146.- Potenciem l’autonomia social, personal i acadèmica de l’alumnat.-

Tot gira al voltant d’estimular el projecte vital autònom de l’alumne/a (PVA) en totes les seves dimensions social, personal i acadèmica.

El “CoM dels talents creatius cooperatius personalitzats pel diàleg, pel joc i pel compromís social (Talents Cooppel).

 Copyright “Talents Cooppel” Josep Maria Ferran i Torrent , Tarragona, 2015 i 2016

Tallers Talents Cooppel.-

Tallers tutorials de màxim una hora per sessió, enfocats cap a jocs en família i/o en colla a l’hora de tutoria per un costat  i per l’altra en les mateixes famílies ( pares/mares/fills/es) en horari extraescolar a la fi de fomentar l’autonomia de l’alumnat, les seves iniciatives en llibertat i per la responsabilitat, compromesos en el món local i mundial.

“Talents Cooppel” és una pràctica d’entrenament lúdic que es concreta en tres pràctiques seqüenciades.

Primer és una pràctica mental concretada en la fabricació de materials de jocs de taula i de tauler a partir d’una font sigui contextual com un museu o un espai natural, de format paper com un llibre, uns apunts… o de format digital o d’internet.

Segon a la fi de dur a terme els materials es porta a terme una pràctica reflexiva cultural sobre els continguts curriculars bàsics o dels estudis que es tracti siguin post-obligatoris i/o universitaris.

Tercer és una pràctica d’atenció social a les persones jugadores, al seu coèxit i als seus continguts així com les competències bàsiques que es van dominant mentre es progressa en els “Talents Cooppel”.

Els objectius generals dels “Talents Cooppel” són:

1.- Potenciar i assolir les competències bàsiques transversals.-

2.- Els “Talents Cooppel” fomenta l’autonomia en la creació de materials per als jocs i la cooperació en el seu entrenament per mitjà de targetes que per una cara preguntem i per l’altra responem en situació lúdica dels jocs de taula i de tauler.

Inclou les estratègies Cooppel i les tècniques d’estudi, la mnemotècnica i les competències bàsiques transversals que potencia els Talents Cooppel.-

2.1.- Objectius específics:

1.- Consciència i sensibilització de com els Talents Cooppel assumeixen com a pràctica d’entrenament lúdic  l’estímul de l’aprenentatge de les competències bàsiques

2.- Conèixer i aplicar les principals tècniques d’estudi, mnemotècnica i les competències bàsiques transversals en la construcció progressiva de les targetes Cooppel, per una cara preguntes i per l’altra respostes. Després mentre es progressa a més de targetes que poden ser postals, estampes, dòminos, cartes, cromos… segons la funció dins dels jocs de tauler de mapes mentals, conceptuals o decisoris que es construeixen a partir dels esquemes que es van elaborant a nivell personal primer i després en grup que evoluciona cap a l’equip..

2.2.- Els progressos en les tres pràctiques:

I.- Pràctica mental ja que la finalitat de la fabricació de targetes és progressar en codis, símbols i en l’economia mental basada en la certesa, l’apreciació i la seguretat davant de l’error. És un procés de conscienciació dels processos de decisions mentals (Decisiologia) en l’aprenentatge mirant cap el futur. Això que ara entenc i sé com puc seguir entenen i saber respondre en el futur? Es voler ser competent ara i en el futur. És per tant ser conscient de la pròpia ment, com funciona millor i que cal entrenar per a ser més efectiu. Dins d’un esperit esportiu i de competència en el coèxit personal i de l’equip.

II.- Pràctica reflexiva cultural.-

Saber a partir dels continguts i situacions culturals resoldre els problemes reals i tot seguit saber que he d’entrenar per a estar preparat en futures situacions semblants. Per això comencem a seleccionar continguts a la fi de construir materials aplicant les regles de les tècniques d’estudi i mnemotècniques.

Un nou pas és avaluar els materials creats Cooppel per mi mateix i d’altres així com els jocs ja existents. De la pràctica reflexiva apliquem aquestes tres tècniques i/o estratègies:

Avaluem materials i situacions: ACRD:  Autoavaluació de la situació i dels materials  “això m’ajuda?”, contrast amb l’altri “què et sembla?”, reformulació o no dels materials, decisions noves per a una altra ocasió

Construir tasques Cooppel: PALACETE: Principis lògics culturals, l’anàlisi, la construcció de l’experiència, tasques específiques a fer és a dir materials i jocs.

