El teorema de Tales i el seu recíproc

 

Pots moure els punts A, B, B’, C i C’ d’aquesta manera mouràs les rectes.
Identifica els segments a , a’, b,  b’, c i c’
Cal que facis dues investigacions:

La primera

Situa les rectes r i r1 paral·leles, com són les raons a/a’, b/b’ i c/c’ ?
Torna a moure les rectes r i r1 en una altra posició, però també paral·leles, es compleix el mateix que abans respecte a les raons?
Creus que sempre, però sempre-sempre, que les rectes siguin paral·leles les raons seran iguals?
Has comprovat el Teorema de Tales

Quan dues rectes secants es tallen per dues rectes paral·leles, llavors
els segments interceptats són proporcionals

La segona

Ara fixa’t en les raons a/a’, b/b’ i c/c’, movent els punts aconsegueix que siguin les tres iguals a 1/3. Com estan situades les rectes r i r1?
Ara aconsegueix que siguin igual a 1/2. Com estan situades les rectes r i r1?
Pensa un altre valor qualsevol i fes que les raons siguin iguals al número pensat, com estan situades les rectes?
Creus que sempre, però sempre-sempre, que les raons siguin iguals llavors les rectes seran paral·leles?
Has comprovat el recíproc del Teorema de Tales

Quan els segments interceptats per dues rectes sobre dues
rectes secants són proporcionals llavors les rectes són
paral·leles.

La construcció de GeoGebra és aquí