7.4.- Mare/pare. Model de preinscripció a la Federació Cooppel de Tarragona.-

Federació Talent Cooppel de coordinació de Clubs familiars Talents OASIS  Cooppel de Tarragona

Seu social                  Ateneu de Tarragona   Carrer sant Magí, núm. 4     43004  Tarragona

info@cooppel.org                         619 79 39 69  WhatsApp

En/Na_____________________________________________________________________ amb DNI núm.______________________________ amb les dades a efectes de comunicació:  Correu electrònic ______________@__________.____. Tel.núm. fixe________________, mòbil___________________

El nostre domicili és: Carrer/plaça________________, Núm._____. Pis_____ Porta______ Codi postal_______________

Com  pare/mare __________a representant de la família, formada pels membres ( nom i cognoms):

– Pare__________________________________________________________________

-Mare__________________________________________________________________

-Fills___________________________________________________________________

Sol.licito l’acceptació amb els drets i deures de ser reconegut Club Familiar Talent Cooppel per la federació de Tarragona.

  • Conec:

– El reglament de la Federació Talent Cooppel

– L’associació és gratuita . Puc fer donatius a Càritas i a la Fundació Bonanit de Tarragona.

– Estar federat suposa estar informat de les ofertes favorables d’entitats que es fa a la Talents OASIS Cooppel Federal, la qual m’ho comunicarà per correu electrònic.

  • Manifesto que:

– Dominem el Talent Cooppel amb l’autonomia suficient tots els membres del Club Familiar.

– Autoritzo l’ús de fotografies i vídeos curts per a la difusió pública del Talent Cooppel

  • Ens comprometem:

-A fer unes jugades diàries amb el Talent Cooppel

– A col.laborar en el projecte d’investigació educativa a favor de l’èxit escolar

– A col.laborar en la Causa Talent OASIS Cooppel per la Pau, Nacions Unides 2022.

– A participar en trobades de forma periòdica per a compartir i bescanviar materials i a dur a termes jugades en les diverses modalitats d’agrupaments i de temes.

 

El no compliment del present compromís pot suposar l’autoexclusió per a mínim de dos anys de la Federació Talent Cooppel, per a poder demanar la reincorporació. Segons quines faltes es cometin es poden compensar amb temps o resultats de servei comunitari als espais OASIS Talent Cooppel.