El recíproc del teorema de Pitàgores

Aquest applet generat amb el GeoGebra permet comprovar que sols per a una classe molt determinada de triangles es compleix el que coneixes com a part del Teorema de Pitàgores:

La suma dels quadrats dels 2 costats menors és igual al quadrat del costat major


Mou els vèrtexs del triangle i contesta:

Com ha de ser el triangle per tal que “La suma dels quadrats dels 2 costats menors és igual al quadrat del costat major”

Així doncs, acabes de veure que es pot assegurar:

Sí, en un triangle la suma dels quadrats dels 2 costats menors és igual al quadrat del costat major.
—–» llavors —-»
el triangle és rectangle

Aquest resultat és el “Recíproc” del Teorema de Pitàgores que diu

Si un triangle és rectangle
—–» llavors —-»
La suma dels quadrats dels 2 costats menors (catets) és igual al quadrat del costat major (hipotenusa).

En general, si tenim un teorema o una propietat que diu

Quan es compleix A llavors es compleix B.

La propietat o teorema recíproc dirà

Quan es compleix B llavors es compleix A.


No sempre que es compleix una propietat es compleix la recíproca, per exemple:

“Si un número acaba en zero llavors és múltiple de 5”, és una propietat certa.

En canvi: “Si un número és múltiple de 5 llavors acaba en zero”, que és la recíproca, és falsa perquè 15 és múltiple de 5 i no acaba en zero.

Hi ha moltes situacions com aquesta. Pots buscar una propietat (matemàtica o no matemàtica) que sigui certa i que, en canvi, no ho sigui la seva recíproca?