G – Institut Baix Camp – Reus

Experiència G

Dades del centre i professorat

 • Institut Baix Camp — Reus
 • e3002594@xtec.cat  —  977310953
 • Segon cicle d’Educació secundària obligatòria
 • Josep G. Lluís Queralt —   Dolors Calabuix Abelló —   Ferran Borrell Micola
 • 13,05 — 13,35 h

Títol de l’experiència

 • Experiència: Pla TAC  (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)
  i sistema de gestió de centre

Objectius

 • Definir i planificar els àmbits d’actuació i les línies generals de planificació de les tecnologies en el centre.
 • Fixar els serveis digitals del centre, promoure i facilitar la participació de la comunitat educativa en el seu ús i fer-ne el seguiment.
 • Definir les aplicacions metodològiques de les tecnologies en el centre, afavorir el seu ús i vetllar per la seva presència a totes les àrees curriculars
 • Assegurar la inclusió digital de tot l’alumnat i el professorat definint les eines necessàries i garantir-ne l’accessibilitat a tots els recursos

Continguts

 • Sistema de gestió
 • Canals de comunicació i participació
 • Detecció necessitats i millores del pla TAC
 • Competència digital tranversal

Descripció

 • Definir quins canals digitals utilitza el centre per comunicar-se amb la  comunitat educativa i qui és la persona o persones responsables de gestionar-los
 • Establir un protocol per gestionar la comunicació digital amb les famílies i la societat en general (correu, SMS, web, bloc…) i quina tipologia de contingut es vehicula amb cadascun dels mitjans, periodicitat en l’actualització, formació dels responsables, etc…
 • Realitzar una diagnosi de les TAC al centre en tots els seus vessants (infraestructures i equipaments, didàctico-pedagògics i organitzatius) per tal de tenir indicacions clares dels punts forts i febles
 •   Referenciar la planificació global de les TAC al Projecte de Direcció, amb el seu desenvolupament i prioritats
 •     Definir i distribuir les responsabilitats entre els integrants de la comissió TAC (ex.: competència digital i currículum, difusió interna, difusió i comunicació externa, EVA, acompanyament tècnic a l’aula, coordinació TAC, actualització i difusió de l’aplicatiu del Pla TAC de centre, accessibilitat i inclusió, etc..)

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Competència digital docent i desenvolupament professional

Observacions