Dia internacional de gent gran

L’envelliment humà és un procés progressiu, i una persona no esdevé gran d’un dia per l’altre, per exemple després de l’onzè aniversari. Edgar Morin parla d’altra banda d’un continuum de l’edat. Serge Guérin, per la seva part, insisteix sobre el fet que l’edat és una construcció social que evoluciona en funció de les normes que es dóna la societat. Per a ell, l’edat ha “rejovenit”, pel fet de l’augment de l’esperança de vida i de la millora de la salut i de la formació dels majors de 60 anys. Per la seva banda, l’Organització Mundial de la Salut considera que una persona és “gran” si té més de 60 anys

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2018/09/27020416/Sants_gent-gran_2018_3.pdf

I, al meu entendre, els vells no haurien de viure sols, els
 seus fills haurien d'estar al corrent, ja que poden necess
itar ajuda i alguna companyia

 

Resultat d'imatges de dia internacional de la gent gran 2018

Els nens perduts del Califat

PREGUNTES:

—Què és ISIS o Dáesh i què volen fer amb els nens?

—Al video apareixen tres germans. Què els van obligar a fer els jihadistes? i què li està passant a un dels germans?

—Qui és Cristina (3 anys) i què li ha passat?

—Què li passa a la Joumana (6 anys)? què pensa la psicòloga?

—Qui es queda amb l’Akram, germà de la Joumana?

—Què li va pasar a l’Ayad (14 anys) quan era més petit? on anirà ara i per què?

—Qui és Bahzad i quina és la seva missió?

—Què explica el mestre sobre les matemàtiques que li feien explicar els jihadistes d’ISIS?

LA TEVA OPINIÓ:

1 Què passarà amb aquesta generació de nens/es perduda?

2 S’ha de tractar als nens soldats com a víctimes o com a botxins? (busca aquesta última paraula al diccionari.

3 Serà possible recuperar aquests nens perduts del Califat?

VIDEO –> https://youtu.be/XItMKfivJNk

Carnaval 2018: “Bellbruitge”

Ja ha passat Carnaval i des de l’Aula d’Acollida ens agradaria treballar un poc la festa. Els orígens, el carnaval al meu país, el carnaval a l’institut.

Ara els alumnes d’Acollida faran una redacció seguint aquest esquema:

{{1er paràgraf}} Dir de què vas a parlar en cadascun dels paràgrafs.

{{2on paràgraf}} (connectors: per començar, primerament, d’entrada, en primer lloc…). Parlarem sobre quin és el significat del carnaval, d’on naix, buscar informació a internet i escriure les teves pròpies paraules.

{{3er paràgraf}} El Carnaval al meu país.  Quines són les tradicions, records que tinc del meu carnaval. (connectors: en segon lloc, a continuació, seguidament…)

{{4rt paràgraf}} Parlar una mica sobre els carnavals més famosos del món. Quina festa fan.

{{5è paràgraf}} Com va ser el carnaval d’enguany a l’institut. Com ho vas viure? el que més et va agradar, el que menys, de què et vas disfressar. De què t’agradaria disfressarte. (connectors: per acabar, per concloure, finalment, per últim..).

Descomptes a*els hotels d’Olot

Llegeix aquí la notícia –> http://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-català/20180131/282316795475253

Després contesta les següents preguntes fent un comentari

  1. Amb quins mitjans de trasport pots visitar els volcans d’Olot amb descomptes?
  2. Quin és l’objectiu de l’Ajuntament d’Olot amb aquesta oferta?
  3. Què has de fer per aprofitar aquesta oferta?
  4. Quins dies pots visitar Olot amb aquesta oferta?

Malala i Kailash o la defensa pels drets dels joves i infants

Català:

Els premis Nobel de la pau van estar concedits el 2014 a Malala Yousafzai i Kailash Satyarthi, dues persones que dediquen els seus esforços i la seva lluita a millorar la manera de viure dels infants.

Qui era Malala?

Malala Yousafzai va néixer el 1997 a Mingola, al Pakistan. Als dotze anys ja defensava el dret de les nenes pakistaneses a anar a escola i aprendre. Sortosament, el seu pare, que és mestre, sempre li ha fet costat. Als tretze anys escrivia en un bloc, amb pseudònim, les seves experiències a l’escola, i també explicava les atrocitats dels talibans a la Vall del riu Swat i com estaven en contra que les nenes anessin a escola.

L’atemptat contra Malala.

La cadena britànica BBC es va interessar pel que explicava Malala en el seu bloc i ho va retransmetre. Però heus aquí el que va passar: el nou d’octubre de 2013 uns activistes talibans molt violents, contraris al que defensava Malala, la van tirotejar quan anava amb les seves companyes d’escola a l’autobús i va quedar greument ferida. Tothom pensava que es moriria. Les primeres cures les van fer en un hospital pakistanès i després la van traslladar a un hospital de Birmingham, on li van fer força operacions. Sortosament, s’ha anat recuperant de mica en mica.

I ella continua lluitant.

Quan tenia disset anys, al 2014, ha continuat fent campanya amb molta força per aconseguir tot allò que sempre s’ha proposat: l’educació dels infants i en especial de les nenes als països que encara no n’estan convençuts. La Malala, quan parla de la seva lluita, diu: “Un infant, un mestre, un bolígraf i un llibre poden canviar el món”.

De moment viu a Birmingham amb la seva família, els pares i dos germans, i continua estudiant però pensa tornar al seu poble quan ja no estigui amenaçada.

Qui és, Kailash?

L’activista indi Kailash Satyarthi és l’altre premi Nobel de la pau. Va néixer a Vidisha, a l’Índia, l’hivern del 1954. La seva família és d’una casta dita superior. Per tant, ell va tenir tota mena de possibilitats per a estudiar. Als dotze anys ja era sensible a les desigualtats i no entenia com els nens d’una casta dita inferior no anaven a escola i havien de treballar. El preocupava que no tinguessin llibres de text: els uns no tenien gairebé res i els altres ho tenien tot. Per això va animar altres companys i van aconseguir moltes donacions fins a arribar a tenir dos mil llibres i fer una bona biblioteca per als que no en tenien.

De professor universitari a defensor dels nens.

Kailash Satyarthi de gran estudià enginyeria i va ser professor en una universitat de Bhopal durant un temps. Peròno va deixar de preocupar-se per les injustícies en l’educació dels infants que vivien gairebé com a esclaus treballant de sol a sol per a grans empreses en unes condicions miserables. Per això, el 1980 va deixar de fer de professor i va fundar la Bachpan Bachao Andolan (Missió Salvem la Infància).

La tasca de Kailash

Ara continua col·laborant en altres fundacions sobre els drets dels infants i lluita perquè les grans marques de roba, les multinacionals, no s’aprofitin dels nens per a fer-los treballar i explotar-los amb aquestes condicions tan dures que els priven de tot el que han de fer a la seva edat.

English:

The Nobel Peace Prize laureates were awarded in 2014 to Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi, two people who devote their efforts and their struggle to improve the way children live.

Who was Malala?

Malala Yousafzai was born in 1997 in Mingola, Pakistan. At age twelve he defended the right of Pakistani girls to go to school and learn. Fortunately, his father, who is a teacher, has always made his way. At thirteen he wrote in a blog, with a pseudonym, his experiences at school, and also explained the Taliban’s atrocities in the Swat River Valley and how they were against girls going to school.

The attack against Malala.

The BBC British chain became interested in what Malala had on his blog and relayed it. But here’s what happened: the new October, 2013, very violent Taliban activists, contrary to what Malala defended, were shot when he went with his schoolmates to the bus and was seriously injured. Everyone thought that he would die. The first cares were done at a Pakistani hospital and then moved to a hospital in Birmingham, where they were doing a lot of operations. Fortunately, it has recovered slowly.

And she continues fighting.

When he was seventeen years old, in 2014, he has continued to campaign with great force to achieve everything that has always been proposed: the education of children and especially girls in countries that are not yet convinced. La Malala, when he talks about his struggle, says: “A child, a teacher, a pen and a book can change the world.”

At the moment he lives in Birmingham with his family, parents and two brothers, and continues to study but plans to return to his village when he is no longer threatened.

Who is it, Kailash?

Indian activist Kailash Satyarthi is the other Nobel Peace Prize winner. He was born in Vidisha, India, in the winter of 1954. His family is of a caste named superior. Therefore, he had all sorts of possibilities to study. At age twelve he was sensitive to inequalities and did not understand how the children of a lower breed did not go to school and had to work. He worried that they did not have textbooks: the ones did not have almost anything and the others had everything. That’s why he encouraged other colleagues and got many donations until he got two thousand books and made a good library for those who did not.

From university professor to defender of the children.

Kailash Satyarthi was a major engineering student and was a professor at a Bhopal university for a while. But he did not stop worrying about the injustices in the education of children who lived almost as slaves working from sunshine to sun for large companies in miserable conditions. For that reason, in 1980 he ceased to be a professor and he founded Bachpan Bachao Andolan (Mission Save Children).

The task of Kailash

He is now collaborating in other foundations on the rights of children and struggles because large clothing brands, multinational companies, do not take advantage of the children to make them work and exploit them under these harsh conditions that will prevent them from all they have to do at their age.

FONT:  Revista “Cavall Fort” (Gener 2015). Fina Rifà i Lluís Farré (De part de l’equip de l’Aula d’Acollida de l’Institut Bellvite, MOLTES GRÀCIES).


PREGUNTES:

1 Qui és Malala i per què li van donar el premi Nobel de la Pau? (utilitza les teves pròpies paraules).

2 Qui és Kailash i per què li van donar el premi Nobel de la Pau? (utilitza les teves pròpies paraules).