Consell Escolar

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Sector mestres Mercè Rof, Laura Jiménez, Carme Reig, Marta Viñeta, Cristina Lliso i Anna Burguès

Sector pares: Lluís Ros, Iolanda García, Núria Llampallas Núria Pallí i Núria Rodoreda Capdevila

Equip Directiu: Marta Borralleras, Txell Verdaguer , Marta Vinyeta.

Ajuntament: Meritxell Coma

PAS: Fina Aumedes 

Designació AMPA:Ismael Perez

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és la de debatre i aprovar temes relacionats amb el funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anuals de centre, la carta de compromís, les normes d’organització i funcionament, el pressupost i rendiment de comptes, el procediment de selecció i la proposta de cessament del director, etc.