PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

Informació relativa al procés de preinscripció 2019-2020.

DEL 29 MARÇ AL  9 D’ABRIL AMBDÓS INCLOSOS

Documentació preinscripció

  • Original i fotocòpia de la sol·licitud, degudament complimentada.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres (Quan el domicili no coincideix amb el DNI, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna)
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

Si s’escau:

  • Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la  prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
  • Si sal.lega proximitat per domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

Els formularis d’inscripció s’han d’entregar a l’escola que es posi com a primera opció i estaran a la vostra disposició a la consergeria i a la pàgina web del centre properament.

Aquí us podeu descarregar el formulari.

PREINSCRIPCIÓ. CURS 2019-2020

Per més informació podeu visitar la pàgina web del Departament d’Educació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici

 

HORARI PER ENTREGAR LES SOL.LICITUDS

Divendres 29 de març De 9 a 14h i de 15 a 16’45h.
Dilluns 1 d’abril De 9 a 14h i de 15 a 16’45h.
Dimarts 2 d’abril de 9 a 10h, de 11’30 a 12’30h i de 15 a 16’30h
Dimecres 3 d’abril De 9 a 14h i de 15 a 16’45h.
Dijous 4 d’abril: De 9 a 14h i de 15 a 16’45h.
Divendres 5 d’abril De 9 a 14h i de 15 a 16’45h.
Dilluns 8 d’abril De 9 a 10h i de 15 a 16’30h.
Dimarts 9 d’abril De 9 a 10h, de 11’30 a 12’30h i de 15 a 16’30h.

 

Per qualsevol dubte podeu consultar a la direcció de manera presencial, via telefònica o mail.

 

Cordialment.

 

La Direcció.