6.- Set protocols S, T, C, M, I, F i A de foment dels Talents OASIS Cooppel.-

Protocols de foment dels Talents OASIS Cooppel en situacions:

S.- Sol o sola. El jugador/a elabora materials per aplicar-los sol/a en temps lliure.

T.- En tasques escolars a casa i en la preparació d’examens.

C.-  De Colla d’amics i amigues en temps lliure i d’oci.-

M.- En visites organitzades a museus, sales d’exposicions i espais naturals.

I.- En internet a distància per mitjà de fabricació de materials o de fabricació digital

F.- En Família en horaris extraescolars.

A.- En l’ Aula per a traslladar l’ànim en família per a fer algunes jugades a casa. Més aviat es fa en hora de tutoria o de matèria amb visita externa al centre.-

Ara desenvoluparem en aquesta situació A. Es tracta d’aprendre el Talents OASIS Cooppel per a fer una o més jugades a casa en família. L’objectiu és tenir més consciència del paper mental de l’autocontrol transpersonal dels sabers.

Protocol A.-

1.- S’agafa el fil des de la primera exposició d’ajuts a l’alumnat i de la primera presentació del full 1/8 de dur a terme preguntes i cercar respostes sobre una font de format paper.

2.- Els aspectes de les necessitats, interessos i capacitats i dels factors creences i identitats.-

La identitat i les creences sobre el propi aprenentatge i del què, com i quan aprenem es prioritari a les capacitats i conductes. Ara bé les necessitats educatives en aficionar-se, en viure i conviure en la construcció del PLA V (Projecte Autonomia Vital de l’alumne/a). Els impulsors de rapidesa i la primícia de l’obligació en aprendre fa que es trenqui els interessos de la curiositat i el plaer en aprendre lliurament. Ens trobem en la baixa aplicació de les competències bàsiques transversals en el dia a dia.

Les anècdotes i les vivències i els seus detalls del dia a dia són molt importants, interessants i ajuden a construir les nostres creences sanes, raonables, amb sentit comu i justes.

3.- Els Talents OASIS Cooppel és el resultat de la trajectòria des de la primera iniciativa cultural a nivell de poble ( Revista Això…Aleixarenc, L’Aleixar (El Baix Camp) 1976, des de la primera iniciativa  pedagògica des de 1980 “ALBAIN ” Pedagogia Experimental. Campamento de san Pedro Colmenar Viejo (Madrid) i des del primer joc didàctic en 1985, Escacs Digital, ICE. Universidad de Zaragoza.

4.- Els Talents OASIS Cooppel:

Tota persona té el seu talent o talents, el que es tracta es descobrir-los i desenvolupar-los.

Totes les persones necessitem temps i espais per aprendre a observar i analitzar sabers així com aprendre a independitzar-se dels suports fins a l’autonomia i la pròpia sobirania personal i col·lectiva (OASIS).

Totes les persones tenim dret a conèixer i a practicar els jocs Talents OASIS Cooppel.

La pràctica mental, reflexiva cultural i social del Cooppel té quatre fases per poder arribar als efectes mentals i a l’impacte social desitjat:

1.- Fabricació de “xuletes” o notes d’estudi que seran les targetes de jocs i dels mapes de la ment que seran els futurs taulers dels jocs de taula i de tauler Cooppel. “La FabriCooppel

2.- Les targetes i els taulers es comparen, s’intercanvien i es bescanvien seleccionant un material de grup de jocs. Les targetes poden ser bons, accions, nòmines i crèdits. Aquí es fa la pràctica reflexiva cultural dels processos com dels resultats dels materials elaborats primer a nivell personal i després en grup. “BanCooppel”. Aquí tindrem els materials (continguts localitzats o “locals”) per agafar consciència dels esquemes mentals que donen satisfacció: “estels”. Els materials poden ser de tres classes:

a.- Targetes fabricades pels mateixos jugadors/es que després poden tenir funcions de cartes, dòminos, estampes, postals, cromos, etc.

b.- Mapes de la ment o taulers que després seran taulers de jocs.

c.- Altres peces com fitxes, daus (moviments a l’atzar), etc. de la reutilització de jocs de taula i de taulers

Com a fruit del bescanvi algunes targetes poden esdevenir “moneda de paper” pel seu valor mental i conceptual com procedimental mnemotècnic d’accès universal. Respecte al temps, l’acció i la intervenció del personal bastida les targetes poder ser com ja he esmentat abans:

Bons.– Valor de la targeta en si. Una targeta pot incloure altres targetes dins del seu marc conceptual o procedimental. En aquest cas el que es pretén es arribar a substituir en coèxit les targetes incloses en el “bon” en qüestió i apartar dels jocs a la resta.

Accions.- Valors que es posen en joc  tot depenent de l’apreciació dels resultats de l’acció: que pot ser positiva o no d’acord a les aspiracions. Són “accions” les targetes dissenyades a la fi d’ensenyar el Cooppel o identificat un problema d’enteniment les targetes per exemple són per a il·lustrar. Si s’aconsegueix la proposta es diu que l’acció és positiva, en canvi l’acció seria insuficient i s’hauria de cercar noves propostes. Per “accions”  aconseguides també es sumen “tantos” o “cooppels”. Tenen valor els materials que són efectius  i es retiren de la valoració els materials que han fracassat.

Nòmines.- Valor conseqüent d’una acció duta a terme. Els punts guanyats després d’una jugada són sempre “nòmina”. Valoració final en “cooppels”

Crèdits.- Valors que hom rep a tornar després de l’acció proposada o de l’aposta d’ajuda als demés. S’ha d’anar més lluny que la simple còpia i/o reproducció i tot demostrat el coèxit és retorna les targetes o el disseny prestat al creditor. Aquí es retorna els materials (targetes o taulers) prestats. S’ha de buscar superar la imitació i afegir quelcom personal del creditor i demostrar el coèxit.

3.- Assaig de jugades Cooppel en grups de tres persones jugadores i una de bastida. Les tres persones jugadores en rols alternatius seqüencials en tres jocs per cada mà, en tres tombs i tres torns fins arribar a la jugada de 27 jocs. A ritme de la sardana es mostra agilitat en les respostes en coèxit. El personal bastida asegura el compliment dels valors i de les normes dels jocs.

4.- Trobades de grups, equips, clubs amb expectació de públic observador i animador de + 27 persones jugadores, denominades ApleCooppel o Aplecs Cooppel i/o CiMs que fomenta l’atenció social a l’aprenentatge de les persones i valora els seus aprenentatges assolits. CiMs i/o Aplecs Cooppel. 

La finalitat va més lluny d’aquestes fases amb l’impacte social i els efectes mentals on les persones aprenen a autocontrolar els sabers del present i miren per a ser competents cap el futur i estar amb més qualitat humana en el món. En la conquista cap a la sobirania de les aspiracions de la vida. Els efectes mentals són autocontrol dels processos d’aprenentatge, agilitat en la resposta entrenada i en la consciència  de les decisions mentals en el desenvolupament cultural i en el creixement social  personal, local i mundial. Amb el Cooppel s’aprèn a aplicar el PASS cognitiu afectiu dels aprenentatges, la PNL, les Intel·ligències Múltiples, la intel·ligència emocional, coaxing, l’aprenentatge per problemes i per cooperació, la pràctica reflexiva (PR), els dilemes morals en les decisions i els mapes de la ment (conceptuals, mentals i decisoris) en els taulers o jocs de taula Cooppel.

Com tastar en menys d’una hora el Cooppel:

Elegir una de les tres estratègies possibles:

1.- Elegir una font de l’especialitat del tutor/a, acotar-la i dur a terme els processos de fabricació, bescanvi i assaig.

O bé

2.- Elegir un tema clàssic propi de l’ortografia, matemàtica, anàlisi morfosintàctic, etc. on l’alumnat acostuma a tenir errors i tenir confusions en la pràctica del dia a dia.

O bé

3.-  Elegir una font de les dificultats detectades en els espais OASIS. Exemples i situacions que poden ser referents en el dia a dia per a entendre el Cooppel.