Construir hipòtesis, teories i explicacions Cooppel: RESET: Recursos creats (targetes, taulers…), experiència, esquematització i estudi teoritzador (conclusions i nous principis).

III.- Pràctica d’atenció social 

El fet de jugar entre tres persones, amb el personal bastida (arbitratge, monitor, mediador, jutge/a, mestre/a, investigador/a…) amb un mínim de 9 targetes per jugador/a, es fan tandes de 3 x 1, fins a 27 jocs que són una jugada, una partida són tres jugades o 81 jocs i un partit són 243 jocs. Amb l’atenció social de persones mirant i seguint els jocs, amb participació i aplaudiments quan un equip aconsegueix els 243 éxits o millor dit coèxits. Aixó centra l’atenció social en les produccions, en les jugades, en les pràctiques reflexives culturals i en els estils mentals d’aprenentatge.

Per a consultar:

2.3.- Per a consultar: Conèixer les webs a la fi de facilitar la iniciativa i la creativitat.-

2.3.1.-  Webs:     www.cooppel.org  www.cooperis.cat

http://www.xtec.cat/~ibalague/aula/tecniques/tecniques.html

Abans de començar, l’ambient d’estudi, organització del temps d’estudi, autoestima, atenció a la memòria i a la concentració, lectura, idees principals, subratllat, esquema, resum, preparar un treball, abans d’un examen i treballar en grup.

http://www.xtec.cat/~jcruz/t_estudi/

Lloc d’estudi, organització, autoestima,lectura, subratllat, esquema, resum, gràfics, apunts, memòria, atenció, examen i joc

http://blocs.xtec.cat/aprens/

2.3.2.- La relació de els principals tècniques d’estudi per a la seva relació en el protocol “Talents Cooppel” . A nivell general aquí es citen les 26 següents:

1.-  Tècnica L2+SER=   Lectura lenta. Lectura ràpida. Subratllar, Esquematitzar i Recitar.
a.- Dues lectures: una lenta i l’altra ràpida.-
– Lectura lenta: clarificar les paraules que no se el significat.
– Lectura ràpida: calcular la meva velocitat de lectura i de comunicació oral mental.
b.- Tractament de la informació:
c.-  Subratllar   05.- Esquematitzar  5.1.- Resumir i/o recitar (RE)
d.- Prendre Apunts (PA)
2.- Elaboració de materials per a facilitar l’estudi i la memòria Cooppel
a.- Anagrames, Acròstics i Mapes Conceptuals (MC).
b.- Mapes Mentals (MM).
c.- Mapes Decisoris (MD).
d.- Recitar sol/a o amb l’ajuda de l’altra o del grup.-
e.- Cartes
f.-  Targetes
g.- Taules d’entrenament
3.- Treball de grup i d’equip.-
a.- Taulers d’assaig de jocs cooperatius.
b.- Les dinàmiques i les agilitats necessàries en el treball personal, de parelles i d’equips.
c.- La generalització en totes les matèries i en la vida de cada día. A l’institut i en el temps de lleure.
4.- Aprens millor quan ensenyes als demés
Com més aprens tu més aprenc jo. Si jo t’ensenyo i cooperem.-
 5.- Les principals tècniques mnemotècniques.-
·         Visualització
6.- L’ús d’imatges visuals afavoreix el record de la informació.
·         Associació
L’associació d’una informació amb altres informacions augmenta la seva accessibilitat.
7.- L’organització
El material organitzat és més fàcil d’aprendre que el material desorganitzat perquè facilita la codificació i la recuperació.
8.-  Atribució de significat
És la relació que la persona pot establir entre aquesta informació i altres informacions desades en la seva memòria a llarg termini.
. Consells per a RECORDAR
9.-  Divideix i venceràs ! Descansa i repeteix Ataca per tots els fronts. Repassa. Respecta el teu temps. Treballa i no et preocupis
10.-  Comparar o contrastar .-
Recordem quelcom perquè s’assembla o es diferencia d’alguna cosa que ja coneixem.  
Exemple: La 2a. Guerra Mundial va començar l’any que va néixer el meu pare.
11.- Associació per exemples
.
Quan estudiem el significat d’una paraula (per exemple, hipotenusa) tot utilitzant una frase en la que se’n faci referència.
Exemple: en un triangle rectangle, el costat de major longitud i el costat oposat a l’angle recte és igual a la hipotenusa
12.- Analogies
.
Busquem semblants…. 
Exemple: El nom d’una persona ens recorda al nom d’una artista.
 
