22.- La implantació a l’aula del 3B en les 8 tasques mentals compartides:

Consisteix en només aprendre i practicar les 8 tasques mentals que tot seguit s’especifiquen:

Atenció: La Dinàmica Mental Cooperativa i la seva concreció en el 003B+ADN precisa de l’Associació Ceradai 003B : Acompanyament, Avaluació i Interpretació Decisiològica del seu desenvolupament, a la fi d’obtenir els resultats esperats. L’aplicació sense la tasca d’Acompanyament, Avaluació i Interpretació Decisiològica pot suposar efectes contraris als que aspirem .-

Ara exposarem les 08 tasques mentals compartides a la fi d’implantar la Dinàmica Mental Cooperativa 3B.

Núm. de tasca i descripció:

01.- L’avaluació actual de la cooperació a l’aula.  Febrer 2013

Tasca 01.- Descripció de l’estat actual i una proposta a partir de les necessitats educatives detectades, tot considerant les capacitats i els interessos de l’alumnat motivar una proposta de millorar l’aprenentatge cooperatiu dedicant 15 minuts a la setmana en aprendre a aprendre el 3B abreviació de 003B+ADN. Tot considerant les noves guies curriculars de competències bàsiques en les àrees instrumentals del Departament d’Ensenyament en la nostra etapa.-

1.1.- Tenir clar l’estat actual com s’agrupen i aprenen els/les nostres alumnes.

El recurs dels tres qüestionaris com són el sociograma, l’apren+grama i  l’estil+grama.

Tasca 02.- Decidir quines activitats i quins dels tres qüestionaris hem d’aplicar en el nostre grup classe per a conèixer millor el meu alumnat.-

Els 3B+Grames  són qüestionaris que emplena l’alumnat i que després fem una anàlisi i una valoració de les estratègies a dur a terme dins de l’aula per a millorar la convivència, l’autonomia dels aprenentatges i les vivències dels valors. De moment en tenim tres:

–  1.- En el sociograma l’alumnat manifesta les disponibilitats en l’agrupament de l’alumnat per interessos afectius, acadèmics, efectius i de rebuig raonat a la fi de poder ajudar a superar-lo. Quatre preguntes clau: (1) En quin company/a t’agradaria estar al seu costat a classe? (2) En el cas de fer un treball en equip a classe amb quins companys/es veuries que es més efectiu treballar? (3) En el cas de fer grups per a divertir-se amb quins companys/es t’agradaria estar?  (4) Ara digues en quins companys i companyes no t’agradaria estar junts? I per quins motius?

– 2.-  En l’apren+grama,  l’alumnat manifesta la seva planificació i la seva organització horària i les situacions més efectives on té consciència que aprèn més i millor.

1.- Tens un horari cada dia del que has de fer a casa a la fi de col.laborar en les tasques domèstiques i preparar les tasques escolars per al dia següent o els propers dies?  2.- Quan fas les tasques escolars? Les fas quan arribes a casa o ho fas al final de la tarda?   3.- Tens clar quan aprens més: a.- quan arribo a casa, b.- abans de sopar, c.- Després de sopar. d.- Abans d’anar a dormir  .

– 3.-  Amb l’estil+grama l’alumnat manifesta en quins estils d’aprenentatge aprèn i descobreix amb quines estratègies li són més efectives per al seu aprenentatge autònom.

1.-

 

QUEST_ESTILS_1.png

 

estils_d'aprenentatge.png

ctques_visuals.png

ctques_auditius.png

ctques_cinestèsics.png

estils_de_profes_i_alumnes.png

 

b.- Autocrítica i proposta de millores. Aprenentatge de la Dinàmina Mental Cooperativa 3B.

Cal assistir un parell de dilluns a l’Ateneu de Tarragona de 19 a 21 hores on hi ha el primer Club i a la vegada l’Institut de formació de monitors, COAS i docents en 3B.

2.- Una proposta al grup classe de dur a terme una organització i funcionament per grups que es construiran amb set passos poc a poc en equips 3B per aprendre a aprendre.

Febrer-Març-Abril-Maig.

Per mitjà de la cooperació a l’aula endegarem amb l’alumnat estratègies per a la cooperació dels pares i/o les mares. En projecció a casa i a l’entorn social i cultural. Sobre tot en els nivells de 1er i 2on ESO.

Mirarem de que equips generats a l’aula puguin seguir col.laborant fora de l’institut en activitats extraescolars i en temps d’oci.

Tasca 03.- Decidir la presentació al grup classe i inici del mapa calendari d’unes 7 o 8 sessions   seguides (uns dos mesos) de 15 minuts a la setmana.

Dos mesos. Durant la posta en marxa del mapa de les 7 sessions a 15 minuts cadascuna s’observa les variacions que hi ha en el clima de la classe i en les actituds de l’alumnat respecte a les tasques escolars per a casa. També es pot informar que a l’Ateneu de Tarragona, hi ha un Club de Competició Coexitosa de 3B. Tots els dilluns lectius a les 7 està obert. I es pot visitar en família. Mai l’alumnat sol, sinó acompanyat amb els seus pares (pare,mare o en cas justificat familiar major d’edat, degudament delegat per escrit).

Tasca 04.- Exposició i col.loqui clarificador de les intencions d’ensenyar la D.M.C. 3B .  15-30 minuts.-

2.1.- Es prepara una curta exposició de l’estratègia de millorar la cooperació en l’aprenentatge de la Dinàmica Mental Coperativa.- 15 minuts

Tasca 05.- Aprenentatge, assaig  i entrenament de la Dinàmica Mental Cooperativa.

Són 5 passos a un pas per setmana.-

2.2.- Se inicien sessions de 15 minuts a la setmana. Procés d’Aprenentatge del 3B en 7 passos:

Context.- És una Dinàmica Mental Cooperativa, que parteix en la contextualització de la mentalització i el posicionament davant dels valors de les persones i dels seus projectes sense barreres mentals (00 Zero Zero autoexclusió).  Abans de començar es fa una immersió en la piscina dels valors. Persones i projectes. Vídeos. Visites externes de testimonis.

Sense cap cost, reutilitzant jocs de taula i de tauler i amb folis i els recursos de qualsevol estoig (llapis, bolígrafs de colors….) podem generar un ventall complet de recursos i ajuts a l’aprenentatge.

Els set passos: Tot seguit es passa a l’entrenament de la Dinàmica Mental Cooperativa 3B en els set passos que porten el nom metafòric per a facilitar el record, que tot seguit s’especifiquen:

1.- ENS MOVEM AL RITME DE LA SARDANA I LLEGIM CARTES AMB AGILITAT.-

HI HA DUES TASQUES: EL RITME I LES CARTES.-

A.- LA SARDANA      ACONSEGUIR L’AGILITAT EN EL RITME DELS PASSOS

Pas (1) dels ritmes (la metàfora de la sardana). En aquest pas es tracta d’aprendre el ritme de repartir cartes o fitxes amb agilitat i el ritme amb  la música de la sardana de fons. Per això a aquest pas li denominem el pas de la sardana. Cada jugador/a fa tres tombs repartint una carta per joc. Quan ha fet tres tombs es diu que ha fet un torn i passa el joc de cartes al de la seva esquerra que farà una altra repartició de 3 x 3 i així fins al tercer jugador/a. Quan ja es pot fer una partida completa que vol dir tres torns per tres tombs amb ritme. Vol dir que aquest pas ja el tenim superat.

Foto: Moure les cartes al ritme de les sardanes.

B.- LES CARTES        MOURE I LLEGIR LES CARTES

Les cartes que hem apres el ritme les utilitzem en aquesta fase en que l’altra llegeix el nom de la carta. Si l’encerta se la queda. En cas contrari passa al del costat i si l’encerta se la queda. Al final sumem les cartes que hem guanyat tots a nivell personal i sumant tots/totes els/les jugadors/res.

Foto: Moure les peces en una gran varietat de jocs sobre continguts curriculars i de competències bàsiques sobre la coordinada cartesiana i en nombres sencers i les cartes en el tractament de les fraccions. Aquest és el pas 4 que veurem més endavant.

