Avaluació Projecte Animals Prehistòrics

L’avaluació era un dels apartats que més ens preocupava ja que dedicaríem moltes hores a realitzar el projecte i a la vegada deixaríem de fer altres continguts d’altres àrees, així que havíem d’aprofitar les situacions que es generaven en el projecte per tal de recollir aspectes que després no tindríem temps d’avaluar.

Àmbit lingüístic/Català/Dimensió Expressió Escrita

Diari d’aula: cada dia s’acabava amb una breu valoració sobre com havia anat el dia a nivell de projecte, quins aspectes havien aconseguit acabat i quins els quedava pendent.

Àmbit lingüístic/Català/Dimensió Comunicació oral

Exposicions Oral sobre la Prehistòria i animal prehistòric.

Àmbit matemàtic/Resolució de problemes i Raonament i prova

En el moment de fer les comparacions de les mides i característiques dels animals prehistòrics es plantejaven problemes de comparació que havien de resoldre individualment i en grup.

Àmbit coneixement del medi Social i Natural/Dimensió Món actual. 

Kahoot final: Per tal de comprovar quins coneixements havien incorporat al seus aprenentatges sobre la Prehistòria i les seves etapes i aspectes concrets sobre l’animal prehistòric treballat.

Àmbit educació en valors/Dimensió personal, interpersonal i social

 

Coavaluació expressió oral

Autoavaluació treball en grup

 

Implementació Projecte Animals Prehistòrics

El projecte va començar al 2n trimestre amb l’inici d’un vídeo motivador sobre l’animal prehistòric que anaven a investigar i un dossier que els situava en el començament del projecte i els deixava clars tots els aspectes organitzatius, metodològics i recursos a utilitzar.

Per recollir tota la informació cada grup havia de crear una carpeta digital per anar desant tota la informació trobada, a la vegada que disposen d’un diari en format paper on registraran totes les recerques que fan, els aprenentatges detectats, els problemes sorgits dins i fora dels grups de treball, continguts que van sorgint, i que també els servirà de guió per a la planificació de la seva feina. En aquest diari també anoten aquella informació que creien saber i que ha variat, o han consolidat, arran de la seva recerca.

Gairebé tota l’obtenció de la informació s’ha fet a través de la recerca a Internet. En alguns casos, també s’ha fomentat la recerca a biblioteques

 

 

Metodologia Projecte Animals Prehistòrics

Un dels aspectes claus en l’èxit d’un projecte és la metodologia que fem servir. Per als alumnes és molt important poder decidir ells el ritme de treball així com l’organització per aconseguir tot allò que ens havíem plantejat. Es senten lliures, creatius, protagonistes del seu aprenentatge i amb un sentiment de responsabilitat vers el treball de recerca a realitzar que fan que el mestre quedi relegat a ser el guia del procés i per reconduir situacions que per si sols siguin incapaços.

El treball en grups cooperatius els ha permès aprendre a organitzar-se la feina, a pensar com ho poden fer de la forma més eficient i a optimitzar les hores que sabien que es destinarien al projecte.

La consigna era clara: “Doneu resposta a totes aquelles preguntes que ens han sorgit a nivell de classe i plasmeu-les en un suport per explicar als companys tot demostrant que les heu entès”

A continuació teniu l’escrit d’inici del projecte

“Benvolgut/da alumne de 5è,

Per fi ha arribat el moment de treballar al voltant del projecte que vam triar conjuntament tots els companys de la classe.

Ara toca treballar i aprendre d’un forma diferent a com estem acostumats, és hora de treballar en grup i fer d’investigadors per tal de donar resposta a totes aquelles preguntes que ens vam plantejar a inici de curs sobre l’Smilodon.

