L’avaluació del projecte

Un cop valorades diferents eines d’avaluació, hem cregut que l’eina més adient per al nostre projecte fos crear una “checklist”. En aquesta checklist o llista d’indicadors, hem descrit tots els criteris d’avaluació a tenir en compte en l’avaluació. Si l’alumne complia amb aquell criteri descrit els mestres implicats hi escrivíem un .

CHECKLIST ACTIVITATS PROJECTE ESCACS CICLE MITJÀ

A banda, al final del projecte cada alumne ha tingut una checklist autoavaluativa, per tal de fer una valoració individual del projecte i així prendre consciència dels seus punts forts i dels seus punts febles.

Hem utilitzat la carpeta d’aprenentatges per tal de dissenyar la checklist, i així hem tingut en compte les dimensions i continguts associades en cada àrea.

 

Producte final

El producte final ha estat jugar a una partida d’escacs vivents. Cada jugador ha tingut una diadema amb el dibuix d’una figura. Com que no tots els alumnes han pogut tenir el rol de “jugador”, des de fora el taulell gegant la resta d’alumnes han tingut el rol d’estrategues”: han hagut de pensar la jugada i la tàctica.

A banda de fer la partida final d’escacs vivents, hem plasmat la informació sobre el projecte en una exposició al vestíbul de l’escola amb totes les activitats que s’han dut a terme durant el desenvolupament del nostre projecte.

Aquest producte final ha estat encaminat perquè els destinataris final fossin els alumnes del cicle mitjà, els alumnes de 3r i 4t. Però l’exposició dels pòsters amb les descripcions de les peces o l’exposició en el vestíbul de l’escola ha fet que, a la pràctica, el producte final estigui dirigit a tota la comunitat educativa.

El rol del mestre ha estat múltiple: d’una banda ha facilitat l’aprenentatge als alumnes però també ha mediat en els possibles conflictes, ha fet de gestor a l’hora de dur a terme les activitats o ha estat bàsicament el d’acompanyant en aquest projecte.

Implementació del projecte

Els alumnes han fet una cerca de casa a partir d’una pregunta inicial: Els escacs són un esport? Un cop contestada aquesta pregunta inicial, els alumnes han comparat els seus coneixements previs amb la resposta a aquesta pregunta, és a dir, han relacionat els coneixements previs, les hipòtesis que tenien sobre aquest tema, amb la nova informació.

Un cop contestada aquesta pregunta, per grups han buscat la informació sobre una peça d’escacs que van plasmar en un mural. En aquest mural hem escrit la descripció de la peça i també el moviment que feia cada peça en el joc dels escacs. Aquesta informació l’hem explicat a la resta de companys d’aula, després als companys de nivell i finalment als de cicle. Aquests murals els hem exposat a les parets de cada aula, visible per a tot l’alumnat de l’escola.

A mida que els alumnes han anat creant el coneixement sobre els escacs, ja han pogut començar a fer mini torneigs, primer amb els companys d’aula. Un cop han tingut assolit els moviments de cada fitxa hem fet un torneig de nivell, els alumnes de 3r i els alumnes de 4t per separat. Cada jugador han tingut un full on ha apuntat el nombre de partides guanyades. D’aquestes partides n’ha sortit el guanyador de 3r i de 4t, i entre elles han jugat la final individual.

Metodologia del projecte

A partir d’una pregunta inicial que vam plantejar als alumnes: els escacs són un esport?, els alumnes van anar descobrint l’origen, jugadors famosos, les normes, les tàctiques i les estratègies per desenvolupar una bona partida d’escacs.

El producte final d’aquest projecte va ser fer un torneig d’escacs humans entre 3r i 4t.
Vam plantejar la següent seqüència d’activitats:

Recerca d’informació a partir de la pregunta inicial (origen, normes, jugadors famosos….)

Posada en comú al grup classe d’informació i aclariments de dubtes (aquí vam recollir informació que el ja sabien els alumnes i els que ja sabien o no jugar als escacs)

• Explicació de les normes (els que sabien explicaven als que no sabien, petits grups o parelles)

• Vam fer mural amb els moviments específics de cada figura

• Celebració de Mini torneigs a cada grup classe amb temps limitat. (10 minuts per partida)

Biografia d’un jugador famós

Speaking: who am I ?

