Les transformacions de la paràbola

La paràbola bàsica y=x2 , es pot transformar si es
multiplica per un número “a“:

y = a x 2

També es pot desplaçar lateralment si abans d’elevar al quadrat, sumem o restem una quantitat “v”.

y = (x+v)2

 

Cal fixar-se aquí que per v positiva el desplaçament és a l’esquerra.

I per últim el desplaçament vertical s’aconsegueix sumant o restant una quantitat “w” després d’elevar al quadrat.

y = x2 + w

Les tres transformacions es poden realitzar a la vegada y =a(x+v)2+w

Pots practicar-ho en el següent exercici. Mou els punts lliscants per canviar els paràmetres a, v i w i aconseguir que la paràbola blava, inicialment situada sobre la bàsica y=x2, es superposi amb la vermella.
Per tornar a situar a l’atzar la paràbola vermella i fer un altre cop l’exercici toca el botó del racó superior-dret