b — ESC Sant Bernat Calvó — Vila-seca

Dades del centre i professorat

 • ESC Sant Bernat Calvó  — Vila-seca
 • e3005005@xtec.cat  —  977391921
 • Educació Infantil i Primària. (De P3 a 6è)
 • Jordi Franquet Montamat — Laura Chamorro Casas — Laia Irene Gallego Perelló
 • 09.50  — 10.20 h

Títol de l’experiència

 • Plurilingual School

Objectius

 • Millorar l’oferta educativa del nostre centre proporcionant als nostres alumnes una base sòlida per la seva futura formació i incorporació a la vida laboral, tant a Catalunya com a la resta de països d’Europa.
 • Adaptar-nos al nivell d’escoles europees en coneixement i ús habitual de llengües diferents a la materna.Treballar segons la nostra estratègia d’internacionalització dins del Pla de Desenvolupament Europeu.
 • Formar el nostre professorat en metodologia, didàctica i ús de la llengua anglesa.

Continguts

 • Continguts comuns plurilingüisme i multiculturalitat:
  • Valoració de la llengua com a instrument de comunicació, d’aprenentatge i d’aproximació a d’altres cultures i obertura a la diversitat de llengües i cultures del món.
  • Valoració de la llengua i cultura catalanes, així com de les altres llengües i cultures presents a l’aula.
  • Valoració de la necessitat de conèixer altres llengües per poder comunicar-se amb més gent, buscar informació i conèixer altres cultures.
  • Valoració de la pròpia identitat lingüística.
  • Actitud crítica davant estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.
  • Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.
  • Coneixement i respecte per la varietat lingüística (llengües diferents o varietat d’una mateixa llengua) existent en el context familiar, escolar i social.
  • Coneixement i valoració positiva de la diversitat lingüística d’Espanya.
  • Coneixement de la diversitat lingüística en el món i de l’existència de diversos alfabets.
  • Interès i motivació per conèixer el funcionament de distintes llengües i comparar-les per observar semblances i diferències especialment en el cas de les llengües romàniques.
  • Coneixement d’algunes semblances i diferències en els costums quotidians i ús de les formes bàsiques de relació social als països on es parlen les llengües curriculars i presents en el centre.
  • Percepció de les dificultats de la comunicació plurilingüe i aplicació d’estratègies verbals i no verbals per resoldre les situacions.
  • Participació en les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre on s’utilitzen diverses llengües.
  • Actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de les llengües.

Descripció

 • Plurilingual School” no és només un projecte, és una línia d’escola. Volem que els nostres alumnes rebin una educació oberta a Europa i al món que els envolta. Donem molta importància als idiomes i, en especial, a l’anglès.
 • Per portar a terme aquesta iniciativa hem rebut una beca europea Erasmus+ KA1 per a la formació del professorat. Som l’única escola de primària a la província de Tarragona que ha rebut una beca Erasmus+ KA1. Hi ha altres escoles amb beques Erasmus+ en la modalitat KA2.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.
 • La dimensió de plurilingüisme i interculturalitat preveu la competència següent:
  • Competència 12. Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació.

Observacions