2.- JUGUEM A LES CARTES DELS SABERS +B QUE NOSALTRES CONSTRUÏM.-  FEM NOSALTRES MATEIXOS/ES LES +B

Pas (2) dels escrits (cartes). Agafem folis i els retallem a 1/8 fraccions. Denominades “cartes o targetes + B”. En aquestes cartes B escrivim en una cara les preguntes i a l’altra les respostes. Podem reduir el foli a 1/4 i doblegar-les en una cara posar les preguntes i a l’altra les respostes i a les dues de l’interior: els mapes de la ment i el recurs mnemotècnic d’ajuda per a recordar. El/la jugador/a aquí ja pot jugar sol, en parelles i preparar-se a jugar al 3B en trío.

Es a partir de qualsevol tasca curricular que l’alumne/a es bloqueja, passem al disseny del tauler de joc o disseny de taula i comencem a treballar els continguts fent afirmacions , que després es faran preguntes i respostes.

La tasca del Monitoratge en 3B és vetllar per a que els grups juguin. La tasca del COAS en 3B és ajudar a la construcció de material +B per a dur a terme les partides.

Fins aquí la dinamització coordinadora dels equips de joc és pot fer per un/a monitor/a.

3.- SABER MOURE LES PECES COM TAMBÉ FEM A L’ESCACS.-

Si volem ensenyar a jugar als escacs, primer hem de saber moure les peces i després aprendre estratègies i jugades.

Metafòricament jugar al  003B+ADN també hem d’aprendre MOVEM LES PECES COM L’ESCACS

Pas (3) dels moviments (escacs). Aquí amb el ritme anterior aprenem els moviments de les cartes, daus, 3B+Cartes, fitxes de domino, de parxis ..etc . Fem tastets de jugades amb dominos per a  col.locar una fitxa dins de les coordenades cartesianes  +, -, a partir de dos tipus de daus un que marca si el nombre és positiu o negatiu i l’altra el número que s’ha de moure la fitxa en la línia cartesiana. També podem fer jugades amb les cartes per a fer fraccions. Etc.  Vegeu foto de dalt. S’usen cartes, dòminos, fitxes etc. Aquí ja es precisa la coordinació dinamitzadora per un/a COAS . De l’Arbitratge al Monitoratge, ara s’ha de saber interpretar on hi ha la dificultat i dissenyar un joc que serveixi per a superar la barrera mental.

És aquí important tenir fitxes, daus, cubilets, etc. Per això és important la campanya REUTILITZEM jocs de taula i de tauler usats.

 

Foto: Cartes sobre calcul mental. Cal sumar o restar hores, minuts i segons i calcular les hores, minuts i segons

4.- PASSA LA TEVA PILOTA (Paraula oral) AMB LES AUQUES DE FOTOS I ELS TAULERS AMB FOTOS DE LA METÀFORA DEL FUTBOL.

Pas (4) de passar la pilota (la paraula) (futbol). En aquest nou pas, tot dominant els altres tres anteriors. Es tracta ara de jugar amb el torn de paraula i en l’expressió oral. Aquest nivell oral és més abstracte, més formal i menys sensorial. per això ara ja estem preparats a jugar amb la paraula oral i passar el torn com si fos una pilota. Quan un per distracció per el torn per no usar la paraula de forma adequada li diem “gol”.  “Gol i perds el joc”

En aquest pas ens trobem que es poden construir auques de fotos, taulers amb fotos de parxisos sobre continguts locals, sobre mapes mentals, mapes conceptuals i mapes decisoris. Amb fotos tenim les auques de fotos 3B. Que es confecciona com un tauler que per mitjà d’un dau i un cubilet es mouen tres fitxes entre tres jugadors/es de forma col.lectiva. Així la gent a l’acte col.lectiu participa identificant les fotos casella. Aquí cal dominar la foto, el vídeo curt i la gravació oral digital . Es ideal dins d’un club en família els pares/mares aprenen o els germans més grans a confeccionar aquest material digital en visites, excursions, actes, festes, esdeveniments, etc. Aquí el COAS en 3B és qui dinamitza l’aprenentatge dels mateixos jugadors/es en l’elaboració d’idees i en la seva factoria de materials digitals.

