La veu dels nens/es

Després de realitzar les sortides i com a cloenda, es va fer un consell de delegats/des on dos representants de cada classe van explicar les seves experiències durant tota l’elaboració del projecte i si els resultats obtinguts corresponien a les expectatives que s’havien creat a l’inici. A més de si la planificació que havien dut a terme havia sigut l’adient i com es podria millorar per la propera vegada.

 

Com avaluem la realització del projecte i el producte final?

Com avaluem la realització del projecte i el producte final?

La realització d’un mural en grup on queden reflectides les dades del treball de recerca i mitjançant la observació directa.

Com intervenen els alumnes en la seva avaluació i valoració del projecte?

Amb una rúbrica d’autoavaluació: el treball en grup i els continguts dels diferents àmbits són el centre d’aquesta rúbrica.

Amb quines evidències d’aprenentatges avaluem si els aprenentatges són significatius?

Aplicant els coneixements assolits en altres situacions d’aprenentatge com per exemple treball dels itineraris de sortides posteriors; gestió del pressupost en diferents contextos realitzats dins l’escola: organització dels ingredients per fer les mones de Pasqua.

Com avaluem el treball en equip?

Amb la realització d’un dels ítems de la rúbrica d’avaluació i posada en comú dins el grup de treball per part del portaveu de cada grup.

Com obtenim dades individualitzades tot i que els alumnes treballin en equip?

Mitjançant la realització d’una observació d’aula continua durant tot el projecte ( treball en equip, assoliment de continguts, treball de recerca..) i una petita prova al finalitzar el projecte.

PRODUCTE FINAL

Pels alumnes aquest treball ha estat un repte ja que ha estat la primera vegada que havien de fer gestions i prendre decisions per aconseguir un producte final. Aquest consistia en organitzar una sortida disposant d’un pressupost tancat. Això s’ho trobaran en el seu dia a dia, per tant, s’ha aconseguit fer un producte real.

Els nens i nenes van haver d’anar adaptant les seves decisions en relació al pressupost que tenien i a les informacions que anaven obtenint en la recerca.

Com a projecte ha estat molt motivador perquè van poder gaudir del producte final tot treballant col·lectivament.

La sortida que finalment es va escollir no va ser la primera que van votar perquè no s’ajustava al pressupost. Tot i que  es va intentar buscar solucions, finalment van haver d’optar per la segona proposta.

Els resultats d’aquest projecte han quedat recollits al blog de l’escola per poder fer arribar a tots els alumnes i les seves famílies com estem introduint el treball per projectes com a una eina de treball dins de les nostres noves metodologies.

Implementació

PLANIFICACIÓ D’UNA SORTIDA

S’explica als nens i nenes que tenen un pressupost per organitzar una sortida i aquí estan recollides les sessions de treball per tal de dur a terme la tasca.

Sessió 1

Després de posar em comú com faríem la planificació i establir unes pautes de treball van començar a fer el següent:

-Presentació del projecte mitjançant un email d’equip directiu donant les primeres pautes: (pressupost  i condicions de la sortida).

-Lectura i posada en comú del correu.

 

Sessió 2

FER ELS GRUP

-El mestre/a decideix els grups (heterogenis).

-El mestre/a explica els rols (amb ajuda dels alumnes).

-Rols:

 • Portaveu
 • Moderador/a
 • Secretàri/a
 • Controlador/a del volum
 • Controlador TAC (si el grup és de 5)

Cada grup es posa un nom.

De la idea individual a decidir una per grup:

 • Es comparteixen les idees que ha tingut cada nen/a amb la resta del grup.
 • Fitxa 2:  la mateixa fitxa d’abans, afegint el nom de l’alumne.(l’omple el secretàri/a).
 • Es comenten les dues columnes. Es pot enriquir “què necessito” si surt durant la conversa.

Sessió 3

 • En el grup: Es vota de les 4 opcions, una sortida. És la que treballarà el grup.
 • Portaveu del grup: Surt davant la classe i informa del que ha decidit el grup.
 • Falca oral:

“Després d’haver parlat amb els meus companys us transmetré el que hem decidit: ens agradaria anar a ______ i necessitem ___________ ”

 • Portaveu: també diu què creu el grup que es necessita per organitza-la.
 • Mestre: va apuntant aquestes dues idees.
 • Hauria de quedar un esquema consensuat entre la classe, del que es necessita saber i fer per organitzar la sortida.

Sessió 4

El mestre/a ha de tenir clar quins continguts s’han de treballar en l’elaboració d’aquest projecte:

 • LLENGUA: e-mail, trucada, carta
 • MATES: pressupost, distàncies, horaris
 • MEDI: geografia, itinerari, mapa conceptual
 • PLÀSTICA: murals
 • TAC: symbaloo, tablets/ordinadors petits

Es convida a una mare de l’escola que treballa a una empresa fent pressupostos. Es parla abans amb ella per tal de que utilitzi un llenguatge adequat amb els infants.

L’activitat va consistir en el següent: cada grup era una família que havia d’administrar una quantitat de diners per passar un mes amb ells, a cada grup li va donar una quantitat diferent de diners. Segons les indicacions, el grup havia de comprar el que ella anava dient. Els alumnes es van adonar que depenent de l’ economia de cada família podien fer una cosa o una altre.

Sessió 5 i 6

Elaboració del pressupost: cada grup va buscar el cost real de la seva proposta per ensenyar-li a la resta.

Els recursos que es van utilitzar van ser: recerca a través d’internet, Symbaloo, tríptics, es va trucar per telèfon per demanar informació.

Sessió 7

Presentació de les diferents propostes per grups i posterior votació.

Fes click a la primera foto per veure el vídeo.

Sessió 8

Anar a la sortida triada pel grup/classe: ANAR AL CLIMBAT.

 

Quina ha estat la metodologia?

Les tasques han estat sobretot de caire cooperatiu sense oblidar el treball individual i en parelles.

La formació de grups ha estat heterogènia i amb la intervenció del mestre en la seva formació, fent servir tècniques cooperatives com ara el grup d’experts.

L’assignació dels rols  i la definició de tasques de cadascun ha estat pactada mestre-alumnes, ja que a l’escola ens trobem en un punt inicial de l’aprenentatge cooperatiu. La finalitat és que arribin a ser completament autònoms en el desenvolupament de les seves tasques. Aquests rols han estat: secretari, portaveu, material i controlador de volum. En cas que hi hagués un grup de cinc vam decidir afegir un rol relacionat amb les TIC.

El rol de l’aprenent ha estat d’agent constructor del seu propi aprenentatge ja que amb la investigació i monitoratge i suport del mestre s’ha aconseguit arribar als objectius proposats.

La seqüenciació de les activitats van ser planificades prèviament per tal de tenir una idea inicial del que seria el projecte. No obstant, durant el procés aquesta idea es va anar modificant en funció dels interessos dels alumnes.

Les tasques dutes a terme com ara elaborar un pressupost de la sortida; cercar informació; posar-se en contacte amb les empreses a través d’e-mail i pàgines web tot utilitzant les tauletes i ordinadors portàtils; han estat dissenyades amb la intenció d’afavorir la seva autonomia, autoregulació, acceptació de l’altre i cooperació.

Els alumnes una vegada havien cercat informació i triat el destinació van entrar en conflicte amb ells mateixos. Un cop entès com es feia un pressupost es van adonar que hi havia sortides inviables. Així doncs, van haver de replantejar-se i reelaborar el seu pressupost i destinació.

Per tal que no es perdessin en el fil del projecte, vam veure convenient l’elaboració d’un mapa conceptual. El mestre va ser el guia en la estructuració de les idees dels alumnes en el mapa conceptual del grup-classe.

El mapa conceptual ens va servir com a espai per crear i compartir el procés, els dubtes, intercanviar idees i revisar els objectius inicials i per últim, i no menys important, perquè se situïn en el punt en el que ens trobem.

Com ho hem planificat?

