Metodologia

En aquesta secció us parlarem sobre la metodologia portada a terme per a realitzar el treball de síntesi de 1r d’ESO “Benvinguts a l’Hospitalet”.

FORMACIÓ DELS GRUPS

En cursos anteriors, els grups es formaven per nivells intentant garantir l’equilibri entre els diferents grups. Els desavantatges eren que no tots els alumnes tenien l’afinitat necessària com per a treballar junts i les diferències de nivell o d’hàbits feien que no tots treballessin de la mateixa manera. A més, els grups es formaven amb components de tots els grups-classe.

En aquesta ocasió, els grups es van formar sense barrejar els grups-classe, ja que el producte final era una revista per a cada grup, i es va considerar la possibilitat de crear els grups segons les afinitats de cada alumne. Per això, les tutores van realitzar un sociograma a cada classe i, a partir d’aquest es van crear els grups.

PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI

Una vegada creats els grups, es van utilitzar algunes sessions de tutoria per introduir el projecte.

A la primera, les tutores van explicar la demanda realitzada des de direcció de crear una revista per als nouvinguts i van dir els grups de treball. En una segona sessió, van explicar els canvis d’horari que hi hauria els dies del projecte, així com les sortides a realitzar i el material necessari. Els grups de treball van triar el bloc que volien crear.

AUTOGESTIÓ DELS GRUPS

Com s’ha comentat anteriorment, un aspecte a millorar dels treballs de síntesi d’anys anteriors era la descompensació de feina entre els components de cada grup. Per tal d’intentar garantir l’equilibri en les feines realitzades, el primer dia del treball es van plantejar 4 rols a repartir entre els components dels grups.

Els rols establerts eren els següents:

 • L’escriptor
 • El cercador d’informació
 • L’encarregat del material
 • L’encarregat de l’ordre

Alguns grups van mantenir els rols durant tot el projecte mentre que d’altres van decidir anar rotant el càrrec.

A més a més, per fomentar el bon ambient i evitar el soroll innecessari a les aules, cada grup va rebre una targeta amb doble cara, una vermella i una verda, per tal que el professor sabés si el grup necessitava ajuda o si estaven treballant bé. La targeta havia d’estar en tot moment sobre de la taula i segons si necessitaven ajuda o no, es posava la cara vermella o verda mirant cap amunt.

Així mateix, el dossier constava d’una checklist amb les tasques a realitzar organitzades per dies per tal que ells mateixos poguessin autogestionar el temps que els quedava per complir els objectius.

MATERIALS DE SUPORT

En primer lloc, per tal de guiar als grups en la creació de la seva secció, se’ls va entregar un dossier per grup que incloïa les tasques a realitzar i petites explicacions que permetien a cada grup treballar de manera autònoma i seguint el seu ritme.

En segon lloc, es van entregar uns annexos amb informació sobre els diferents continguts treballats a les tasques.

En tercer lloc, cada grup podia disposar de dos telèfons mòbils o dispositius electrònics per a la recerca d’informació i també van poder utilitzar les aules d’informàtica i la biblioteca en hores assignades.

COMPARTIR LA FEINA

Per tal de compartir la informació, cada grup va fer una exposició davant d’un tribunal composat de dues tutores i de la resta del seu grup-classe. L’exposició oral es va complementar amb la projecció de cadascuna de les seccions de la revista.

 

La veu dels alumnes

En finalitzar el projecte els alumnes ens han expressat les seves opinions. En acabar l’exposició oral del Treball de Síntesi el professorat els ha preguntat quins aspectes valoraven positivament del treball i quins altres es podien millorar.

Les valoracions han estat molt positives, s’han mostrat molt motivats i engrescats en la realització de totes les activitats del projecte, fins i tot, els alumnes que no s’impliquen tant en algunes tasques, en aquest cas la dinàmica del projecte els ha portat a participar més activament.

S’han esforçat en treballar en equip i  han entès la importància de treballar en col·laboració a altres companys,  com a eina imprescindible per avançar, aprendre i créixer.

 

 

Producte final

El passat dilluns l’alumnat de 1r ESO va realitzar les exposicions orals del projecte que ha desenvolupat durant els dies del Treball de Síntesi.

Cada classe de 1r ha elaborat una revista que porta per nom Benvinguts a L’Hospitalet!. La revista va adreçada a l’alumnat nouvingut que arriba al centre i està formada per quatre grans blocs: cultura i lleure, història i demografia, zones verdes i transports i educació i festes.

Amb les tres revistes que han preparat aquests dies, l’alumnat de l’Aula d’Acollida tindrà una molt bona informació per conèixer i anar descobrint molts aspectes de la seva ciutat.

 

 

Propostes de millora

Cada dia del projecte hem dedicat els quinze minuts finals del matí a valorar el treball del dia.Hem pensat que seria una bona idea donar als alumnes l’oportunitat de reflexionar sobre el seu aprenentatge i la feina que han anat fent cada dia.

Hem creat un instrument  que hem anomenat  “Propostes de millora”, amb dues preguntes per reflexionar: Què no ha anat bé avui? Què podem millorar demà?

Al final de cada dia, cada equip/grup ha hagut de pensar dues coses que no han anat bé durant el procés de treball i escriure-les. S’han hagut de posar d’acord entre tots per decidir què havien d’escriure.

A l’endemà el primer que hem fet a l’arribar ha estat llegir-les, posar-les en comú i intentar millorar el que han posat.


Avaluació

Quan ens vam plantejar l’avaluació , teníem clar que no volíem avaluar només el producte final . També volíem avaluar tot el procés .És molt important tenir en compte tant el treball individual com el treball en equip.

La qualificació de cada alumne quedarà reflectida dins l’apartat de “treball de síntesi” de les notes de cada alumne , ja que és aquí ho hem portat a terme el treball.

Hem  fet servir diversos instruments d’avaluació. En primer lloc Diari d’observació d’aula : Cada profesor  assignat a cada hora ha anat fent el seguiment diari del grup. Es posa nota individual i nota d’equip/grup

Aquí se’ls assignava una nota numérica (1-10) a cada alumne i també a la feina feta en grup.(foto graella )

 Hem valorat els següents aspectes:

 • Capacitat de prendre acords conjunts.
 • Autonomia en la realització de les tasques . Els van donar una targeta a cada grup amb dos colors : verd i vermell. Si tenien cap dubte havíem de fer servir la targeta pel costat vermell. Si no tenien cap dubte i podien treballar autonomament , la tenien pel costat verd. Això ha estat positiu per crear un millor ambient de treball.(foto )
 • Capacitat per realitzar totes les tasques encomandes fent una bona recerca de la informació necessària.
 • Mostrar interès per aprendre sobre la seva ciutat.
 • Predisposició al treball.
 •          Contribucció personal al treball en grup.
 •  Cura del material.
 •  Revisió del treball realitzat abans de donar-lo per acabat..
 • Bona presentació general
 •   Ajuda prestada als companys.

rúbrica avaluació

Hem avaluat als alumnes mitjançant una rúbrica:

 • Treball escrit: revista 40 punts.
 • Treball diari a classe: 20 punts.
 • Treball en grup: 10 punts.
 • Exposició oral en grup: 20 punts.
 • Exposició oral individual: 10 punts.

En l’exposició oral hem tingut en compte la coherència entre la presentació i l’explicació, la visió conjunta i integrada, les respostes correctes a les preguntes fetes, el vocabulari adient, si la participació estava treballada, seguretat expositiva, la puntualitat, etc.

El treball diari a classe s’ha anat puntuant mitjançant una graella on el professor posava una nota individual i de grup en finalitzar l’hora i es mirava: la participació activa, l’actitud positiva i de treball a classe, la capacitat d’ajuda als membres del grup, autovaloració personal, capacitat de resoldre i de buscar solucions i l’assistència i participació en totes les sortides.

En el treball escrit hem valorat: el llirament puntual, ben treballat, bona presentació, polit, lletra llegible, ortografia correcta i respostes elaborades.

El treball en grup hem mirat si sempre hi ha hagut una bona organització en el grup, si s’han discutit les coses i s’ha arribat a un consens.

 

Comencem el Treball de Síntesi!

Avui els alumnes de 1r ESO han començat el seu Treball de Síntesi.  Aquests dies hauran d’elaborar una revista presentant diferents aspectes de la seva ciutat.

També han anat de sortida al Parc de Can Vidalet, on els han explicat que la colònia  que hi ha de ratpenats a l’Hospitalet controlen les plagues de mosquits,  facilitant d’aquesta manera la qualitat de vida d’aquesta zona a l’estiu.

Planificació del Projecte: Benvinguts a l’Hospitalet.

A l’INS Rubió i Ors ens hem centrat en el Crèdit de Síntesi de 1r ESO a l’hora de desenvolupar un treball per projectes.

El Crèdit de Síntesi ja existia amb la temàtica que treballem actualment; el que s’ha fet és modificar bàsicament la metodologia. De tenir cada alumne un dossier amb tota una bateria d’activitats que havien de realitzar, hem passat a proposar un objectiu (revista d’ajut per a futurs alumnes nouvinguts) i proporcionar l’esquelet i ajuts per tal que els alumnes crein el seu propi producte final.

Els aspectes en què ens hem centrat més són:

 1. Formació de grups. Fins ara, érem els professors qui formàvem els grups per tal que quedessin grups heterogenis (alumnes treballadors amb alumnes menys treballadors i, fins i tot, absentistes, en un mateix grup) i barrejant tots els grups-classe. Enguany hem decidit que els grups s’han de formar per afinitats dintre d’un mateix grup-classe.
 2. Organització dels grups. Cada classe ha de fer una revista completa. Cada revista completa consta de 4 blocs. És per això que cada grup classe es divideix en 4 grups. Per tal de facilitar la tasca del professorat que supervisa, a l’hora de treballar cada bloc temàtic estarà en una aula, és a dir, que de 3 grups-classe en farem 4 grups temàtics. Cada grup temàtic tindrà el seu dossier amb activitats proposades i annexos i tindrà el seu check-list per controlar la feina feta.
 3. Portada. Cada revista, és a dir, el producte de cada grup-classe, necessitarà una portada que sortirà de fer un concurs a l’hora de Visual i Plàstica.
 4. Organització del professorat supervisor. Hi haurà un professor per aula més un professor de suport. Com que cada aula serà monotemàtica, el professor supervisor només haurà d’ajudar en un bloc temàtic.
 5. Exposició del producte final. Fins ara, cada grup exposava davant el tribunal el resultat de les feines dutes a terme durant la setmana del Crèdit de Síntesi. A cada grup se li donava una hora d’exposició. Enguany l’exposició es farà al davant del grup-classe sencer. Cada grup-classe farà 4 exposicions, una per bloc temàtic.

 

Organització de grups, aules i professors durant la setmana del Crèdit de Síntesi.

 

INS Rubió i Ors

Som un institut públic de secundària i batxillerat de L’Hospitalet de Llobregat. Aquest és el primer any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques, fet que ens permet conèixer les experiències d’altres centres i poder compartir dubtes, inquietuds i experiències.

El  nostre grup impulsor està format per deu professors/es de diferents departaments didàctics amb inquietuds pedagògiques i ganes de portar a l’aula el treball per projectes.

Ens reunim una hora a la setmana per anar trobant la manera d’aplicar en el nostre dia a dia aquesta metodologia per tal de millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes.  Estem preparant un nou treball de síntesi de 1r ESO, plantejat com a projecte, on els alumnes hauran de crear una revista informativa dirigida a les persones nouvingudes a L’Hospitalet.