B — INS La Mar de la Frau — Cambrils

Dades del centre i professorat

 • INS La Mar de la Frau —  Cambrils
 • e3010335@xtec.cat  —  977368414
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Xavier Cubells Martínez — Cèlia Llurba Mort  — Ismael Fernández Ramos
 • 09.50  —  10.20  h

Títol de l’experiència

 • GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) i Programa Mobilitzem la Informàtica i Impulsem la Robòtica.

Objectius

 • Els objectius del projecte són:
  • Incrementar l’ús de la llengua estrangera, en aquest cas, l’anglès, als  alumnes de l’ESO (escola inclusiva).
  • Millorar les habilitats comunicatives dels nostres estudiants mitjançant l’ús de totes les llengües que es parlen a l’escola.
  • Aconseguir que els estudiants utilitzin i aprenguin temes diferents en diferents matèries (Ciències Naturals, Tecnologia, Matemàtiques, Ciències Socials) en una llengua estrangera (anglès).
 • Els objectius específics són:
  • Dominar i aplicar el vocabulari específic de la matèria treballada en anglès.
  • Donar prioritat a la llengua oral en els aspectes de comprensió i expressió.
  • Ajudar a desinhibir-se en l’ús de la llengua anglesa.
  • Treballar en grup cooperatiu
  • Ser capaç de fer una detecció de necessitats
  • Desenvolupar la seva capacitat d’expressió oral per produir missatges, expressar opinions, necessitats, interessos, vivències, …
  • Potenciar la participació i la col·laboració en les activitats.
  • Potenciar la competència plurilingüe i intercultural.
  • Fer propostes i elaborar idees
  • Aprendre a programar
  • Ser capaços de dissenyar i crear circuits simples
  • Desenvolupar conceptes de robòtica
  • Desenvolupar una aplicació per a dispositius mòbils

Continguts

 • Disciplinars
 • Lingüístics
 • Cognitius
 • Culturals
 • Actitudinals

A més:

 • al nostre centre hi ha 6 professors implicats (B2 / C1 + AICLE)
 • hi ha famílies voluntàries que ens ajuden amb l’ensenyament de la llengua a l’aula.
 • Treballem amb grups cooperatius (grups de 4-5 alumnes)
 • Tenim una auxiliar de conversa a l’aula.

Descripció

 • GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme). Explicació del GEP del centre en els dos primers anys d’implementació.
 • Mobilitzem la Informàtica. Impulsem la Robòtica. Optativa d’Informàtica i de Tecnologia de 4t d’ESO seguint ambdós programes.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Observacions