LES PROPIETATS TEXTUALS

adequació

A qui va dirigit el missatge?
Quines funcions del llenguatge incorpora?

 • selecció de la varietat (dialectal o estàndard)
 • selecció del registre (formal/informal, objectiu/subjectiu…)
 • fórmules i girs estilístics propis de cada comunicació

coherència

Com estructuraré el missatge?

 • selecció de la informació (idees clares i rellevants)
 • progressió de la informació (ordre lògic, tema/rema…)
 • estructura del text (parts, introducció, cloenda…)
 • estructura del paràgraf (extensió, unitat…)

cohesió

Quins recursos faré servir perquè el missatge tingui sentit, i no sigui repetitiu o incomprensible?

 • puntuació (signes, majúscules…)
 • enllaços (marcadors textuals, conjuncions…)
 • anàfora (pronoms, sinònims, hiperònims, elisió…)
 • díctic
 • altres (verbs, determinants, ordre dels elements en la frase…)

correcció

Cal que el missatge sigui correcte, tant des del punt de vista de la presentació, com de l’ortografia

 • ortografia
 • morfologia i sintaxi
 • lèxic (barbarismes, precisió…)
 • disposició del text en el full (encapçalament, marges…)
 • tipografia (negreta, cursiva, subratllat…)
 • estilística (complexitat sintàctica, repetició lèxica…)
 • variació (riquesa de lèxic, complexitat sintàctica…)