Reglaments interns

L’Escola disposa de diferents documents de centre en els quals es descriu i detalla els diefrents aspectes i funcions de tot el que és relatiu a la nostra comunitat educativa.
Normativa Organització i Funcionament de Centre_Escola_Renaixença
Projecte Educatiu de Centre
Programa General Centre Renaixença 2017_18