13.- Associacions il·lògiques
Tractem de memoritzar la llista de la compra (llet, galetes, tomàquet, pa i ceba) realitzant associacions sense sentit:
 “Una galeta es va banyar en un got de llet, però quan anava a llençar-s’hi de cap va veure que estava vermella com un tomàquet i que hi havia flotant un tros de pa jugant amb una ceba.”
14.- Fraccionament de la informació
.
Si volem recordar un número de telèfon, per exemple, ”917104026″ ens  resultarà més fàcil si el dividim:  
“91-710-40-26″
15.- Agrupació
Es tracta de fer el contrari que en el fraccionament de la informació. Per exemple, en la següent cadena de números:
3 – 3 – 4 – 7 – 3 – 7 – 9 – 0 – 9 – 0 – 8
resulta més fàcil de memoritzar si s’agrupa: 334 – 737 – 909 – 08
16.- Exageració
.
La memòria es més receptiva davant quelcom absurd. La singularitat facilita la memorització: com més original sigui una informació millor es retindrà.
 
17.- Ritme i rima
Posar  música a un text, recitar-lo com si d’una poesia es tractés.  
Exemple: Crear petits versos amb les paraules que s’han de memoritzar.
18.- Recordar el context
.
Sovint resulta més fàcil recordar quelcom si es tracta de visualitzar el moment en el què s’estava estudiant un material.
Exemple: Estava al balcó del pis, era divendres per la nit; recordo que estava escoltant música d’Elvis Presley i duia una samarreta groga,…
19.- Mètode dels “loci”
1. Cal memoritzar molt bé una sèrie d’imatges mentals de llocs coneguts que tinguin un ordre lògic o natural (per ex.: les habitacions de casa).
2. De cadascun dels elements de la informació que volem aprendre es visualitza i s’associa a la imatge de cada un dels llocs del nostre sistema, seguint l’ordre establert.
3. Quan volem recordar la informació, només necessitem fer un passeig imaginari i ordenat pels diferents llocs del nostre sistema i “recollir”, recuperar el fragment d’informació que havíem dipositat en cadascun.
 Més sobre la tècnica dels “Llocs”
 http://www.slideshare.net/cinqueb25/com-millorar-els-meus-estudis
La Tècnica de ‘ els llocs’ **
La tècnica mnemotècnica dels llocs consisteix en associar cadascun dels elements que es desitgen memoritzar amb els llocs d’un recorregut que ens sigui familiar. ( Per exemple, el recorregut que fem tots el dies des de casa fins l’escola o l’institut.Intenta-ho :
Oli
Pa de motlle
Olives
Llet
Detergent
Sabates
Recollir fotografies
Paper higiènic
Periòdic
Jaqueta de la tintoreria
Aquest es un exemple, tu pots fer una altre com vulguis !
20.-  Tècnica de la cadena.-
Técnica de la cadena
Consisteix en encadenar aquelles paraules dins d’un resum o d’un esquema recoguin el significat fonamental i que és troba lògicament relacionades. La tècnica de la cadena és la memorització. 
És procedeix de la següent manera: 
És redueix les paraules o conceptes que volem memoritzar a imatges. 
Tots els conceptes es poden reduir a imatges (per molt abstractes que siguin) perquè sempre hi ha alguna cosa que en ells es pot fer servir per evocar una imatge. 
Les imatges tenen que ser:
-Concretes
-Diferenciades i clares. 
-Humorístiques i còmiques. 
És formen imatges corresponent a la 1ª y 2ª paraula, i amb elles es forma una imatge composta en la que es ajunten les dues. 
S’uneix de la mateixa manera les imatges de la segona i la tercera paraula, i així successivament. Es pot conduir la sèrie unint la imatge de la primera amb la de la última paraula. 
Realitza l’exercici de la cadena amb las següents paraules:

Ordinador
Fulla
Cadira
Rellotge
Pàgina
Roba
Cadira
Nena
21.- Tècnica de la historieta.-
TÈCNICA DE LA HISTORIETA
Consisteix en construir una història amb els elements que han de memoritzar-se.
Ex. Construeix una historieta amb les següents paraules. Recorda que el fonamental es unir la imatge amb l’acció i l’emoció.


