e — ESC Pompeu Fabra — Cunit

Dades del centre i professorat

 • ESC Pompeu Fabra — Cunit
 • e3000998@xtec.cat  —  977673077
 • Educació Primària.
 • Núria Domènech Gibert —  Beatriz Begoña Carrelero Saiz
 • 11,55 — 12.25 h

Títol de l’experiència

 • Treball de comprensió lectora a partir de l’hora de biblioteca amb materials molt manipulatius.

Objectius

 • Potenciar el gust per la lectura.
 • Millorar la competència lectora.
 • Despertar l’interès per la literatura infantil.
 • Desenvolupar la competència comunicativa.

Continguts

Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l’entonació perquè tots ho entenguin, i adequant l’entonació i el ritme a cada tipus de text.

 • Fets i conceptes
  • Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, a partir de lectures conjuntes guiades, pràctica d’algunes estratègies lectores i interpretació del llenguatge literari: derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; i descobriment  del ritme i la rima, si es tracta de poesia o cançó.
 • Procediments
  • Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura: fer atenció al títol i a les imatges, anticipació, deducció del significat d’un mot, relació amb els seus coneixements, entre altres.
  • Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta.
 • Actituds
  • Participació activa en activitats literàries de l’escola i de l’entorn.
  • Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.
  • Interès i respecte per les intervencions dels altres.
  • Interès per l‘elecció de temes i textos i per la comunicació de preferències personals.
  • nterès pels textos escrits com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació.
  • Interès i curiositat per mirar o llegir contes; llibres de coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d’un llibre, una notícia d’Internet o qualsevol altre text.

Descripció

 • Des de la biblioteca es realitzen diferents tipus de sessions i cada una d’elles té una finalitat concreta. Aquestes sessions s’inicien a primer i tenen continuïtat durant tota la primària.
 • Les activitats que es realitzen específicament per potenciar la competència lectora són:  lectura en veu alta;  treball de poesia; tertúlia i presentació literària; padrins de lectura i  treball d’autor.
 • També es realitzen activitats complementàries: servei de préstec; biblioteca d’aula; l’hora del conte, mapes lectors; premi lector fidel i participació al Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta (organitzat per l’Enciclopèdia Catalana).

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Competència comunicativa
  • Competència oral
  • Competència escrita
  • Competència literària
 • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal
  • Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:
  • Competència social i ciutadana
  • Competència artística i cultural

Observacions