7.3.- Mare/pare: Model de preinscripció als espais OASIS.-

Model de preinscripció  en família als espais OASIS Talent Cooppel                   Curs cultural  2015-16

En/Na_________________________________i ____________________________________

com a pare i/o mare de l’alumne/a:

___________________________________________________________________________

de nivell_____  etapa educativa_________    Curs cultural  2015-16

del centre educatiu____________del municipi de_________________________________

SOL.LICITA

La matrícula a l’espai OASIS Talent Cooppel.

  • Manifesto que:

– Hem comprometo a participar en els dies: dilluns/dimarts/dimecres/dijous .                            Anota els dies que vindràs_________________________

– I a participar portant amb els materials que em comprometo prèviament

– Autoritzo l’ús d’imatges com fotografies, vídeos curts amb la finalitat difusora en espais qualificats i professionals preocupats per l’èxit escolar i per la investigació educativa.

– Vetllaré pel meu fill/a en el bon comportament democràtic i en el clima de la convivència.

– Hem comprometo a mantenir la confidencialitat en el respecte de la intimitat dels demés en els temes que es tractin o que es manifestin en l’espai OASIS Talent Cooppel.

  • Estic assabentat/a de:

– L’accès a l’espai OASIS Talent Cooppel és gratuït. He de portar els materials que ens comprometem per a poder participar en el mateix. Si vull fer un donatiu ho puc fer a Càritas o a la Fundació Bonanit de Tarragona.

– Que podem constituir un club Talent Cooppel en familia.

– Que cal practicar uns mínims el Talent Cooppel per a ser efectiu.

 

Municipi_________________, dia_____mes-______ i any_______

Signatures

 

 

Acompanyar a aquest document una fotocòpia dels DNI del pare/mare i fill/a.