El nostre leit motiv del projecte  és com organitzar una sortida. La motivació inicial ha estat la rebuda d’un e-mail , per part de la directora del centre, convidant-nos a escollir una sortida, amb un pressupost determinat.

Partint d’una conversa inicial amb els  alumnes, el mestre planteja la pregunta-guia: “Com organitzem una sortida?”. A partir d’aquí s’inicia una pluja d’idees (brainstorming) on els alumnes aporten les seves vivències personals sobre sortides fetes a l’escola, esplais o les seves famílies.

Per tal que hi hagi un equilibri en les diferents agrupacions de treball, s’ha incentivat el treball individual, seguit d’un treball per parelles, per a continuació fer-ho en petit grup i, finalment, exposar-ho en gran grup. Així doncs, inicialment cada alumne ha de pensar o plantejar-se on vol anar de sortida, buscant informació i reflexionant sobre tot allò que necessita per dur-la a terme.

Els objectius, criteris d’avaluació i continguts que ens vam plantejar van ser compartits amb els alumnes. Aquests són:

Àmbit d’aprendre a aprendre

Objectiu: Utilitzar la interacció i tècniques de treball en grup

Criteris d’avaluació:

-Acceptar la responsabilitat del rol per aconseguir objectius grupals

-Autoavaluar-se  en el procés i el resultat final del projecte

Continguts:

-Repartiment de rols

-Seguiment del procés

-Interacció en grups

-Suma dialogada d’aportacions

Àmbit matemàtic     

Objectiu: Fer conjectures matemàtiques adients en situacions reals (estimacions del pressupost, càlcul del temps, distància i preu) i comprovar-les.

Criteris d’avaluació:

-Interpretar gràfiques, taules horàries i plànols i itineraris

-Fer una estimació del pressupost tenint en compte el diners, temps i mitjà de transport.

Continguts:

Numeració i càlcul:

-Càlcul d’ un pressupost amb monedes: euros i cèntims.

-Ús de les calculadores i altres recursos digitals per desenvolupar el càlcul

– Estimació dels resultats de les operacions

-Realització de restes portant-ne, multiplicacions i divisions amb nombres naturals amb algorismes estàndard

Espai i forma:

-Utilització d’adreces o punts de referència per moure’s en l’entorn.

-Realització, interpretació i ús de plànols d’itineraris cercats per ells mateixos utilitzant diferents suports: digital i en paper.

Àmbit lingüístic

Objectiu: Planificar i elaborar un cartell i un e-mail per comunicar-se amb empreses externes

Criteris d’avaluació:

-Seguir una base d’orientació per planificar el e-mail i el cartell

-Dur a terme la realització del e-mail per grups utilitzant les TIC

Continguts:

-Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar (organització de les idees a partir d’esquemes), escriure (organització de la informació en paràgrafs) i revisar (utilització d’eines com ara diccionaris, correctors de textos…).

-Utilització de recursos informàtic per escriure textos (Word)

– Convencions pròpies de la comunicació digital ( e-mail a qui va dirigit, assumpte, salutació, inici, cos i acomiadament)

-Utilització d’eines de consulta com a diccionaris i revisió per a la producció de textos escrits.

Àmbit digital

Objectiu: Cercar i seleccionar informació digital considerant diverses fonts i entorns digitals

Criteris d’avaluació:

-Identificar i seleccionar la informació adient.

-Utilitzar les eines bàsiques de cerca en entorns digitals.

Continguts:

-Planificació de la cerca: paraules clau, cerques bàsiques.

-Fonts d’informació digital ja pautades i especificades.

-Captura i organització de la informació en documents Word.

ESCOLA BERNAT METGE

És el segon curs que estem inmers en aquest projecte amb ganes d’aprendre i amb diverses incerteses ja que molts de nosaltres mai hem treballat d’aquesta forma.

Formem part de la xarxa un total de 12 mestres que estem impulsant el treball per projectes al nostre centre. El projecte que aquest curs farem i avaluarem serà Com Organitzem Una Sortida Al Cicle Mitjà.