Projecte Taller AMIC

Professorat:
Tutor del Taller Amic: Jordi Riera
Llengua catalana: Salomé Orteu
Llengua castellana: Lourdes Serra
Matemàtiques: Ramon Palau

Horari alumnat Amic-Taller 17-18