Els resultats

El producte final és una presentació en Power Point.  Es fan tantes presentacions de grup, és a dir 5, cada una d’un invent.

El Power consta de 6 diapositives on es recull la següent informació:

  • Portada
  • Índex
  • Presentació de l’invent
  • Inventor, any i lloc
  • Per a què serveix?
  • Com funciona?
  • Com és en l’actualitat
  • Com ha evolucionat?
  • Com pensem què podrà ser?

Cada diapositiva anirà il·lustrada amb imatges. Durant 7 sessions s’han dedicat a buscar informació per poder documentar Les primeres preguntes (presentació, inventor, utilitat i funcionament).

A través de les entrevistes a la gent gran, s’elabora la conclusió de com han evolucionat els invents.

Mitjançant les enquestes d’opinió obtenim la resposta a la pregunta: Com t’imagines aquest invent en un futur?

Com a punt final del nostre projecte, els nostres alumnes fan una exposició oral a la resta dels alumnes de 6è.

Els resultats

Ens avaluem

L’avaluació contínua i formativa s’ha portat a terme mitjançant el diari de classe on cada grup ompla la rúbrica sobre la tasca feta.  S’han plantejat sessions de grup generals on hem posat en comú les dificultats en les que es hem trobat i la possible solució davant aquestes dificultats. Aquesta actuació ens ha permet redirigir el projecte diverses vegades.

El funcionament del treball cooperatiu s’ha valorat a través de l’observació. La presència de dos mestres a l’aula ens ha permès observar el rol personal de cada alumne dins del grup i de intervenir per proposar la participació de tots els membres del grup. A més a més, individualment cada alumne ha fet la seva valoració del treball en grup i la seva proposta de millora durant el procés.

Pel que fa als continguts apresos cada grup ha presentat el seu “Power Point” i cada alumne ha fet la seva part d’exposició oral final com a síntesi de la feina feta. Per tal de valorar aquesta part s’han preparat unes graelles de coavaluació que ompliran els seus companys i unes graelles d’avaluació que ompliran els mestres.

 

Comencem a investigar com serà el nostre futur?

Cada grup funciona de forma independent de la resta, així que hi haurà múltiples solucions a la pregunta formulada. Han cercat informació en llibres de consulta i Internet, sobre un invent concret (quan es va inventar, qui ho va inventar….). Es recull tota aquesta informació en unes bases d’orientació, per tal de sintetitzar la informació trobada.

Per conèixer el passat de cada un dels invents s’ha confeccionat una entrevista.

En aquesta entrevista es donen pautes generals, per tal de tenir clar els apartats que ha de contenir. En aquest punt cada grup ha formulat les preguntes per saber més coses del seu invent. Aquestes entrevistes es passen als avis per saber com era aquest invent en el passat. Cada nen fa una o dues entrevistes. Es retorna tota la informació obtinguda i es planteja la conclusió de cada una de les preguntes. A partir d’aquesta conclusió els alumnes poden arribar a la teoria de com ha estat l’evolució d’aquest invent fins els nostres dies.

Per tal de conèixer les perspectives de futur de cada invent s’ha plantejat una enquesta entre iguals.

En una sessió general cada grup ha escollit dues preguntes i les han formular en forma de futur. Les dades recollides es transformaran en gràfiques d’opinió per saber com s’imagina la gent que podrà ser aquest invent per extreure una conclusió general.

Els alumnes van documentant els aprenentatges fent un recull en un portafoli. Aquí trobarem els acords presos, les entrevistes, les enquestes, les bases d’orientació utilitzades, el diari d’aula…

En referència al treball de l’equip docent podem dir que ha estat necessària la coordinació sistemàtica de la tutora i la mestra que reforça el projecte a més de les reunions periòdiques amb la resta de mestres del grup impulsor de CS que hi participen també puntualment amb la resta de cicles. Per exemple, per fer el Power Point i la recerca d’informació.

Els de sisè ens organitzem

En funció de les activitats programades utilitzaran diferents metodologies.  L’exposició oral es farà de manera individual, però el producte final (“Power Point”) es farà en grup.

Els grups de treball són heterogenis. S’han organitzat amb la intervenció de la mestra, per tal de garantir la heterogeneïtat, tot i que s’autogestionen ells mateixos.

Els alumnes s’han repartit els rols. Escullen els càrrecs i han establert les normes del grup.

Les tasques han estat dissenyades per tal d’aconseguir els objectius plantejats. La primera tasca és recollir informació (enquestes i entrevistes). A partir d’aquest punt es treballarà l’anàlisi d’aquesta informació, traient conclusions per tal de fer l’exposició final dels resultats.

Els animals a 2on: Avaluació

Avaluem el producte final individual mitjançant una graella d’observació que anirà omplint la mestra al llarg de tot el procés d’implementació del projecte.

El producte d’equip s’avaluarà amb dues graelles: una avaluarà el contingut i la forma i l’altra l’exposició oral.

Al finalitzar el projecte s’autovaloraran tots els aprenentatges que han assolit durant el procés, amb la graella que els hi ha donat durant el procés de planificació del nostre projecte.

Els mateixos objectius els avaluarà el mestre individualment.

Com serà el nostre futur? Planifiquem el nostre projecte

El tema del nostre projecte va sorgir de la lectura de les normes de l’aula on es prohibia l’ús del mòbils a l’escola. Els alumnes protestaven aquesta norma, ja que molts d’ells consideraven indispensable poder portar el telèfon per tal de comunicar-se amb la seva família. La mestra va comentar que feia poc temps no existien aquests tipus de telèfons i tothom feia una vida normal. D’una pluja d’idees sobre aspectes en què estaven interessats els nens. Es va escollir a través d’una votació entre tots els alumnes.

La majoria de nens volien saber com seria el futur en diferents àmbits. Estaven molt intrigats amb el tema de l’evolució.

Per tal de formular la pregunta del projecte com a punt de partida: Com serà el nostre futur? vam observar que era massa general i que havíem de concretar. Així doncs en una sessió, el tema que va interessar molt era l’evolució dels invents.

Durant les primeres sessions han compartit els objectius a treballar, les preguntes a investigar i la metodologia a seguir. Els invents escollits pels nostres alumnes han estat: La roda, la televisió, l’avió, el mòbil i el cotxe.

Avaluem el nostre projecte: Com són els animals.

Avaluem el producte final individual mitjançant una graella d’observació que anirà omplint la mestra al llarg de tot el procés d’implementació del projecte.

El producte d’equip s’avaluarà amb dues graelles: una avaluarà el contingut i la forma i l’altra l’exposició oral.

Al finalitzar el projecte s’autovaloraran tots els aprenentatges que han assolit durant el procés, amb la graella que els hi ha donat durant el procés de planificació del nostre projecte.

Els mateixos objectius els avaluarà el mestre individualment.

 

Els animals a 2on: Producte final

Tenim un producte final grupal i un altre individual.

L’individual serà un portafoli on es recull tota la feina que han elaborat durant el projecte.

El producte final grupal serà un mural on explicaran als seus companys tot el que saben de l’animal escollit.

Per tal de preparar la seva exposició se’ls hi dóna un guió mitjançant la graella d’avaluació que tindran la resta de grups i la mestra.