Els punts notables d’un triangle plegant paper

En aquests 4 curts vídeos es mostra com trobar respectivament l’incentre, circumcentre, ortocentre i baricentre d’un triangle de paper a base de plegats.

L’incentre El circumcentre L’ortocentre El baricentre
Per trobar les bisectrius cal doblegar cada angle per la meitat fent coincidir els dos costats. Per trobar les mediatrius cal doblegar cada costat per la meitat fent coincidir els vèrtexs. Per trobar les altures cal posar el triangle sobre la taula com si fos una muntanya i pensar amb l’altura de la muntanya. Amb l’ajut d’un escaire és fàcil de dibuixar-les. El punt mig de cada costat es troba doblegant els costats com en el cas de la mediatriu però indicant sols el punt mig. La mediana és el segment que va d’aquest punt al vèrtex oposat.

Aquestes quatre activitats són realitzables fàcilment a classe, únicament cal disposar d’una bona pila de triangles retallats. És molt fàcil preparar-los amb una guillotina (és una forma de reciclar els fulls impresos sobrants que les impressores i fotocopiadores generen).

Per claredat, convé fer-ho en triangles diferents, així cal preparar 4 triangles per alumne més els que calgui per si convé repetir-ho.

En el cas del baricentre, petites imperfeccions fan normalment que el triangle no s’aguanti d’una forma estable sobre la punta del llapis.
Amb un petit forat fet enfonsant la punta del llapis, l’estabilitat augmenta.

Convé, com a activitat inicial que és, que els triangles siguin acutangles (els tres costats aguts) i amb els costats no exageradament desiguals per tal que els punts notables no quedin fora del triangle.
Posteriorment, es pot estudiar el que succeeix quan el triangle és obtusangle.

També teniu els 4 vídeos a teachertube.com

Incentre Circumcentre Ortocentre Baricentre