Riu
Montanya
Butraguenyo
Comentar
Sed
Món
Vent
Menjar
Son
Demostració
Novel·la
Alumne
Quan anava pel riu, al costat de la montanya, un brutaguenyo, em va comentar que tenia sed i que havia viatjat pel tot món, amb fort vent i sense menjar res, que es moria de son,havia de fer una demostració d’una novela a la seva alumne de l’escola.
22.- Organització lògica d’una matèria o tema.-
** Organització lògica del materia **
La memòria no treballa bé amb els element aïllats, sinó que organitzat lògicament el material a retenir, estarem facilitant la tasca de connexió entre allò que abans no enteníem.
La tècnica que estem comentant es basa en organitzar o memoritzar elements y s’ha de procurar que les dades que em de memoritzar estiguin relacionades entre si, que tinguin sentit y que integrin tot un lògic.
Ex: per memoritzar la llista de la compra ho agruparen en grups * làtics, carn, peix, drogueria..*
23.- Visualitzar.-
Memoria Visual
El fet de recordar mitjançant la vista augmenta el rendiment de la memòria lògica i verbal, ja que suposa posar en marxa l’emisferi dret del nostre cervell.
ex: esquemes, gràfics, diagrames…
24.- La Vivència d’un tema.-
http://www.psicologiabruc.es/tecniquesestudi.html    La vivència d’un tema
Aquesta tècnica es basa en el fet que, recordem més les vivències que han sigut importants per nosaltres. És a dir, els moments que ens han deixat una emprempta i no per exemple: memoritzar uns números o un text qualsevol.
¿I com aplicar aquesta tècnica en els estudis?
Fàcil, tenim que implicar-nos al màxim en les tasques d’estudi i associar allò que volem memoritzar en alguna cosa pròpia i personal per tal que ens sigui més agradable.
25.- Anagrama.-
Anagrama
Un anagrama és un mot o una frase formats per la transposició de les lletres d’un altre mot o una altra frase. Per exemple, l’anagrama d’anagrama és amagaran.
Anagrames cèlebres[modifica | modifica el codi]
  • Avida Dollars (Salvador Dalí): inventat per André Breton, el pope del surrealisme. Salvador Dalí va acceptar l’anagrama com un dels seus atributs, passant a formar part de la seva pròpia “Llegenda Àuria“.
  • Tobia Gorrio (Arrigo Boito): El cèlebre compositor i poeta italià utilitzava el seu nom vertader com a compositor d’òpera i l’anagramàtic com a escriptor de librettos.
  • Alcofribas Nasier (François Rabelais)
  • Sinera (Arenys), en l’obra de Salvador Espriu Cementiri de Sinera.
  • Nota negra (Argentona), nom d’un bar cultural d’aquesta vila maresmenca.
  • Gent raona (Argentona), joc de paraules emprat a Argentona vers ells mateixos.
  • I am Lord Voldemort (Tom Marvolo Riddle), de la saga Harry Potter.
  • L’anagrama de L’anagrama és La magrana.
26.- Acròstics.-
Acròstic
Un acròstic és una composició poètica en què les lletres que ocupen determinats llocs (per exemple: les lletres inicials de cada vers) formen una paraula o frase.
Pot haver-hi dues intencions darrere d’un acròstic: lúdica (fer un joc de paraules) o amagar un missatge secret dins el poema. En aquest sentit trobem acròstics a la poesia amorosa i a la Bíblia.
Per exemple, un acròstic per a la paraula “farina” podria ser:
Faig els pastissos
Amb el blat
Remenem bé
I afegim sucre
No hi ha res millor
A menjar tots
Cooppel

Quant a Cooppel

Tot sobre els Talents Cooppel. Nucli central de la pràctica creativa i cooperativa. Els aprenentatges segons la seva contextualització, la seva constructivitat i la seva cooperació, amb el suport dels treballs en xarxes i de les tècniques d'aprenentatges cooperatius aplicades en el territori en aprenentatge servei voluntari social de Reus, el Camp de Tarragona, el Priorat i la Ribera d'Ebre (RECTEPRE)
Aquest article ha estat publicat en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *