1.1.- Decisiologia dels Talents OASIS Cooppel.-

Denominem a nivell col·loquial “mundologia” com el conèixer món , “decisiologia” és conèixer el món de les decisions.

Com, què, quan, per a què, què ens motiva… les decisions que prenem en el dia a dia.

La primera vegada que va ser emprat el nom de “Decisiologia” va ser en 2004 per J.M. Ferran , per a denominar la conversa per internet en rol de consultoria juvenil i adolescent duta a terme entre l’any 2000 i 2002. El marc teòric de la conversa es centrava en l’anàlisi transaccional i en els principis de la logoterapia partint de la base que el relat escrit de petites decisions mentals intrapersonals tenen relació amb les fermes i petites decisions interpersonals fins assolir decisions interpersonals compromeses. Aquest forma de conversa es va denominar “Decisiologia conversacional” i el mateix J.M. Ferran va rebre un premi honorífic iberoamericà per ajudar a resoldres tres casos d’adolescents, dos del Perú i una noia de Costa Rica.

Parlar de Decisiologia és explicar com es prenen decisions tant a nivell de persones, entitats com de recursos culturals com biblioteques, museus etc. Davant una proposta com es decideix?. Igualment en les famílies quines decisions es prenen i quines converses es tenen a casa entre pares/mares i fills/es.

Decisiologia Talents OASIS Cooppel és l’estudi de quines decisions mentals i com les prenem fan possible l’aprenentatge competencial dins dels jocs Talents OASIS Cooppel. A més és el relat que explica el disseny del procés de fabricació, assaig i bescanvi de targetes com de taulers. Dins del personal bastida dels Talents OASIS Cooppel també tenim el rol de de Decisiologia denominat Decisiòleg o Decisiòloga Talents OASIS Cooppel. La seva funció és com a mestre/a o professor/a saber analitzar problemes didàctics i les situacions conflictives d’aprenentatge, identificar el tipus de continguts curriculars en centrar l’atenció per a ser font de fabricació de materials de jocs i dur a terme jugades.

  • La relació de les publicacions de Josep-Maria Ferran i Torrent on es fonamenta en el marc conceptual i  teòric Decisiologia i altres recursos metodològics dissenyats i experimentats:

Autor- Josep-Maria FERRAN i TORRENT   Títol- Dades editorials- Any d’edició

A.- Revista Análisis Transaccional y Psicologia Humanista. AESPAT.-

Aplicación en psicopedagogia.

1.- La investigación en formación permanente alternativa del profesorado del A.T. para mejorar la comunicación. Nº 42, 2º semestre/99, año XVII. Pág 76-78

2.- El Análisis Transaccional como instrumento al servicio de la salud y del bienestar social de la ciutadanía del siglo XXI. Nº 44, 2º semestre/2000, año XVIII.  Pág. 85-88

3.-  Informe sobre investigación social. El programa Pax Alba. Nº 49, 1º semestre/2003. Año XXI.  Pág. 11-13.

B.- Revista Nord  NORD.

Cabacés, desembre del 2000, Nº 9, Any III, Època I

4.- CERADAI va exposar el joc del Priorat i el joc de la Foia a Santes Creus. Pàg 9

C.- Ponències i articles:

Divulgació de la creació de material didàctic en l’àmbit cultural

Jornades de la Generalitat de Catalunya- Tortosa 1985 i Tremp 1989:

5.- El civisme generador de la creativitat. Jornades d’estudi sobre les àrees rurals. Tortosa 16-18 maig 1986 – Cultura i societat. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona. 1988. Pàg. 121-124

6.- El joc toponímic comarcal: eina educativa i cultural, i mitjà d’informació turística. Jornades d’estudi sobre les zones de muntanya. Tremp, 2 al 4 de juny de 1989. Cultura i societat- Generalitat de Catalunya- Departament de Cultura- Barcelona 1990.  pàg. 301-304.

7.- El patrimoni  cultural i natural de la conca del Montsant– Amics i amigues de l’Ebre. Cultura fluvial del Pirineu a la Mediterrània. Actes de les primeres jornades d’estudi de la cultura fluvial Pirineu- Mediterrània. Tortosa, 4 a 6 de novembre de 1994.  Col.lecció Lletres de l’Ebre, nº 5. . 1997. Pàgs 315-320.

8.- La reforma educativa. Un reto para la orientación. V jornadas nacionales de orientación educativa- Valencia, 27-30 de noviembre de 1989. Título: Un programa de orientación profesional a octavo de EGB y la secundaria obligatoria Págs 274-278.

L’Aportació cultural i científica de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-1997)- Simpòsium- Desembre 1997.

9.- Els treballs de recerca pedagògica catalana de la filial i el paper de l’Institut d’Estudis catalans. Ponència.

JORNADES PEDAGÒGIQUES

10.- “L’ús del laboratori com a reforç d’aprenentatge” Pàgs. 662-663. Actes del Segon Sympòsium sobre l’ensenyament de les Ciències Naturals. Tarragona 8,9,10 i 11 de març de 1989. Documents 11. Vic 1989. Eumo Editorial

11.- “Treball sobre les relacions i les emocions a pàrvuls 5 anys”. Pàgs 131-138. V Jornades d’innovació en l’etapa d’Educació Infantil. Col.lecció 56 Jornades. Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l’Educació. Barcelona 5-6 de setembre de 2000. Bellaterra. 2001.

12.- “El Mètode D.A.I. Instrument d’avaluació i material curricular”. Jornades d’Innovació Educativa a Sant Cugat del Vallès, setembre de 1994. Experiències d’Innovació Educativa. 1. Tractament de la diversitat. Barcelona 1995. Pàg. 13 –20.

13.- “L’Escacs Digital”. 2 jornades de didáctica de les matemátiques. Mostra d’experiències i recursos per a l’aula”. Reus  24-26 de febrer de 1994. Pàg. 17.

14.- El mètode D.A.I. (decidir-aprendre-integrar) com a instruments d’atenció a la diversitat en l’àrea de les matemàtiques. Pàg. 149-154.. I els tallers Escacs digital i els jocs toponímics. Pàg. 223-232.  3es Jornades de Didàctica de les Matemàtiques a les Comarques Meridionals. Reus 13 a 15 de novembre de 1997.

15.- El método D.A.I. (proyecto sociocultural). Pàg. 81. Jornadas sobre Más allá del currículum. La alternativa sociocultural a la educación. Madrid, 27 de febrero a 2 de marzo de 1995.

16.- El mètode D.A.I.. El repte de l’atenció a la diversitat Pàg. 80. Simposi Internacional. Institutció Familiar d’Educació. L’educació: el repte del tercer mil.lenni. Sitges. 28 i 29 d’abril de 1995. Barcelona, 1995.

INFORMES- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Experiencias en las aulas de E.G.B..

17.- El Escacs Digital. Págs 237-242. Informe nº 17. Actas de la III Muestra Nacional. 9 y 10 de septiembre de 1985. Zaragoza, 1985.

18.-“El juego toponímico como taller de aplicación escolar” Págs. 69-80. Actas de la VII Muestra Nacional, septiembre de 1989. Zaragoza, 1989.

Per publicacions de caràcter científic, projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines del professor de psicologia i pedagogia.-

Investigació psicopedagògica Institut de Ciències de l’Educació- Universitat Politècnica de Catalunya

19.- Esbós del Mètode DAI. Anàlisi integro-activadora. Disseny d’Ajuda a qualsevol Infant. Centre Estudis CERADAI. Dipòsit Legal T-2.962- Tarragona 1989- Total: 387 pàgs.

Publicacions Institut d’Estudis Catalans.-

Treballs d’investigació pedagògica Institut d’Estudis Catalans.

20.- Monogràfic núm. 2. Barcelona 1989. Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia. “ Mètode D.A.I. “Desenvolupament d’ajuda pedagògica a qualsevol infant” (Treball de recerca 1990)- Publicat 1992). Pàgs 113-262.

21.- Monográfic núm. 4 Barcelona 1999. Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia. “L’ajut pedagògic constuructivista en la seva intervenció i la influència social de l’educació. La distància entre informar-se i sentir-se alliberat”. (Treball de recerca 1996). Pàgs 321- 362.

22.- Certificat com que vaig elaborar material didàctic en 1989 pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

23.- El Cooppel, una eina per a la cooperació pel diàleg, pel joc i pel compromís de suport per a fomentar l’autonomia de l’alumnat  i el suport formatiu de les famílies en compliment de la Llei d’Educació de Catalunya, 2010.

24.- Formador de formadors i coordinador del curs Telemàtic DIEE del Departament d’Ensenyament on s’incorporen tasques formatives inspirades en la cooperació, el treball en xarxes i les estratègies de canvi en els centres docents.

25.- Ponencia en el Congreso Internacional de Psicologia Humanista y Análisis Transaccional, septiembre de 2014. Madrid.  Área de innovaciones. Núm. 36.

Josep Maria Ferran i Torrent. “El Análisis Transaccional y el Cooppel como suma de instrumentos para la cultura ciutadana libre y responsable”. Revista de Psicologia Humanista y Análisis Transaccional. AESPAT  Núm. 71  Páginas 553-572. 2º semestre, 2014  Año XXXII.

En esta aportación trata del “Cooppel” de la “Causa Cooppel” y de “Decisiologia”. Y de la importancia del Cooppel en relación a la difusión y aplicación del Análisis Transaccional junto a otros modelos como la PNL, el PASS, etc, además se detallan las publicaciones del autor hasta el momento.

Consulta la ponència esmentada:

7.3.4.- R. AT Y PS (Numero 71) – A36 – Josep Maria Ferran y Torrent