LES PETITES INVESTIGACIONS, ELS CENTRES D’INTERÈS I LES PROPOSTES D’APRENENTATGE.

Emprem la metodologia del projecte en el treball de petites investigacions (comunitat de petits), centres d’interés (comunitat de mitjans) i propostes d’investigació (comunitat de grans) que a part de facilitar l’adquisició de competències a l’alumnat, estimula als infants a ser responsables del seu propi aprenentatge, atès que:

– Partim d’un tema, enigma o centre d’interès proposat i escollit amb l’alumnat.

–  Fem protagonistes als infants en la construcció del propi coneixement perquè focalitzi el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

– Donem gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.

– Incentivem processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

– Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.

– Activem la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

– Afavorim la globalització dels aprenentatges.

Totes aquestes propostes fan ènfasi en l’àrea de descoberta de l’entorn a infantil i l’àrea de medi natural i social a primària.

IMG_4955 IMG_497620160315_121041