2n BATXILLERAT LITERATURA CATALANA

WEB INTERESSANT? http://lallenguacatalana.wordpress.com/

LECTURES OBLIGATÒRIES curs 2013-14

1. Àngel Guimerà, Mar i Cel

2. Josep Carner, Antologia poètica

3. Bartomeu Rosselló-Pòrcel , Antologia poètica

4. Salvador Espriu, Antígona

5. Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta.

6. Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar.

 

La següent selecció de webquest serà la base del treball de la matèria pel curs 2013-14

ÀNGEL GUIMERÀ

Video sobre la vida i obra de Guimerà: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18164&p_ex=%C0ngel%20Guimer%E0&p_amb=4842

vídeo sobre la Catalunya de la Renaixença http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19443&p_ex=%C0ngel%20Guimer%E0

Pàgina interessant sobre Mar i cel http://literaturacatalanamarta.blogspot.com.es/2012/09/mar-i-cel-dangel-guimera-mar-i-cel-una.html

http://webquest.xtec.cat/ee2008/renaixenca/index.HTM

https://sites.google.com/site/webquestangelguimera/home

VIDEO SOBRE EL MODERNISME

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19156&p_num=3

JOSEP CARNER

vídeo sobre Carner http://youtu.be/PMLr4dot6tc

més sobre Carner http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?vgnextoid=51b8ef2126896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51b8ef2126896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=067aef7fb89d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

vídeo sobre el Noucentisme http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19450&p_ex=mancomunitat

WEB QUEST :https://sites.google.com/site/webquestjosepcarner/home

EUGENI D’ORS: http://www.tv3.cat/videos/3443830/Eugeni-dOrs-viatge-de-tornada

MERCÈ RODOREDA

http://blocs.xtec.cat/rroca8/biografia-2/

http://www.xtec.cat/crp-blanes/WQRodoreda/index.htm

http://books.google.cat/books?id=l55lZCBJRD4C&lpg=PA33&ots=oOQSkgsqB4&dq=%22S%C3%B3c%20una%20dona%20honrada%3F%22&hl=ca&pg=PA11#v=onepage&q=%22S%C3%B3c%20una%20dona%20honrada?%22&f=true

http://books.google.cat/books?id=yTJxsK_RKekC&lpg=PA42&dq=Reflexions%20de%20la%20vellesa%20%20Merc%C3%A8%20Rodoreda&hl=ca&pg=PA445#v=onepage&q=Reflexions%20de%20la%20vellesa%20%20Merc%C3%A8%20Rodoreda&f=true

VIDEO MERCÈ RODOREDA: http://www.tv3.cat/videos/172199/Merce-Rodoreda

PERE CALDERS

Resums d’alguns contes de Cròniques de la veritat oculta http://crniquesdelaveritatoculta.blogspot.com.es/

video1 sobre Calders http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=645&p_ex=Pere%20Calders&p_amb=4842

Entrevista a Pere Calders http://www.tv3.cat/videos/2419659/

Videolit sobre Calders http://www.salescalderstisner.cat/espais/videolits/viewcategory/15/videlits

una altra web interessant http://literaturacatalanamarta.blogspot.com.es/2012/02/pere-calders_27.html

una altra web per l’anàlisi de les Cròniques http://escudellaliteratura.blogspot.com.es/search/label/n.%20Pere%20Calders

 

https://sites.google.com/site/webquestperecalders/

VIDEO PERE CALDERS: http://www.tv3.cat/videos/3450151/Pere-Calders-lhome-dibuixant

SALVADOR ESPRIU

vídeo sobre Salvador Espriu http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=652&p_ex=salvador%20espriu&p_amb=4842&p_tip=VIDEO

PowerPoint i altres sobre Antígona http://literaturacatalanamarta.blogspot.com.es/2012/02/diversos-punts-dantigona-despriu.html

TEORIA SALVADOR ESPRIU: http://escudellaliteratura.blogspot.com.es/search/label/e.%20Espriu

 

Fragment de l’Antígona de Sòfocles http://www.youtube.com/watch?v=yJljZLegPV0

WEBQUEST https://sites.google.com/site/webquestsalvadorespriu/

BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL

AUQUES

Auca de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1913-1938)
http://www.auques.cat/textos.php?auca=rosporcel

 

VIDEOS

L’empremta de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Telenotícies TV3 (07/04/2012).
http://www.tv3.cat/videos/4036531/Lempremta-de-Bartomeu-Rossello-Porcel

CONSIDERACIONS DIVERSES

1. Atès que el treball de la matèria es fonamenta principalment en les webquest abans citades serà imprescindible l’ús de l’ordinador amb connexió  a la xarxa i d’altres dispositius d’emmagatzematge de dades (pendrives,…)

2. Criteris d’Avaluació•

10%: valorarem la presentació puntual i correcta dels deures, portar el material puntualment, l’interès i participació que mostrin vers l’assignatura, el comportament correcte a les classes, reconeixement dels valors positius que cadascun dels autors pugui transmetre i destriament entre altres aspectes menys positius, capacitat crítica. Baixarà la nota d’actitud, també, quan l’equip docent consideri que l’alumne no ha complert alguna de les normes del centre.•

Entre 20% i 30%: Presa d’apunts amb correcció, confecció de treballs i comentaris individuals o en grup amb correcció de conceptes i ortografia i expressió correctes, lectura comprensiva i expressiva, recerca d’informació i síntesi, creació de textos lit. a partir d’uns models… Valorarem la presentació correcta dels treballs diaris; la resposta encertada a les preguntes formulades diàriament; prendre apunts correctament (5%). L’elaboració i presentació puntual i correcta, oral i per escrit dels treballs encarregats amb antelació (10-15%). Comentaris de text ben elaborats (5-10%)

.•entre 70% i 60%: Domini de la matèria, capacitat per relacionar obres i autors amb els diferents moviments i corrents literaris, coneixement dels diferents gèneres literaris, lectura aprofundida, comprensió i anàlisi de les obres que haurem treballat prèviament a classe… Valorats sobretot a través dels exàmens, on hi haurà preguntes sobre l’autor tractat, la seva obra en general, el moviment al qual pertany, i sobre l’obra i el gènere concret que hagin hagut de llegir, preguntes que tant podran ser de comprensió, com per beure si s’han llegit l’obra de manera completa.

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Valorar les aportacions de la literatura catalana a la comprensió, representació iinterpretació del món i de la peripècia humana i la lectura d’obres literàries com amitjà de maduració personal.

2. Apreciar i valorar críticament textos dels diferents gèneres literaris, contextualitzant-los i fent comentaris raonats que mostrin les anàlisis fetes sobre els seus continguts i els recursos lingüístics emprats, i els lligams que es poden establir amb altres produccions literàries, artístiques o fets socials.

3. Identificar les característiques essencials i els recursos estilístics dels gèneresliteraris: poesia, narrativa, teatre i assaig, relacionant-les amb les idees estètiques iles transformacions artístiques i històriques detectades en les obres o fragmentsllegits, analitzats i comentats a l’aula.

4. Llegir significativament les obres programades de literatura catalana, tot valorant-nela capacitat de comprensió i d’interpretació, així com l’enriquiment personal aportat.

5. Analitzar, comentar i interpretar textos literaris, reconeixent les representacionsde la realitat que presenten, tot aplicant-hi els coneixements adquirits sobre elstemes, els recursos literaris i els moviments i períodes literaris i precisant lesrelacions amb altres produccions literàries o artístiques.

6. Usar la comparació de produccions de diferents orígens per explicar lesinfluències, coincidències o diferències entre les diferents literatures, moviments,períodes o manifestacions.

7. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en converses per a la construccióde coneixements i la comprensió dels textos literaris que es comenten a l’aula.

8. Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temesliteraris (obres o fragments) que prenguin com a base la lectura d’obres, ambautonomia i esperit crític i ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

9. Realitzar exposicions orals o audiovisuals coherents, correctes i adequades,amb l’ús dels recursos adients, que expressin anàlisis i valoracions de les obresliteràries, les pròpies opinions, tot acceptant les opinions de les altres persones.

10. Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports, a partir dels modelsliteraris llegits i analitzats, com a instruments per a l’increment del cabal de la pròpiaexperiència personal.

4. Exàmens

•Dos o tres per avaluació. Cada vegada que acabem un autor farem un control. Podran tenir una part de comentari de text.

•Si se suspèn l’avaluació, es pot recuperar a través d’un examen nou que es farà a inici de l’avaluació següent.

A fi de curs els alumnes han d’haver aprovat cadascuna de les avaluacions.

•En els exàmens es descomptarà 0,1 per falta d’ortografia i 0,25 per falta de morfologia, sintaxi o lèxic.

•La mitjana dels exàmens representarà entre un 60% i un 70% de la nota d’avaluació.

ALTRES RECURSOS D’INTERÈS

http://www.xtec.cat/~malons22/personal/

FONTS DE CONSULTA SOBRE LITERATURA CATALANA

Revista cultural “El Procés”, número 3.

www.edu365.cat/batxillerat/lectures/index.htm

www.atlesliterari.cat/atlesWeb/faces/index.jsp

lletra.uoc.edu/

www.lacalaixera.cat/calaix.php

www.uoc.edu/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Poetes

www.elcorrector.cat/

www.enciclopedia.cat/

Mètrica i versificació: www.xtec.es/~aribas4/literatura/metrica.htm

Diccionari de literatura catalana: www.scribd.com/doc/36807903

Model de comentari de text: www.scribd.com/doc/36807392/Model-de-comentari-La-placa-del-diamant

Deixa un comentari