Cançó dels moviments de cada figura

• Confecció de diademes amb les figures de l’escac (headbands)

Torneig final d’escacs humans

Els recursos humans han estat tutores de 3r, tutores de 4t i els especialistes adscrits al cicle mitjà.

Els recursos materials han estat: 12-13 taulells i peces d’escacs, graella llista d’alumnes per aula per identificar els que saben o no jugar, taulell vertical gegant, paper d’embalar color negre a 3r i color blanc a 4t pel mural que inclourà la figura gegant amb els corresponents moviments, cronòmetre (STOP WATCH), fitxa de biografia en Castellà, goma Eva blanca i negra, cartolines blanques i negres per les diademes, moviments-normes plastificats per a cada alumne, cartolines blanques i negres per fer el taulell gegant al gimnàs.

Els recursos espacials han estat: aules de 3r i 4t, passadís, vestíbul i gimnàs

Les agrupacions de l’alumnat han estat: grup classe, petit grup, parelles i internivell i intercicle

El projecte està centrat en l’alumnat de 3r i 4t de Primària i és transversal per a totes les àrees.

Planifiquem el projecte

Som el Grup Impulsor de l’Escola Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts.

El formem tots els mestres des d’Educació Infantil fins a Educació Primària.

Fa anys que a l’escola fem un projecte interdisciplinari anual dins de la setmana cultural. Aquest projecte és triat per tots els alumnes de l’escola, des de P3 fins a 6è, mitjançant una votació partint d’uns temes inicials escollits per cada nivell. Aquest any vam escollir Els Esports.

Aquest curs 2018-2019 hem volgut seguir com a claustre la participació en el grup de XCB per segon any consecutiu, amb molta il·lusió i ganes d’evolucionar en la nostra metodologia dins de l’aula amb la implicació de la totalitat del claustre.

Així doncs, hem implementat un projecte seguint les pautes de la XCB al Cicle Mitjà (dues línies de 3r i tres línies de 4t) des de diferents àrees i que rebrà el nom de “Escaqueja’t i Mat”.

Des del cicle, a l’hora de plantejar-nos la planificació d’un projecte, vam decidir entre els docents que estem adscrits en aquest, dur a terme un projecte relacionat amb els interessos dels nostres alumnes. Feia dies que percebíem que uns quants alumnes a l’hora del pati jugaven a escacs. Aquest va ser el punt de partida per donar-li forma i cos al nostre projecte: “Escaqueja’t i Mat”.

Nosaltres pensem que un bon punt de partida per aquest projecte és plantejar als nostres alumnes el producte final: una partida d’escacs humans entre 3r i 4t i una exposició al vestíbul de l’escola sobre totes les activitats que s’han dut a terme durant el desenvolupament del nostre projecte.

 

Escola Sant Josep

Som l’Escola Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts. Aquest és el segon curs que participem a la Xarxa de Competències Bàsiques i ha estat tot un èxit de participació ja que el grup impulsor el forma tot el claustre de l’escola.

Així la manera de funcionar d’aquest curs s’ha adaptat respecte el curs anterior. Ja que tothom ha participat directament s’ha realitzat un projecte per cicle, un per infantil, un de cicle inicial, un de cicle mitjà i altre de cicle superior.

La implementació s’ha realitzat durant la Setmana Cultural del centre, del 23 al 30 d’abril. Amb una modificació de les franges horàries durant tot aquest període i amb la implicació directa de tot el claustre i tots els àmbits a treballar.

Seguint el fil conductor del tema triat pels alumnes com a projecte de l’escola (els esports) cada cicle s’ha organitzat de maneres diferents i amb productes finals propis i diversos:

  • Educació Infantil: “Fem esport i mengem bé”
  • Cicle Inicial: “Gimcana esportiva”
  • Cicle Mitjà: “Escaqueja’t i mat”
  • Cicle Superior: “Let’s move”

Dit això deixem el seguiment d’un dels projectes.