L’institut Gabriela Mistral està situat a la població de Sant Vicenç dels Horts. Ja és el segon any que participem a la Xarxa de Competències Bàsiques.

El nostre equip impulsor està format per 10 company@s. Han canviat alguns integrants del nostre equip, no som els mateixos que el curs passat.

La participació a la xarxa ens permet compartir experiències i enriquir el treball de transformació en el que estem instal.lats.

El meu eix cronològic: un projecte interdisciplicar per a l’aula oberta

Dins del grup impulsor de la Xarxa Cb a l’institut hi ha alguns docents que fan classe a l’aula oberta de 3r i 4t d’ESO. Vam decidir que volíem provar de treballar llengua (català i castellà) i socials de manera conjunta. Volíem que l’alumnat conegués qüestions relacionades amb el món en què viuen, el seu entorn històric més proper, i que treballessin la cerca i processament d’informació per després presentar-la a una audiència adreçant-s’hi en llengua catalana.

Podeu consultar tota la informació del projecte presentada a l’alumnat clicant la imatge del Google Site. També podeu consultar els models que vam fer l’orientadora Cristina Gràcia i jo mateix sobre l’any que vam néixer com a exemple per l’alumnat.

A partir d’aquestes premisses vam decidir que cada un d’ells creés el seu propi i personal eix cronològic. Es tractava de dividir els seus 15 anys de vida en 3 trimestres i treballar 5 anys per trimestre, de manera que a final de curs haguessin treballat els darrers 15 anys de la nostra societat i haguessin fet una reflexió també sobre la seva vida. I és que per a cada any havien d’incloure informacions d’àmbits diversos i també de la seva vida personal. La informació podia ser presentada manualment, en un google site o bé amb una presentació tipus powerpoint. Els continguts havien d’incloure les dues llengües en la proporció que ells consideressin adequada. L’exposició oral havia de ser per força en català perquè és la llengua que la majoria d’aquest alumnat menys domina.

De les dues hores de català i castellà que fan per setmana, una de cada matèria estava dedicada a construir l’eix. L’hora setmanal de socials també. Així doncs, la nota de l’eix cronològic representava el 50% de la nota de català i castellà i el 100% de la nota de socials.

Estem molt contents dels resultats, especialment al grup d’aula oberta de 4t. Clicant la imatge veureu l’eix cronològic de la Yanelle Rodríguez que enguany ha acabat 4t.

Taller de ciències

Un altre dels miniprojectes inclosos al projecte de recerca de 4t d’ESO és el Taller de ciències. Si l’alumnat optava perquè aquest fos un dels seus dos miniprojectes podia decidir si treballava la pluja àcida, els cotxes mòbils o els plàstics.

L’objectiu de la pluja àcida és experimentar per observar com afecta l’acidificació del sòl en la germinació de llavors d’un llegum i avaluar-ne les conseqüències. Com a producte final l’alumnat havia de lliurar un mural amb tres parts diferenciades: disseny seqüenciat de l’experiment amb imatges del procés, recull de les observacions fetes durant cinc dies amb fotos diàries de les quatre mostres amb conclusions i recerca d’informació sobre el fenomen de la pluja àcida (què és, causes i conseqüències), com influeix en l’acidificació del sòl i com actua sobre les fases de germinació i creixement del tegument. Recerca de les mesures que s’estan prenent per evitar-la. També havien d’incloure un pòster amb imatge/s i missatge de conscienciació per evitar la problemàtica de la pluja àcida.

L’objectiu del cotxe mòbil és construir un mòbil (o cotxe de joguina) propulsat amb l’energia acumulada amb l’aire d’un globus i fer mesures físiques relatives al moviment d’aquest mòbil. Es demana un mural amb tres parts diferenciades: procés de construcció del mòbil, amb imatges de totes les fases de fabricació, mesures de massa, velocitat, distància i temps i càlculs d’energia cinètica i potencial. Evidentment també cal presentar el cotxe de joguina (mòbil) construït.

Finalment, pel que fa als plàstics, l’objectiu d’aquest experiment és conèixer amb més profunditat l’origen, els avantatges i les problemàtiques dels plàstics del nostre entorn i fer experiments amb diferents tipus de plàstics per avaluar-ne les propietats. L’alumnat havia de preparar un mural amb dades recollides sobre la fracció de brossa del cubell groc (envasos), un recull de dades d’experiments que hagin realitzat per esbrinar les propietats de com a mínim 4 plàstics de diferents tipus. Les mostres de plàstics cal que s’incloguin al mural, i han de ser reals, no fotos. També hi havia d’haver una recerca d’informació sobre l’origen i el procés de fabricació dels plàstics. Finalment es demanava un pòster amb imatges i/o missatges de conscienciació de les problemàtiques del plàstic. 

Descobreix el Baix Llobregat

Una altra de les propostes de miniprojecte incloses al nou projecte de recerca de 4t partia també d’una realitat ben present en el nostre centre: els intercanvis culturals amb centres d’altres països com França i Alemanya i de les estades lingüístiques com ara Dublin.

Amb aquest miniprojecte proposem a l’alumnat de dissenyar una videoguia perquè les persones que ens visiten puguin gaudir del nostre entorn i la nostra cultura durant la seva estada amb nosaltres. Aquesta videoguia ha de ser en dos idiomes. Un ha de ser el català o el castellà i l’altre l’anglès, el francès o l’alemany. Totes dues s’han de subtitular, penjar al Youtube. També es demana una escaleta o guió amb el procés de realització.

 

RomArt

Els nois i noies de 4t d’ESO cada any fan un viatge de final d’etapa a Roma. No cal dir que Roma és una mena de museu gegant. Vam pensar que seria una bona opció aprofitar aquest viatge d’alguna manera per incloure’l al projecte de recerca. Així va sorgir RomArt.  L’objectiu d’aquest miniprojecte és fer una reinterpretació d’una obra d’art que hagi format part de les obres d’art visitades a Roma. Pot ser una pintura, una escultura o una maqueta d’un edifici.

El producte final demanat és una obra d’art, un mural amb el procés de creació i una exposició al vestíbul de l’institut.

Nou projecte de recerca per a 4t d’ESO

Aquest curs volíem crear algun projecte per a l’alumnat de 4t d’ESO. Això era així perquè dels quatre projectes que vam dissenyar el curs anterior que era el nostre primer any a la Xarxa, cap era per a 4t. Després de donar-li algunes voltes, vam veure que era una magnífica oportunitat per canviar el projecte de recerca de 4t d’ESO que consistia en fer la revista d’un carrer de Sant Vicenç dels Horts i que feia vint anys que es duia a terme.Es va crear un grup de 7 membres de la xarxa per crear aquest nou projecte de recerca de 4t d’ESO. Es va establir una hora de reunió setmanal els divendres per posar fil a l’agulla. Van començar fent pluja d’idees…moltes idees…diversitat de fronts…va acabar essent una tempesta d’idees molt productiva…

Al final van decidir que el projecte de recerca serien QUATRE mini projectes d’àmbits diferents i que l’alumnat n’hauria de triar DOS per fer. Així van néixer Romart, Mompou són valors!, Descobrim el Baix Llobregat i Taller de ciències.

Finalment es va crear una pàgina web amb Google Sites, seguint la línia de centre pel que fa a la decisió que es va prendre d’unificar la presentació dels projectes, amb el projecte de recerca de 4t. Cliqueu sobre la imatge per visitar el web.

Millores en la presentació dels projectes: Google sites

El curs passat va ser el nostre primer any a la Xarxa de Competències Bàsiques. Fruit del treball dels diversos equips vam crear quatre projectes. Aquest segon any a la Xarxa CB vam analitzar l’aplicació dels projectes i vam arribar a la conclusió que un dels punts que havíem de millorar era la forma de presentar els projectes a l’alumnat i al professorat que l’haurà d’anar aplicant. Vam veure que uns projectes estaven penjats en carpetes al Drive, d’altres tenien forma de dossier imprès, etc.

Després de diverses propostes, vam decidir que cada equip crearia una pàgina web per mitja de Google Sites per així poder compartir, presentar i centralitzar la informació. Aquí us deixem una mostra d’alguns dels sites creats aquest curs:

Mompou, posa’t guapo!

 

 

 

 Melodies personalitzades

 

 

 

 El museu de la prehistòria

 

Avaluació… Contínua, formativa i formadora

És de gran importància que l’alumnat sigui conscient en tot moment d’on ha d’arribar i com i de què se l’està avaluant. Per això inicialment es comparteixen els objectius que es marquen per poder dur a terme el procés.

Mitjançant rúbriques, graelles avaluatives i posades en comú de proposta de millora, l’alumne pot regular el seu propi aprenentatge; tant de manera individual com compartida.

És una eina útil avaluativa les redaccions que empra l’alumnat per preparar-se les exposicions, com les del Citilab, on es resumeixen tots els conceptes apresos.Cal dir també que ens permet fer un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumnat el registre que fan del projecte cadascú per documentar-lo.

Producte final… Presentem públicament els nostres robots

La part més interessant de tot el procés, sens dubte, és saber que arribarem cap a un producte final real. En el nostre cas, poder perfeccionar els nostres robots i presentar-los.

Gràcies al suport de la UPC, hem aconseguit poder dur a terme el nostre objectiu per arribar al producte final. S’ha pogut presentar públicament al Citilab, on l’alumnat ha pogut exposar a molta gent del sector de l’educació, així com també a les jornades de robòtica de l’escola on les famílies han format part d’aquesta presentació.