EL COMENTARI DE TEXT LITERARI

 

EL COMENTARI DE TEXT LITERARI (1r BATXILLERAT)

(mètode de Fernando Lázaro Carreter)

  1. LECTURA ATENTA DEL TEXT.

  2. LOCALITZACIÓ

  3. DETERMINACIÓ DEL TEMA

  4. DETERMINACIÓ DE L’ESTRUCTURA.

  5. ANÀLISI DE LA FORMA PARTINT DEL TEMA.

  6. LA CONCLUSIÓ

Fase I (lectura atenta del text)

Cal llegir atentament el text que hem de comentar i cal que entenguem el significat de totes les paraules que hi apareixen. Cal, en definitiva, entendre el significat literal de totes les paraules. (molt convenient l’ús del diccionari).

Fase II (localització)

Localitzar un text literari consisteix a precisar quin lloc ocupa aquest text dins de l’obra a la qual pertany.

Fase III (determinació del tema)

Del nostre encert en aquest moment de l’explicació en depèn, en gran mesura, el seu èxit. Si de l’argument o assumpte del text que hem de comentar en traiem tots els detalls i definim tan sols la intenció de l’autor en escriure’l, n’obtindrem el tema.

La determinació del tema ve determinada per dos trets importants: la claredat i la brevetat. (si hem d’emprar moltes paraules per definir el tema, caldrà que en desconfiem: el més probable és que no l’haguem encertat). Normalment podrem expressar el nucli fonamental del tema amb una paraula abstracta envoltada de complements. Per fixar el tema hem d’intentar trobar la paraula abstracta que sintetitza la intenció primària de l’escriptor.

FASE IV DETERMINACIÓ DE L’ESTRUCTURA.

Un text literari no és un caos. En aquesta fase de l’explicació haurem de dir de quines parts està compost el fragment. Hem d’entendre que si en el text l’autor ha volgut expressar un tema, és necessari que totes les parts que puguem distingir-hi contribueixin a expressar el tema i, per tant, que es relacionin entre si.

Deixa un comentari