LES PROPIETATS TEXTUALS

Un text no és un simple conjunt d’oracions sinó que, a més, ha de posseir unes característiques determinades perquè en puguem considerar correcta la seva elaboració:

1. ADEQUACIÓ: fa referència al model de llengua emprat segons la situació del context comunicatiu.

2. COHERÈNCIA: fa referència al sentit significatiu global, semàntic, del text. (què dir)

3. COHESIÓ: fa referència a la unitat del text a partir de les marques que expliciten les relacions entre els diversos elements textuals (oracions i paràgrafs) (com dir-ho)

4. CORRECCIÓ: fa referència a les convencions del codi lingüístic

https://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/Valles_Occ_3/15%20ACCENTS%20DIACR%C3%8DTICS.pdf