Exemple d’auques de fotos sobre la Vilella Alta i sobre Riudecanyes.

 

Foto: Són les auques de fotos sobre l’estudi local de la Vilella Alta del pintor Ramon Viñas i sobre el Dit de Riudecanyes, és el dit que es guarda com a relíquia a l’església de Riudecanyes , un poble on els seus carrers porten els dies de la setmana. Què devia fer de bé aquest home que s’ha conservat el seu dit més de cinc-cents anys a aquesta església? El dit de Riudecanyes és de Frai Pere Perelló el qual segons uns textos d’Eduard  Toda diu que era fill de Cabacés (El Priorat), aleshores Baronia de Cabacés.

5.- PLANIFIQUEM UN PARTIT COM UNA EXCURSIÓ.-

Pas (5) de plantejar una excursió (projecte, caminada i destí). Dominat els 4 anteriors passos ara entrem en el nucli de les idees i de les iniciatives en la resolució de conflictes, de problemes i de la conscienciació en els processos d’aprendre a aprendre.

Foto: Projecte el poema de Cabacés. L’autor és Miquel Montagud, professor de l’escola de treball i del col.legi de sant Josep que al jubilar-se es va quedar a viure a Cabacés. El poble li té dedicat el museu municipal sobre les seves pintures. On pots trobar el seu poema dedicat al poble de Cabcés que va escriure abans de morir. En la foto el seu exalumne recordant al seu professor l’any 1965. I un jugador corresponsal el grava oralment per a emetre l’escena dins d’un programa de ràdio de les Ràdios Cooperis.

Dels 5 passos anteriors que ja dominem la Dinàmica Mental Cooperativa ara ja podem en el pas 6 escenificar en trobades les torres, els castells i els aplecs de 3B, per passar al 7 a valorar l’impacte i al 8 per a fer una valoració global. –

6.- CONSTRUÏM UN CASTELL HUMÀ DELS SABERS. ASSAJOS DEL CASTELL 3B-

FEM CASTELLS DEL +3B

Pas (6) de l’assaig col.lectiu del coèxit (castell humà). Dominant els cinc passos anteriors ja podem jugar amb la màxima polaritat d’heterogeneitat i en el coexistisme fent 3B.Cims, 3B.Cisa, 3B. Aplecs etc…

 

Pas 7, AQUÍ ES CULMINA AMB L’ESCENIFICACIÓ I EXHIBICIÓ PÚBLICA DEL COÈXIT I DEL VALOR DELS SABERS CONÈIXER, FER, PROPOSAR I APOSTAR AMB AJUDES ALS DEMÉS. I SEMPRE APRENENT MILLOR.

LES ESCENES DEL +3B

Pas darrer (7) de l’escenificació pública i col.lectiva de les competències bàsiques (teatre). Organitzarem un concurs públic, col.lectiu i amb espectacularitat escenes de coexistisme col.lectiu amb premis i/o reconeixements socials honorífics i afectius.

I el pas 8 consisteix en l’avaluació global de la implantació durant es fa i després de portar-la a terme: acords, organització modificada, efectes, produccions dutes a terme etc.

Aclariment important per l’interès filantròpic de la Dinàmica Mental Cooperativa 3B  i de la seva vulnerabilitat i en el risc del desprestigi de la cooperació pels poders fàctics.

Els set passos estan registrats en la propietat intel·lectual espanyola  © 2011 a nom de Josep Maria Ferran i Torrent  i en tràmit de registre de la propietat industrial ® i de les seves limitacions i barreres a la lliure difusió mundial a més degut a la vulnerabilitat i els riscos que presenta la Dinàmica Mental Cooperativa 3B es demana el testimoni protector de la UNESCO ja que es molt fàcil un mal ús, decaure en rutines, modes o males aplicacions o  caure en manipulacions consumistes o d’altra mena. Tot això és a la fi de protegir a les persones i permetre les condicions de qualitat i de garantia de resultats es lliurarà a la UNESCO el proper dia 18 de juliol de 2013.

Amb la D.M.C. 3B  es treballa l’economia de les iniciatives, dels valors i la de la motivació 3B  amb la utilització de monedes “ecols” que vol dir  “economia col·laborativa solidària” on en cada municipi té el seu propi nom. Per exemple a  Tarragona és el “ Franquès” en memòria al científic cooperant internacional N’Antoni de Martí i Franquès, en altres municipis com per exemple Cabacés (El Priorat) és el “roc” en al·lusió a l’ermita de sant Roc que està a l’equador de la distància entre el poble i l’ermita de la Foia, el peu del Montsant. A Riudecanyes és el “DiT” en al·lusió al dit de frai Pere Perelló que es conserva després de 500 anys a l’església de Riudecanyes. També es treballa l’ecologia de les relacions psicofísiques i psicosocials. Amb una visió clara de l’ecologia i l’economia dels resultats.  +ADN que vol dir actitud de cara a capacitar-se en el Nucli de les competències bàsiques transversals amb més Agilitat en la Dinàmica de rols per Nexes neuroplàstics mentals respecte a coneixements, a iniciatives i a apostes d’ajuda als demés en el repte d’aprendre a aprendre.

El lema 3B del seu autor és “Està més bé i és més bo i bonic, decidir mentalment sense barreres”. Per arribar a aquest invent l’autor ha invertit 37 anys d’iniciatives en el voluntariat promotor cultural, és a més associacionista i reconegut investigador activista psicosocial.

Si els milions de persones que s’impliquen en el carnaval ho facin en el futur també en la Dinàmica Mental Cooperativa “””3B)))…  formalitzaríem un gran canvi en tot el món. “Amb la Dinàmica Mental Cooperativa 3B  “””DiMaC*3B)))… homenatgem amb espectacle col.lectiu l’aprenentatge autònom de la cooperació i més encara des de la cooperació en els seus efectes mentals, millorem l’aprenentatge sol i amb ajuda. A la vegada de fer les persones més solidàries en delectar-se dels seus projectes personals i col.lectius”

3.- La col·laboració en el desplegament del bloc de suport al Pla d’Acció Tutorial  PATMF: http://blocs.xtec.cat/patmf/

Aquí es desplegarà en articles els passos a seguir per aplicar la Dinàmica Mental Cooperativa a l’aula.   De febrer a juny.

Tasca 06.- Recollim mostres del treball de l’alumnat, situacions de les dinàmiques grupals, visitants externs,  …i en fem fotos digitals que després exposarem en el nostre bloc PAT MF. També poden ser vídeos curts de com aprenen els/les  alumnes i com s’interactuen entre ells.

4.- Memòria personal breu.- Com a full de ruta a l’aula que s’inclourà dins del grup docent que porta a terme aquest curs i/o que té en marxa actuacions cooperatives a l’aula. Constarà els punts 01, 02 i 03 anteriors. (Màxim 2 fulls per les dues cares). Lliurar-la en el mes de juny, el dia 06 de juny (06-06-13)

Tasca 07.- Elaboració d’una memòria breu personal que es sumarà a les memòries dels companys/es. És la part justificativa a nivell oficial a més de la part visual dels blocs i de les fotos.

5.- Activitat de compartir el treball realitzat entre els companys/es. Per mitjà del bloc PATMF a dalt mencionat (fotos i textos curts)  i a nivell presencial en quan sorti l’ocasió abans d’acabar el curs escolar 2012-13. Moments que es consensuaran.

Tasca 08.- És la final. Consisteix en l’intercanvi i en el compartir les experiències amb altres persones i altres professionals. Exposar en una sessió de seminari. Dins d’un curs de formació del professorat o bé dins del suport de formació a les famílies. També podràs participar en una ponència de les VII jornades Cooperis en el mes d’octubre de 2013

V jornades Cooperis   de 2011       http://blocs.xtec.cat/aprenremeis/ Tarragona

VI jornades Cooperis  de 2012       Tarragona

http://blocs.xtec.cat/003b/ i en concret la memòria dels actes   http://blocs.xtec.cat/003b/11-ponents-entitats-i-recursos-de-les-jornades/

Per a qualsevol consulta o consideració: Escriu a info@cooperis.cat

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *