Programació

musicaTOUR: músiques i cultures del món

2n nivell de concreció

Introducció

Ens plantegem aquesta assignatura en el context del Festival de Músiques religioses i del món de Girona perquè valorem el paper educador de la ciutat i perquè és una manera d’integrar el treball realitzat en el centre amb la realitat de l’entorn immediat.

En una societat globalitzada i multicultural com la nostra, afrontar la diversitat cultural s’ha convertit en un gran repte. Si bé els fluxos migratoris donen lloc a intercanvis i contactes constants entre cultures, la integració dels nouvinguts, que no pot ser ignorada, no sempre ha estat fàcil. La cultura, i en concret el Festival de Músiques Religioses i del Món, pot ser un vehicle que ajudi a aquesta integració i un àmbit ideal per a la convivència, el coneixement i, sobretot, l’aprenentatge. Així, el Festival esdevé un poderós promotor de la defensa dels drets dels altres amb la il·lusió de crear un millor model de convivència. (Anna Pagans, alcaldessa de Girona)

D’altra banda, des d’èpoques reculades, Girona ha estat una ciutat que ha acollit diferents civilitzacions, i el call jueu i l’actual Museu d’Història dels Jueus en són una mostra.

Les diferents sales del museu relaten aspectes de la vida dels jueus a l’edat mitjana; fan referència a la vida quotidiana i familiar al call, a l’organització interna de les comunitats, al cicle vital, al calendari, a les festivitats, als costums i tradicions de la població jueva … (web del museu)

Nivell educatiu

 • 1r d’ESO
 • Aquesta assignatura s’ofereix com a alternativa a la religió.

Objectius

 • Valorar la diversitat cultural com a patrimoni de la Humanitat.
 • Fomentar actituds de tolerància i respecte per les manifestacions culturals diferents a la pròpia com a element indispensable per a la convivència democràtica en una societat plural.
 • Escoltar i interpretar músiques d’arreu del món de gènere religiós i profà per tal de fer possible una aproximació vivencial a manifestacions culturals diverses tant pel què fa a la llengua, la música, les creences, les tradicions, etc.
 • Conèixer manifestacions culturals de països d’arreu del món: idioma i alfabet, objectes tradicionals, gastronomia típica, arquitectura tradicional, instruments i música ètnica i/o folklòrica, etc.
 • Utilitzar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i les TAC (Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement) per a reforçar les competències digitals de l’alumnat.

Continguts

 • Cultures d’arreu del món.

OBSERVACIÓ: Es treballaran unes o altres en funció de diferents factors: a) lloc de procedència de l’alumnat del grup; b) llocs coneguts per l’alumnat, ja sigui perquè els han visitat o perquè en tenen algun tipus de coneixement previ que els motivi a aprofundir-hi; c) altres.

 • Relació del clima i recursos naturals amb les formes de vida tradicionals d’una cultura o país: arquitectura, alimentació, objectes, etc.
 • Elements distintius i d’identitat de les cultures o països estudiats.
 • Manifestacions musicals religioses i profanes de diferents cultures d’arreu del món.
 • Instruments tradicionals d’arreu del món.

Activitats

 • Recollida dels continguts treballats a classe i ampliació (si s’escau) com a treball personal de reforç i/o ampliació fet a casa.
 • Realització de material electrònic (llibre electrònic allotjat a La Prestatgeria de l’XTEC o planes web en aquest weblog que recullin els treballs elaborats per l’alumnat).

Metodologia

 • Activa i participativa
 • Treball per projectes i en grups cooperatius

Tipus d’agrupament

 • Treball individual i posada en comú
 • Treball cooperatiu en petit grup

Temporització

 • 2 hores de classe a la setmana

Materials i recursos

 • Els materials de consulta i documentació per treballar l’assignatura es troben en el bloc: musicarts.cat
 • Per accedir-hi cal tenir un ordenador connectat a Internet.

Avaluació

 • Sumativa i contínua
 • Informes d’avaluació de caràcter trimestral
 • Actituds, valors i normes: 40 %
 • Procediments: 40 %
 • Fets, conceptes i sistemes conceptuals: 20 %

Atenció a la diversitat

 • Pel què fa al nivell d’exigència, adaptació dels continguts treballats i nivell de realització de les activitats proposades segons les aptituds i possibilitats de cada alumne.

—————————————————————

3r nivell de concreció

Bloc 1. Cultures del món

Cada unitat didàctica es refeix a cadascuna de les cultures/països que es presenten en el bloc musicarts.cat.

ACTIVITATS ORIENTATIVES

per al coneixement de cada país objecte d’estudi.

Sessió 1

 1. Visualització d’un vídeo documental o d’un fragment d’una pel·lícula que permeti introduir els elements característics i distintius de la cultura o païs a treballar.
 2. Posada en comú del què s’ha observat en el vídeo: trets ètnics de la població, hàbitat, edificacions, costums, objectes tradicionals, instruments musicals, etc.
 3. Resum del vídeo i de la posada en comú: redacció individual a partir de les pròpies observacions i les anotacions preses de les aportades dels altres en la posada en comú, i incloent la localització geogràfica. OBSERVACIÓ: com que el vídeo projectat a classe es troba en el bloc, l’alumnat podrà visualitzar-lo a casa tantes vegades com li calgui per tal de realitzar el treball proposat.
 4. Repàs d’alguna cançó ja apresa anteriorment corresponent a una altra cultura o país per anar consolidant el seu aprenentatge.

Sessió 2

 1. Audició (midi o vídeo) d’una cançó tradicional en la llengua original.
 2. Lectura de traducció del text de la cançó i comprensió lectora del text de la cançó: OBSERVACIONS: Posada en comú del vocabulari desconegut per l’alumnat. Se’ls proposarà que, com a treball d’ampliació a fer a casa, busquin les definicions exactes d’aquest vocabulari i, si s’escau, que l’il·lustrin amb imatges o dibuixos.
 3. Aprenentatge de la cançó- 1 . OBSERVACIÓ: Aprenentatge del ritme i el text de la cançó per imitació, segons els versos en els que s’organitza el text.
 4. Interpretació en karaoke (en la llengua original) de la cançó.
 5. Interpretació d’alguna cançó ja apresa anteriorment per anar-la repassant i consolidant el seu aprenentatge.
 6. Transcripció del text de la cançó a la llibreta de treball individual.

Sessió 3

 1. Posada en comú de les definicions del vocabulari de la cançó buscades com a treball de casa.
 2. Aprenentatge de la cançó-2 . OBSERVACIONS: a) Repàs del ritme i del text de la cançó per imitació, segons els versos en els que s’organitza el text. b) Aprenentatge de la música per imitació segons les frases musicals en les que s’organitza la cançó, vetllant per l’afinació correcta.
 3. Interpretació d’alguna cançó ja apresa anteriorment per anar-la repassant i consolidant el seu aprenentatge.
 • En el cas que es disposi del repertori corresponent, s’aprendran més cançons del país i es procedirà tal com s’ha detallat anteriorment.

Sessió 4

 1. Visualització i audició d’algun instrument tradicional.
 2. Realització de la seva fitxa tècnica de l’instrument. OBSERVACIÓ: Família, subfamília, material, element vibrador i element ressonador, etc.
 3. Visualització del procés de construcció d’aquest instrument tradicional.
 4. Posada en comú de com podríen construir l’instrument en qüestió a partir de materials a l’abast.

Sessió 5

(Optatiu) Construcció de l’instrument tradicional a partir de materials de rebuig.

Sessió 6

 1. Tria d’algun postre del país o cultura que s’estigui treballant.
 2. Documentació sobre el procés d’elaboració i els materials necessaris.
 3. Confecció escrita de la recepta de cuina corresponent.
 4. (Optatiu) Elaboració del postre seleccionat i convidar als companys a degustar-lo. 4.1. Posada en comú sobre la textura, gust, olor, etc., del plat degustat. 4.2. Redacció de les impressions personals i del grup sobre aquesta menja típica.

Bloc 2. Projecte: elaboració d’un llibre virtual

ALLOTJAMENT: a La Prestatgeria de l’XTEC o en aquest mateix weblog.

TEMES

 1. Vivències de viatges personals i/o familiars realitzats arreu del nostre país o a l’estranger.
 2. Explicació del propi país país o cultura de procedència.

METODOLOGIA: Treball per projectes i en grups cooperatius, preferentment.

AGRUPAMENT

 1. Cada alumne treballa individualment perquè es tracta d’explicar vivències personals)
 2. En el cas que hi hagi alumnes que treballin el mateix país o cultura, una vegada hagin fet la seva feina individual, la posaran en comú.
 3. En petits grups de treball es revisarà la feina realitzada per cadascun i s’editaran els materials en format electrònic per a la seva revisió final i posterior publicació.
 4. Es posarà en comú en el grup classe la feina feina per cada petit grup i es faran les valoracions pertinents per millorar (si s’escau) els continguts, documentació (verbal i gràfica) i organització/presentació dels materials penjats en el llibre virtual.

TEMPORITZACIÓ: Treball per realitzar al llarg del curs

ACTIVITATS

Fase inicial

 1. Presentació de l’activitat: a) Localització de La Prestatgeria: al portal de l’XTEC al bloc jvv-musica; adreça del weblog jvv-musica i característiques d’edició de planes. b) Continguts: revisió dels materials elaborats pels alumnes d’altres cursos escolars (2007-2008, 2008-2009, i 2009-2010)
 2. Plantejament de la feina fer i recollida d’opinions i suggeriments de l’alumnat a partir de la proposta que se’ls planteja.
 3. Relació de temes a treballar cada alumne de la classe i distribució de feines cadascun/a a partir del tema triat.
 4. Organització del treball inicial a fer: a) Documentació sobre el tema: on i com localitzar la informació; b) Classificació de la informació (visual i verbal) recollida: com organitzar els materials (per carpetes virtuals); c) Com i quan lliurar els materials per la seva revisió i validació.
 5. Precs i preguntes: aclariments dels dubtes que pugui tenir l’alumnat

Fase de documentació

 1. Realització del treball de documentació.
 2. Lliurament de la feina feta.
 3. (Professorat) Revisió de la feina que va presentant l’alumnat i realització del seguiment corresponent.
 4. Posada en comú a classe de la feina realitzada en la fase inicial del projecte i constatació de les mancances per tal de completar els aspectes que es considerin optimitzables.
 5. Treball de documentació per completar i millorar la feina realitzada en la fase inicial.
 6. Lliurament de la feina i revisió corresponent.
 7. Publicació del treball en el llibre electrònic.

Fase de revisió

 1. (Individual o en petits grups) Revisió de tots els materials publicats per tal d’unificar els estils de presentació, apartats en els que s’organitzen els materials, revisió sintàctica, ortogràfica i/o tipogràfica, etc.
 2. Posada en comú final del treball realitzat i valoració de si el projecte es dóna per acabat o encara cal fer-hi esmenes.

Fase final

 1. Redacció d’un resum de quina ha estat la valoració del projecte i de com s’ha dut a terme.
 2. Difusió de la feina feta mitjançant un post al bloc jvv-musica, notificació al grup de redacció de la revista Metastasi que el llibre electrònic ja està enllestit i lliurar-los un resum del procés d’elaboració de la feina feta, etc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *