Projecte lingüístic LIC

En PLC entén la llengua com a instrument i com a un fet social de comunicació i d’aprenentatge. L’enfocament de la realitat lingüística al nostre centre té en compte la diversitat i, alhora, el procés de normalització lingüística de la llengua pròpia de Catalunya. Parteix des de una necessitat social diversa i, per tant, la llengua és un component bàsic de la formació dels joves perquè puguin esdevenir ciutadans integrats plenament en la societat.

De manera general, doncs, el nostre projecte pretén millorar el rendiment de l’alumnat en totes les àrees i competències, tant lingüístiques com no lingüístiques per garantir la igualtat d’oportunitats. Així com proporcionar una continuïtat acadèmica per a la promoció personal i professional, sense deixar d’atendre el tractament integral dels idiomes oficials a Catalunya.

Pel que fa a les llengües estrangeres, l’anglès és la 2a llengua obligatòria a tota l’etapa. Per tal d’afavorir l’aprenentatge d’aquesta eina tan necessària per a la societat actual, es fan desdoblaments de grup en tots els cursos. En aquest espai en què hi ha un menor nombre d’alumnes es treballa la comprensió (listering) i l’expressió oral (speaking). D’altra banda, el francès és una llengua optativa que s’ofereix a partir de 2n. D’aquesta manera els alumnes poden cursar tres cursos de francès. A més, cal destacar la possibilitat de fer un intercanvi lingüístic a Chevilly (França).