PRODUCTE FINAL

PRODUCTE FINAL

Entre tots hem elaborat uns lapbooks que contenen els aspectes més rellevants del procés d’aprenentatge. Cada alumne tindrà el seu propi lapbook.
D’aquesta manera els infants poden sintetitzar els continguts treballats a l’aula de manera molt visual i gràfica i això els facilita la comprensió, l’ estructura i l’organització del projecte.

Amb tota la informació recollida pels nens i treballada a classe, hem fet una presentació amb l’ordinador, que ens servirà de guió per la nostra exposició grupal, davant els companys de primer i de P-5, per poder compartir les descobertes fetes amb altres companys de l’escola.

Quan els alumnes es preparen les exposicions es gestionen entre ells: què diran i en quin ordre ho faran. Farem una gravació per poder-la penjar al blog de l’escola.

METODOLOGIA

METODOLOGIA

Quan iniciem cada sessió es realitza una petita revisió dels objectius i recapitulació dels aprenentatges realitzats en sessions anteriors per donar sentit i continuïtat a les tasques que es realitzaran durant el projecte. Després d’aquesta conversa inicial s’assignen les tasques perquè treballin de manera cooperativa, i tanquem la sessió fent una reflexió final sobre els aspecte treballats.
Es combinarà treball en petit grup amb estones de treball individual i de reflexió en gran grup.
El treball en petit grup serà de caire cooperatiu on cada alumne assumirà un rol: el secretari, l’encarregat de material, el portaveu i el moderador.
Els mestres formarem grups heterogenis en funció de les característiques dels alumnes, dels seus punts forts i febles, per tal d’equilibrar-los i enriquir l’aprenentatge i el coneixement. Els grups estaran formats per 4 alumnes.
El secretari serà l’encarregat de recollir el que decideix el grup, anotar les tasques realitzades cada dia i les que queden pendents per la propera sessió, també omplirà les valoracions del grup quan calgui. El portaveu explica al gran grup les coses que s’han fet i farà els aclariments que calgui, parlarà en nom del grup quan se li demani. L’encarregat de material vetllarà per què tothom porti el material necessari i demanarà ajuda per aconseguir-lo. El moderador és l’encarregat de mantenir un to de veu adequat i mantenir el clima de treball, assumirà el rol d’un altre component del grup en cas d’absència.
La tarda del dijous aprofitarem que tenim l’aula d’informàtica per nosaltres i dividirem la classe. Un grup es quedarà a l’aula fent una activitat i l’altre grup pujarà a informàtica a buscar informació, amb unes preguntes guiades sobre el projecte. I després canviarem els grups.

FOTOS METODOLOGIA

PLANIFICACIÓ

PLANIFICACIÓ

Connexió:
El nom del nostre projecte és “Per què en un país és de dia i en un altre és de nit? Per iniciar el projecte i introduir el tema rebrem una visita inesperada.

1. Ens visita a l’escola el meu Nebot (Victor), molt atabalat perquè li ha tocat un viatge en un sorteig i ha d’escollir destinació. Però com és una mica despistat, sempre es fa un embolic amb la roba que ha de portar a la maleta, no sap quina estació és als països que visita i no controla mai els canvis horaris, si arribarà de dia o de nit.
Ens demana ajuda.

2. Preguntem als nens que podem fer per ajudar-lo. El Victor ens dona més informació, el viatge serà al mes de maig i l’avió sortirà a les 9 del matí.
Els nens decideixen preguntar als pares, quina estació de l’any és al mes de maig, en el seus països d’origen i quina diferencia horària hi ha. Gracies a la diversitat cultural de l’aula, podrem aconseguir molta informació, ja que hi ha nens de molts països diferents.
Amb aquesta connexió i la pregunta-guia ja tenim als nens i nenes motivats per començar la investigació, però abans necessitem saber quin és el nostre punt de partida: fem una petita activitat en què explicaran quins són els seus coneixements previs sobre el tema i que volen saber.

IMPLEMENTACIÓ

IMPLEMENTACIÓ

En el nostre projecte hi haurà una única solució possible, ja que és tracta d’un fenomen físic.

La informació per a poder portar a terme tot aquest aprenentatge l’hem obtinguda bàsicament mitjançant la recerca d’Internet fent ús de les noves tecnologies. Els coneixements previs sobre el tema proposat que els alumnes tenien assolits, han estat compartits amb la resta de companys. Es pot afirmar que tots  ens hem enriquit una mica més amb aquestes aportacions.

Els alumnes han documentat el projecte amb el lapbook individualment i amb la creació d’un mapa conceptual i un dossier de treball, col·lectivament. Periòdicament s’han dedicat estones a l’elaboració personal dels aprenentatges que anaven adquirint.

Aquest  projecte ens ha permès desenvolupar altres àmbits curriculars ja que no només incideix en l’àrea de coneixement del medi, sinó que també engloba coneixements i competències relacionades amb altres àrees. Hem utilitzat les sessions de català, per treballar expressió escrita i expressió oral, de matemàtiques per treballar mesures i distàncies i de educació artística per elaborar el lapbook.

L’equip de mestres hem treballat coordinadament i ens hem reunit durant vàries sessions per tal de programar totes les accions a portar a terme abans, durant i després del projecte.  Ens hem distribuït les tasques a realitzar amb l’objectiu d’agilitzar el procés, però som conscients que ens ha mancat temps per a poder analitzar amb calma tots els aspectes relacionats amb el projecte.

Al finalitzar el projecte fem una valoració del funcionament del projecte i reflexionen sobre els aspectes que han funcionat millor i els aspectes millorables.

FOTOS

LA VEU DELS ALUMNES

LA VEU DELS ALUMNES
Al finalitzar el projecte els alumnes ens han expressat les seves opinions. Ells mateixos han valorat les diferents tasques que han fet. S’han mostrat molt motivats i engrescats en la realització de totes les activitats del projecte, (la que més els hi ha agradat ha sigut fer el lapbook). Fins i tot els alumnes que no s’impliquen tant en algunes tasques, han participat activament.
El fet de treballar amb aquesta metodologia fa que els aprenentatges siguin més significatius per a ells i provoca que no siguin espectadors del projecte, sinó els AUTÈNTICS PROTAGONISTES.

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ
L’avaluació que hem dut a terme, és una avaluació contínua que té en compte els diferents moments que van sorgint al llarg de tot el projecte.
Les mestres fem servir diferents eines, però la principal és l’observació. Amb graelles que ens elaborem nosaltres mateixes, anem recollint les dades que ens són útils per l’avaluació en funció dels criteris que ens hem marcat.
Amb la RÚBRICA, des del principi de l’activitat els nens i nenes han sabut en tot moment els aspectes que treballaríem i els objectius a assolir, i en finalitzar el procés, de manera individual, han pogut realitzar la seva autoavaluació.
També hem fet posades en comú, converses, on hem pogut conèixer les diferents dinàmiques dels grups i la seva evolució.
I al final de cada exposició els propis companys comenten, el que es pot millorar.

 

QUI SOM?

Som l’equip impulsor de l’Escola Lola Anglada de L’Hospitalet de Llobregat, una escola petita i familiar situada al barri de Can Serra. És el nostre segon curs a la Xarxa i reprenem les reunions de l’equip impulsor amb la voluntat de trobar un espai de reflexió i de conversa que ens permeti compartir i enriquir la nostra pràctica diària.

Confiem que el debat pedagògic ens permeti avançar metodològicament, com a equip i com a centre,  arribant a acords que ens donin seguretat en el que fem i incorporant-los a la línia d’escola.