Per fer-ho, haureu de tenir en compte els següents aspectes:

 • La 1a i 2a setmana les dedicarem a fer una investigació sobre la prehistòria i les seves etapes.
 • Cada grup s’encarregarà d’una etapa que haurà d’exposar davant de la resta de companys de la classe mitjançant una cartolina.
 • Les cartolines quedaran exposades al passadís de 5è.
 • La 2a i 3a setmana la dedicarem a investigar al voltant de l’Smilodon i totes les seves característiques.
 • Cal que sigueu meticulosos i ordenats amb tota la informació que aneu trobant.
 • La 4a setmana la dedicarem a preparar les exposicions i a realitzar-les davant dels altres grups de 5è

Per altra banda és important que:

 • Tinguis paciència amb els companys de grup, ells també la tindran amb tu.
 • Escolta i respecta les opinions dels altres.
 • Col·labora per tal que tothom es senti important dins del grup.
 • Si una idea no t’agrada és important que ho diguis amb respecte.
 • De vegades es faran coses que a tu no t’agraden però que ha triat la majoria.
 • Qualsevol dubte o situació que no pugueu resoldre cal que us adreceu al mestre.

A continuació trobareu un suport per tal d’organitzar-vos i recollir el dia a dia del projecte.

Així com el recull de preguntes que ens vam fer a inici de curs i que hem de donar resposta.

Endavant!!”

Dossier inici Projecte

Planificació Projecte Animals Prehistòrics

Per iniciar el projecte primer havíem d’aconseguir que fos un projecte motivador per als alumnes i per tant aquest havia de ser triat per ells. L’únic requisit va ser que havia d’estar relacionat amb la prehistòria.

Entre tots va sortir la idea que el més interessant eren els animals que hi havia a la Prehistòria, així que després d’investigar els animals que existien a la prehistòria cada classe va fer votacions i va triar el seu animal prehistòric que serviria com a nom de la classe i com a projecte d’investigació.

Un cop teníem el tema principal calia fer una planificació exhaustiva i respondre a totes les preguntes que se’ns generaven:

 • Quantes hores/sessions dedicarem?
 • Des de quines àrees treballarem el projecte? Quines dimensions volem treballar?
 • Ens servirà per avaluar alguna dimensió?
 • Com farem els grups? Els triaran els alumnes? Els farem els mestres?
 • El producte final serà presentat? Com serà presentat? A qui serà presentat?

De tots els aspectes que cal planificar en un projecte us volem mostrar la nostra planificació a nivell de dies i hores destinades al projecte.

Ho podeu veure en el següent enllaç:

Planificació Projecte 5è

Grup impulsor escola Campderrós

Som el grup impulsor de l’Escola Campderrós de Vallirana, una escola que va iniciar els seus primers passos tot just fa 10 anys
El formem 15 mestres d’educació primària, però en el qual estan representades totes les especialitats i tots els cicles, a més de comptar amb 2 membres de l’Equip Directiu. Hem mantingut part dels membres que ja van participar el curs anterior i a la vegada s’han incorporat nous mestres per tal de fer arribar a més membres del claustre aquesta nova manera de fer per tal que arreli a l’escola

Des de sempre cada nivell de l’escola ha treballat un projecte interdisciplinar relacionat amb un conte tradicional i que es desenvolupava al llarg de la setmana de Carnestoltes. Aquest conte que esdevé l’eix transversal és triat pels mestres i presentat als alumnes durant el primer trimestre amb diferents jocs de pistes per tal de motivar-los a triar la disfressa que elaboraran durant aquella setmana.
A més a més, des de P3 fins a 6è treballem el projecte del nom de la classe que és triat pels alumnes, uns de forma més lliure i altres relacionat amb algun contingut específic que es treballi al llarg del curs i que inclou moltes activitats diverses dins i fora de l’aula (sortides, tallers i activitats). Sovint aquest projecte es treballa de forma molt dirigida, i ha estat en aquest punt que hem volgut originar un canvi en la forma de fer i aprendre per tal que esdevingui un projecte significatiu per als alumnes i promogui altres formes de treballar i aprendre.

Al llarg dels propers articles us mostrarem i us farem partícips de com hem dut a terme el projecte amb els alumnes de 5è, de com ens hem organitzat, de com hem transmès allò que era bàsic i de com ho hem relacionat amb les altres àrees, sempre seguint les pautes de la Xarxa de CB al Cicle Superior.

Han estat 3 projectes fascinants: Smilodons, Os de les cavernes i Megaloceros. Que tenien com a punt de partida els animals prehistòrics i endinsar-nos en l’etapa de la Prehistòria que es treballa a 5è.