H – INS Jaume Huguet – Valls

Dades del centre i professorat

 • INS Jaume Huguet —  Valls
 • e3004611@xtec.cat  —  977600938
 • Formació professional
 • Jordi Tusset Vallet  —  Josep Maria Soler Segura
 • 13.40 —  13.55 h

Títol de l’experiència

 • Model Win-Win de qualitat i cooperació en l’FP dual al cicle de mecatrònica industrial en col·laboració amb les empreses SCA, Kellogs i Simo.

Objectius

 • Incrementar les relacions entre el centre i l’entorn social i productiu
 • Millorar la formació i qualificació de l’alumnat, adaptada a les necessitats empresarials, per assegurar la màxima inserció laboral
 • Incrementar el compromís educatiu de les empreses, a través de la seva participació en les adaptacions curriculars
 • Generar confiança a les empreses per incrementar la seva Responsabilitat Social amb la col·laboració directa en los processos de E/A.

Continguts

Fets i conceptes:

 • Recerca d’empreses
 • Informació de les mesures flexibilitzadores de l’FP
 • Adaptació curricular a les necessitats de les empreses
 • Distribució temporal entre escola-empresa
 • Seguiment dels aprenentatges a les empreses: tutor escola-tutor empresa

Procediments:

 • Entrevistes amb les empreses i personal RRHH
 • Presentacions informatives als treballadors de les empreses informant-los dels punts del conveni
 • Presentació a l’alumnat del cicles en conveni Dual.
 • Preparació de l’entrevista de treball.

Actituds:

 • Puntualitat a la feina.
 • Responsabilitat i compromís amb el treball ben fet.
 • Coresponsabilitat en el treball en equip.

Descripció

 • Com donar resposta a les necessitats de les empreses des del sistemaeducatiu, concretament des de la formació professional reglada, mitjançant  programes de formació professional dual.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.
 • L’equip docent, conjuntament amb les empreses implicades en el projecte ha potenciat l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu, tant a l’Institut com a l’empresa.

Observacions