Concurs gràfic pel Centenari de la SCB

Ara que teniu més temps i menys obligacions, és un bon moment per a fer anar la imaginació i dissenyar el logotip commemoratiu dels 100 anys de la Societat Catalana de Biologia (SCB).

Logotipus de la Societat Catalana de Biologia
Fins al 16 de setembre hi ha temps de participar al concurs que han engegat a la SCB o be podeu seguir-ne l’evolució al seu portal o al blog.  A sota us enganxe les bases del concurs extretes de la seua pàgina.

I si no voleu participar, sempre podeu fer una ullada a la revista Omnis Cellula o a la interessant secció Què cal saber?

Bases pel concurs de disseny del logotip commemoratiu dels 100 anys de la Societat Catalana de Biologia

1. Objectius.

L’objectiu del concurs és seleccionar el disseny del logotip commemoratiu de Centenari de la Societat Catalana de Biologia (SCB), que serà present en tots els actes i materials relacionats amb l’esmentat Centenari i en tots el actes i materials ordinaris produïts per la societat durant l’any del Centenari.

2. Procediment.

Per al present concurs s’estableix un procediment obert de participació. Per a la selecció del logotip guanyador s’utilitzarà la fórmula de concurs amb intervenció de jurat.

3. Participants.

El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica que desitgi participar. Cada concursant podrà presentar diverses propostes, sense estar limitat el nombre d’elles, anant acompanyades cadascuna d’elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat sisè d’aquestes bases.

4. Requeriments i Característiques.

Cada proposta pot tenir un màxim de dos autors. Les propostes presentades han de ser originals i inèdites.

Les propostes han de tenir en compte que el logotip no estarà en cap cas aïllat, sinó que se l’usarà en tot tipus de materials (cartells, tríptics, fulletons, publicacions, pàgines web, papereria diversa, etc.) és per tant imprescindible incloure indicacions sobre l’ús del logotip en aquests contexts.

5. Criteris de valoració de les propostes.

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinin, que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes. A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà l’adaptació del mateix als espais i formats possibles on es pugui incloure.

6. Lloc i termini de presentació.

Les propostes seran presentades al secretariat de la SCB (C/ Maria Aurèlia Campmany 14-16, 08001-Barcelona, tel. 933248584, scb@iec.cat)  fins el 16 de setembre 2011 inclòs, en horari de 9h a 17h.

Cada proposta s’haurà de presentar en suport digital desat en un CD (en format vectorial) i en versió impresa amb una bona resolució, i podrà anar acompanyada d’una breu explicació i de documentació relativa a la manera d’adaptació del logotip a diferents espais i formats. Les propostes es presentaran en dos sobres tancats:

El sobre 1, que haurà de contenir en el seu interior les dades identificatives del seu autor/a (nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i qualsevol altre dada que l’identifiqui). Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les següents dades:

— Sobre 1. Concurs per al disseny del logotip commemoratiu dels 100 anys de la Societat Catalana de Biologia

— Pseudònim de/ de la concursant.

El sobre 2, on s’inclourà la proposta de logotip tant en suport digital com en versió impresa, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportuna relativa a l’explicació de la proposta. Aquest segon sobre s’haurà d’identificar a l’exterior amb la següents dades:

— Sobre 2. Concurs per al disseny del logotip commemoratiu dels 100 anys de la Societat Catalana de Biologia

— Pseudònim de/ de la concursant.

7. Premi.

La proposta guanyadora serà premiada amb 2.000 € i un diploma acreditatiu així com la reproducció del disseny en tots els materials que la SCB distribuirà en els seus actes.

8. Jurat.

Estarà constituït pel plenari del Consell Directiu de la SCB. El Presidirà el President de la SCB, actuarà de vicepresident el vocal encarregat del centenari i farà de secretari el Secretari de la SCB. La decisió del jurat serà inapel·lable.

9. Resolució.

El veredicte es farà públic a finals de setembre de 2011 a través del web de la SCB. Es contactarà personalment amb el/s guanyador/s. El concurs pot quedar desert.

10. Utilització i propietat intel·lectual.

La proposta guanyadora quedarà en propietat de la SCB per a ser reproduïda en qualsevol mitjà que aquesta consideri oportú. No es retornarà cap original. Així mateix, l’autor/a del logotip prestarà la seva autorització per tal que la SCB pugui modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora.

11. Condicions.

La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt pel jurat del concurs. No s’acceptarà cap proposta que no acompleixi tots els requisits especificats. Queden exclosos del concurs els membres del Consell Directiu de la SCB.

Published by

Màrius

Màrius

Professor de Ciències a Secundària, amb formació i deformació biològica. Treballe a l'Institut Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà