La veu dels alumnes

Un representant de cada classe vea una reunió d’equip docent, prèviament en una assemblea de classe tota lel grup ha comentat el projecte i ells ho traslladen a l’equip docent:

PROPOSTES DE MILLORA:

 • Les activitats podrien haver estat més ben explicades, hem necessitat molts cops el professorat perquè ens les expliqués.
 • Podríem haver fet una maqueta sobre el sistema solar.
 • El projecte podria haver durat dos dies més.

 

ASPECTES POSITIUS:

 • Està molt bé trencar amb la dinàmica de la classe.
 • És un tema interessant que hem après molt.
 • Ens agrada treballar en grup i la majoria de grups han funcionat.
 • El tema escollit ens ha agradat.
 • Està força bé aprendre de manera diferent.

  Els alumnes a la reunió amb l’EQUIP DOCENT

L’avaluació del projecte de l’UNIVERS

El missatge transmès a l’alumnat és el següent:

 

El criteri d’avaluació del projecte és el següent: 

 

 • cada docent determina quines competències avalua per cada activitat,

 

– l’equip docent fa una valoració global de la competència (transversal) personal i social de cada alumne.

– L’avaluació és individual per cada alumne, no per grup.   

A continuació us enllacem les rúbriques per avaluar cada aspecte:

AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP

https://docs.google.com/document/d/109SKwZtDNG8dJ_mOslqquyVCqEn-0QiV/edit

AVALUACIÓ PROFESSORAT DE L’EXPOSICIÓ ORAL

https://docs.google.com/document/d/1nnPWV7BDtxqViyCQDv4vSRfIHzPMkviWkdXGKy3lsG8/edit

AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PERSONAL I SOCIAL

https://drive.google.com/drive/folders/1lRrqE1rESdtVSN_8QkMIw4s4A_2viier

 

Implementació del projecte L’Univers

 

L’articulació del projecte consta de les següents activitats:

1.- Escriure un mite en castellà: seguint la pauta de l’estructura del mite, inventar un mite en castellà sobre la creació del seu planeta.

2.- Redactar un text descriptiu en català sobre el planeta inventat.

3.- Dictat en grup.

4.- Afegir característiques físiques del planeta a l’hora de descriure’l: explicar aspectes físics importants pel funcionament del planeta inventat segons les ciències socials. 

5.- Problemes de càlcul sobre l’Univers: resoldre problemes de Nombres Naturals contextualitzats a la temàtica de l’Univers. Presa de dades, desenvolupament i comunicació de la solució.

6.- Il·lustrar el text descriptiu sobre el planeta inventat: representar d’una manera original, polida i coherent el planeta, amb un criteri de composició addient amb el text escrit.

7.- Identificar les característiques físiques i químiques més importants d’un planeta i associar-les amb la possibilitat, o no, de vida.

8.- Afegir característiques físiques i químiques del planeta a l’hora de descriure´l

9.- Sortida  Planetarium! Tingues en compte tot allò que aprenguis aquell dia… t’ajudarà a treballar amb seguretat durant tot el procés… 

 

Metodologia L’Univers

El professorat planteja el projecte a partir d’una sortida al Planetari. Des de dues matèries socials i naturals treballen aspectes semblants al currículum, per tant, es decideix treballar de forma conjunta amb la majoria de matèria implicades aquest tema.

Cada professor i des de cada matèria planteja activitat que ajudin a complir l’objectiu de treball, és a dir, que aconsegueixin crear un nou planeta refugi.

 

Aquesta és la informació que donarem als alumnes.

A new beginning…

 

La raça humana ha acabat per provocar el col·lapse del planeta Terra i dels seus recursos!!! 

No hi ha cap altra alternativa que la de fugir a un nou planeta, trobar un nou inici per a tothom!!! 

L’objectiu del teu grup és idear un nou planeta refugi i materialitzar-lo, tenint en compte els continguts que us han explicat a Ciències Naturals i Ciències Socials i els recursos i eines de la resta de matèries.

 Ànims, el futur dels nostres successors és a les vostres mans!

Treballareu en grups de quatre companys, des del dilluns fins al divendres , durant l’última franja de 2 hores (12:40 h – 14:30 h). Heu d’administrar bé el temps per tal d’enllestir totes les activitats just abans del divendres 19 a les 14:30 h.

Planificació projecte Univers

 

PROJECTE: A brand new world TEMPORITZACIÓ: NIVELL: 1r ESO
PREGUNTA/REPTE: S’extingeix la Terra! A quin planeta t’agradaria fugir…?!
PUNT PARTIDA: El planeta Terra s’extingeix per l’abús de la humanitat. Reflexionem sobre el nostre Univers, i utilitzem els coneixements per crear un mite i un planeta conseqüent a aquest.(Si algun/ a alumne vol fer servir un planeta veí ja existent, ha de pensar el mite i fer una descripció acurada del planeta)
PREGUNTES QUE VOLEM PORTAR A TERME
PLANIFICACIÓ ACTIVITATS: que es volen portar a terme. Resultat final : Tríptic que recull el conjunt d’activitats.
ACTIVITATS MATÈRIA INTERVÉ OBJECTIU TIMING
1. Escriure un mite L.castellana Dimensió literàtia. C12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. 2 sessions
2. Redactar un text descriptiu sobre el planeta inventat LL.catalana Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 2 sessions
3. Dictat en grup (text: Fragment del Mecanoscrit del segon origen) Ll.catalana Millorar l’ortografia. Conèixer clàssics de la literatura catalana. 1 sessió i mitja
4. Afegir característiques físiques del planeta a l’hora de descriure’l. C. socials Dimensió geogràfica. C6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions. Dintre de les 2 sessions de l’activitat 2.
5. Resoldre problemes de càlcul sobre l’Univers Matemàtiques Dimensió Resolució de problemes, competències de l’1 al 4 1 sessió
6. Il·lustrar el text descriptiu sobre el planeta inventat EVIP Dimensió Expressió, interpretació i creació, competències 4, 5, 6 i 7 2 sessions
7. Identificar les característiques físiques i químiques més importants d’un planeta i associar-les amb la possibilitat, o no, de vida C. Naturals
Dimensió: Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana. Competències 1, 2, 3, 4 i 6.
1 sessió
8. Afegir característiques físiques i químiques del planeta a l’hora de descriure´l C. Naturals Dintre de les 2 sessions de l’activitat 2.

 

Institut de Cervelló

Som l’equip impulsor de l’Institut de Cervelló, ja vam participar el curs passat a la Xarxa i va ser una gran experiència. Durant dos cursos els impulsors de l’Institut hem estat l’equip docent de primer d’ESO, però hem traspassat tot allò que anàvem aprenent a la resta del claustre.

Tenim un projecte singular, ja que l’equip docent de primer, doblem matèria i podem generar l’horari que volem pels aprenentatges dels alumnes, a més gràcies a aquest equip reduït tenim dues reunions setmanals, en les quals preparem projectes, generem dinàmiques, reflexionem sobre la pràctica educativa, etc.

El curs passat us vam presentar el projecte de la Lola Anglada, un projecte que aquest curs hem millorat a partir de les revisions, i hem implicat moltes entitats del poble, ha estat un projecte que ens ha aportat moltes coses a tota la comunitat educativa.

Si voleu fer un cop d’ull a la súper feina del projecte us deixem un tastet:

https://twitter.com/i/status/1108639359744598017

https://sites.google.com/institutdecervello.cat/lolapercervell/p%C3%A1gina-principal

https://sites.google.com/institutdecervello.cat/projecte-lola-anglada-grup-13/p%C3%A1gina-principal

Per altra banda, aquest any presentem el projecte de l’Univers, que vam treballar durant el primer trimestre i que també vam fer les primeres pinzellades el curs passat treballant de forma transversal amb altres matèries. Aquest curs vam convertir el treball transversal en projecte