C — INS Jaume I — Salou

Dades del centre i professorat

 • INS Jaume I — Salou
 • e3007543@xtec.cat  —  977384771
 • Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Marta Villalta Morro  — Rosa Maria Sanahuja
 • 10.25  —  10.55  h

Títol de l’experiència

 • Espectacle musical “ desemmARcaTs ”

Objectius

 • Treballar projectes interdisciplinars amb enfocament globalitzat que impliquen les àrees de música, educació visual i plàstica i arts escèniques.
 • Potenciar la creativitat per al desenvolupament de projectes artístics en diferents llenguatges musicals, corporals i plàstics.
 • Entendre les arts escèniques com el resultat cooperatiu del treball en equip que permet la funció responsable dels deures i els drets respecte els altres, valorant el diàleg, la cooperació i la solidaritat.
 • Adquirir habilitats per al coneixement de les pròpies capacitats i limitacions aplicant la disciplina, l’esfoç, la perseverança, i el compromís amb les aspiracions personals.
 • Valorar i gaudir de les arts escèniques com una manifestació artística que forma part del patrimoni cultural de la pròpia comunitat i d’altres cultures.

Continguts

 • Expressió i communicació escènica.
 • Interpretació en arts escèniques.
 • La representació i l’escenificació.
 • L’obra d’art total.

Descripció

 • Creació i posada en escena d’un espectacle musical titulat “desemmARcaTs” els dies 28 i 29 d’abril al Teatre Auditori de Salou
 • Context:
  • El centre compta amb un departament d’Educació Visual i Plàstica i un de Música amb professorat estable que fa anys que treballen conjuntament per aconseguir objectius comuns.
  • S’ha apostat per potenciar activitats artístiques, d’aquesta manera es va crear el Cor Crescendo l’any 1999, el grup Instrumental Cluster l’any 2000 amb l’alumnat de l’ESO i el Batxillerat d’Arts Plàstiques i d’Arts Escèniques l’any
   2011.
 • Procés i metodologia:
  • Pluja d’idees i tria d’un tema. L’equip de professorat implicat (professorat dels Departaments de Música i Visual i plàstica, Educació Física i Català) va fer pluja d’idees i tria del tema durant el mes de juny de 2015. Es va partir de l’anàlisi i valoració de les experiències de 10 anys duent a terme espectacles musicals amb l’alumnat del centre. Es va optar per un format coral a partir de diferents escenes i obres musicals, que té com a fil conductor diferents obres d’art que són referents de la pintura.
  • Coordinació setmanal de tot l’equip. Les professores implicades s’han reunit una hora setmanal durant tot el curs per anar dissenyant, planificant i compartint l’evolució del procés del treball, així com de la logística de la posada en escena final (distribució d’entrades, coordinació amb el teatre auditori per planificar assajos i material necessari, projeccions, lloguer de micròfons, organització de tramoies i acomodadors, fotografies i enregistrament de vídeo…). És molt important el respecte dels tempos i propostes de cada àrea.
  • La coordinació és bàsica per anar evolucionant conjuntament les interpretacions musicals amb les coreografies, els vestuaris, posades en escena i l’ordre de les actuacions.
 • Treball des de cada àrea i grup d’alumnes:
  • A més del treball durant el curs de cada grup en el centre, ben temporitzat per preveure el temps d’aprenentatge, és indispensable planificar un calendari d’assajos en el lloc on es farà la representació.
  • Nosaltres preveiem un primer assaig de cada grup per separat uns quinze dies abans de la data d’estrena, un assaig conjunt per presa de contacte i un assaig general amb micròfons, escenografia, vestuari i il∙luminació el dia anterior i el mateix dia de l’actuació.
   • Arts escèniques: creació del guió, preparació i assajos de la dramatúrgia i idea i realització d’imatges i vídeos projectats amb alumnat de 2n de BAT d’Arts escèniques.
   • Veu: tria, arranjaments de les partitures, adaptació de textos i de bases instrumentals, assajos, preparació vocal, enregistrament del CD de les cançons i disseny de la caràtula al Camp d’Aprenentatge Pau, Casals de Comaruga, amb alumnat de 1r i 2n de BAT d’Arts escèniques i del Cor Crescendo.
   • Punts forts:
    • treball coral a veus
    • treball amb solistes
    • enregistrament del CD
   • Dansa: creació, preparació i assajos de les coreografies amb alumnat de 1r i 2n de BAT d’Arts escèniques, del Conjunt instrumental Cluster i del Cor Crescendo.
   • Conjunt instrumental: tria, arranjaments, assajos, preparació instrumental del repertori (alumnat de 4t d’ESO de les optatives de música). És destacable que aquest curs l’alumnat de CLUSTER ha participat en l’escenografia d’una de les seves actuacions utilitzant una pràctica transversal de l’aula ordinària relacionada amb Visual i Plàstica.
   • Escenografia i vestuari: idea, disseny i confecció amb alumnat de l’optativa de 4t de volum i de 1r de BAT d’Arts Plàstiques. Els projectes que sorgeixen de les reunions de coordinació de l’equip creatiu de professors es reparteixen en funció de la dificultat entre el grup de volum de 4t d’ESO i el de Batxillerat.
   • Punts forts:
    • L’alumnat sovint ens sorprèn positivament quan se’ls demana l’opinió sobre com realitzar un projecte.
    • El respecte pel treball dels companys es fa palès entre els alumnes i s’estableix una bona complicitat entre ells.
    • L’alumnat s’identifica plenament amb l’espectacle en tots els sentits: se’l fan seu.
   • Disseny gràfic: idea i realització del cartell, invitacions i credencials amb alumnat de 2n de BAT d’Arts Plàstiques, en concret de la matèria de DISSENY.
   • Acomodació i tramoies:
    • Comptem amb la col∙laboració d’alumnes i ex alumnes del centre que ajuden en les tasques d’acomodadors i tramoies.
  • Representacions:
   • Hem fet tres actuacions en el TAS, Teatre Auditori de Salou
   • Una pels companys i companyes de l’institut. El fet que sigui produit i interpretat per alumnat del centre genera una interacció emocional positiva i respectuosa per part de l’alumnat espectador que es reflecteix en l’actitud.
   • Dues públiques en horari extraescolar per a que puguin venir els familiars, amics dels participants i altres convidats pel centre i persones interessades. Cal destactar l’organització que s’ha dut a terme en la distribució de les entrades i l’acomodació del públic.
   • A l’hora de posar la data de les representacions és molt important tenir en compte el calendari escolar per no interferir en èpoques d’exàmens d’ESO i BAT.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Artística i cultural.
 • Comunicativa i expressiva.
 • Social i ètica.

Observacions

 • S’ha editat un vídeo amb l’enregistrament de l’espectacle musical Desemmarcats que es pot veure a la pàgina web, al canal Youtube i a Facebook del nostre centre.