Com vam fer l’avaluació al projecte d’Egipte de 1r ESO?

Per avaluar el projecte d’Egipte s’han fet servir rúbriques per valorar els diferents productes que els/les alumnes havien d’entregar. S’ha fet avaluació, coavaluació i autoavaluació en diferents moments del projecte.

També, per a cada producte, s’ha fet una avaluació formativa. Els professors hem fet aquesta avaluació i hem fet propostes de millora als alumnes per tal que millorin els seus productes finals.

Les rúbriques que hem fet servir han estat:

  1. Rúbrica d’avaluació i qualificació de l’exposició del projecte: feta servir per avaluar l’exposició del mural de cadascun del temes d’Egipte. Els alumnes ja estan acostumats, la major part d’ells, a fer exposicions oral. L’objectiu de fer servir aquesta rúbrica, era ajudar-los a saber quins aspectes tenim més en compte a l’hora d’avaluar. Per aquest motiu, possiblement la rúbrica que fem servir és massa complicada i no és del tot adequada ja que els/les alumnes no l’acaben d’entendre.
  2. Rúbrica d’avaluació pel visionat de les obres de teatre (alumne) i rúbrica avaluació dramatització (professorat): és la que fan servir els alumnes fer avaluar la dramatització que han fet els seus companys i la que fem servir els/les professors/es pel mateix. És més senzilla que l’anterior i creiem que més fàcil de fer servir.
  3. Rúbrica d’autoavaluació i qualificació del treball cooperatiu (grup): els propis alumnes autoavaluen si han treballat cooperativament durant el projecte. També s’explica i s’especifica a cada part què és el que han d’avaluar, però potser també podria ser una mica més curta i precisa.
  4. Rúbrica avaluació general: aquí queden reflectides les notes (cadascuna marcada amb el seu percentatge dintre de la nota global) de tots els productes avaluats al projecte. Aquesta la fem servir només el professorat, per la qual cosa creiem que no comporta cap problema per entendre-la.
  5. Rúbrica valoració diària: es marca a cada hora d’una manera molt senzilla (+ si hi ha un bon comportament i una bona feina, = si el comportament és normal i la feina justa, i – si hi ha un mal comportant i no es treballa) el que va fent cada alumnes a cada hora. Això marca la nota del comportament diari de l’alumnat.

Excepte la rúbrica de valoració diària, les avaluacions es feien a tot el grup cooperatiu per igual. En algun cas excepcional en què hi havia algun alumne que es diferenciava molt dels altres (en la presentació o en la dramatització), se’l va valorar diferent.

Cadascuna de les valoracions d’aquests ítems els vam anar introduint en un full de dades compartit al qual tenien accés tots els professors de l’equip docent.

Després de valorar aquest procediment d’avaluació ferm les següents propostes de millora:

  • Ja que es comparteixen objectius i criteris amb els alumnes, també estaria bé pactar amb ells alguna de les rúbriques que els avaluaran per fer-los conscients del seu procés d’autoaprenentatge.
  • Simplificar rúbriques perquè sigui una eina més útil per l’alumnat. Creiem que es fan servir poc perquè no les entenen del tot.
  • Fer servir bases d’orientació més pautades: volem l’autonomia de l’alumnat a l’hora de treballar, però unes bones bases d’orientació servirien perquè tinguin molt clar quina és la feina que se’ls demana, i aquesta part és molt important.
  • També s’hauria de preguntar què han aprés: fer un KPSI previ al projecte i fer una revisió del que han aprés al final d’aquest, a més de parlar de les dificultats que han trobat per fer-lo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *