Category Archives: Fase 3: Aplicació del protocol

Jocs de lectoescriptura

Durant la intervenció, hem anat dotant a les aules de jocs en lectoescriptura partint dels blocs en els que es desenvolupa la intervenció. En aquestes imatges es poden veure alguns d’ells, descrits en la intervenció.

 

Disseny final de la intervenció a les aules.

Després de valorar la primera part de la intervenció a les aules, el disseny queda elaborat com exposo a continuació.

Activitats i calendari definitius

En desenvolupar les primeres activitats sobre els blocs de JOCS D’ESCOLTA, RIMES, PARAULES I FRASES, començo a veure un primer resultat pel que fa a la metodologia en l’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a les aules d’infantil.

 1. Jocs d’escolta i rimes: els infants coneixen en general els fonemes; però no saben o distingeixen poc les síl·labes i solen centrar-se en els primers sons de les paraules quan se’ls pregunta per una paraula que rima i sobre la que s’han de situar en el final de la paraula.
 2. Frases: oralment resolen bé l’estructura, només hi ha dos alumnes que presentin dificultat, tots dos d’educació especial.  El joc de confegir frases, “Frases boges” els ajuda a concretar també l’article, l’adjectiu i el complement directe  i de lloc de la frase. Els diverteix molt aquest joc i el desenvolupen en grup. Un percentatge important, tenen però encara dificultat en llegir paraules de més de dues síl·labes. Tot i això ho acaben resolent. Ens plantegem que segons l’evolució, puguin escriure les frases que van construint en grup o bé individualment.
 3. Paraules: a través del joc d’encadenats d’imatge-paraula, que han anat resolent els que són monosíl·labs i bisíl·labs. Els de més de dues síl·labes els introduiran gradualment.

Un cop hem arribat a aquest punt de la intervenció, es detecta que que cal reforçar a tots els alumnes els següents aspectes per a que puguin assolir més seguretat en lectoescriptura:

 1. Picar i anomenar les síl·labes que conformen les paraules.
 2. Distingir entre síl·labes i lletres (fonemes) en les paraules.
 3. Fer més present i conscienciar dels fonemes medials i finals.
 4. Donar més entitat al concepte sobretot de que són les vocals i quines són, especialment a P5B.

Amb aquesta conclusió, comencem a resoldre un dels objectius principals de la intervenció que és l’assessorament a les docents de P5.

Finalment, destacar que els alumnes estan motivats i engrescats en “jugar amb les paraules”, esperen amb entusiasme la propera ocasió.

Disseny de les activitats

ACTIVITATS I CALENDARI D’APLICACIÓ

Cada setmana aproximadament es presentarà un joc. Cada joc serà en relació a un bloc del Programa: Garriga, E. (2002-2003). Consciència fonològica en els infants. Un programa de classe. Document IIhttps://logopedicum.com/wp-content/uploads/2017/02/programa.pdf

Els jocs es desenvoluparan de la següent forma:

 1. La intervenció a l’aula de la psicopedagoga serà amb els alumnes amb dificultats però que no són d’educació especial. La majoria són alumnes de P5B.
 2. La mestra d’educació especial presentarà paral·lelament els jocs als alumnes que té en el seu grup.
 3. Les mestres tutores ho faran al grup classe, després que hagin estat iniciats amb els grups anteriors.

Simultàniament, en l’àrea de música, realitzaran jocs en relació als blocs de JOCS D’ESCOLTA i RIMES AMB CANTARELLES.

MÚSICA  
Objectiu Jocs-activitats Materials
JOCS D’ESCOLTAR – Seqüències de sons

– Patufet on ets?

– Qui diu què?

Instruments Orff i de petita percussió amb timbres semblants i d’altres més contrastats.

 

RIMES – Poesies, cançons, cantarelles.

La Gallina Ponicana

Surt sol solet

– Emfatitzant rimes a través del moviment.

Rètols de les cançons rimades destacant el final de les paraules que rimen.
Els de les sessions anteriors Anar repetint els jocs anteriors i afegir-hi dificultat si és necessari.  
DATA INTERVENCIÓ A LES AULES
BLOC DEL PROGRAMA Jocs-activitats Descripció Materials
9 al 13 d’abril RIMES Memori de rimes –          Observar les paraules amb les que jugarem.

–          Explicar el funcionament del joc (veure-ho a les instruccions) i jugar.

Tenir en compte que hi ha diferents nivells,  1, 2 i 3 segons la quantitat de síl·labes i per tant dificultat amb la que puguin jugar els alumnes.

3 Memoris sobre rimes
Domino Sant Jordi (el duran a terme només les tutores) –          Observar les paraules amb les que jugarem.

–          Explicar el funcionament del joc (veure-ho a les instruccions) i jugar.

 

16 al 20 d’abril PARAULES I FRASES Introduir la idea de frase 1.       Explicar que una frase és com una història que ens explica alguna cosa. Amb exemples, parlar de:

2.  Nom (subjecte): ens diu qui ho protagonitza, exemples fent frases amb noms de nens.

3. Acció (verb): ens diu què passa, fent frases sense verb.

Paraules en rètols individuals mida 1/6 de DiN A4

–          Frases amb monosíl·labs

–          Frases amb polisíl·labes

Amb dibuixos i sense dibuixos pels diferents nivells i evolució.

Introduir la idea de paraula 1.        Construir una frase de 2 paraules monosíl·labes. Ex: En Marc beu.

2.       Construir una nova frase amb 3 paraules. Ex: La Pepa seu bé.

·         Separar els articles però que es vegin juntament amb els noms. Explicar que són paraules que sempre van al costat del nom però que no hi estan enganxades.

·         Comparar paraules i preguntar quina és més llarga.

Escoltar paraules en frases 1.       Donar a cada alumne 1 paraula per construir una frase. Crear-les d’esquerra a dreta.

2.       Canviar paraules de lloc per veure com la frase perd o canvia el sentit (és interessant amb rimes).

Utilitzar paraules monosíl·labes fins que hagin fet el capítol de les síl·labes.

Un cop puguem valorar l’inici de les activitats, desenvoluparem els següents blocs en aquest ordre:

 • 23 al 27 d’abri: CONSCIÈNCIA DE SÍL·LABES
 • 30 d’abril al 4 de maig: SONS INICIAL I FINAL
 • 7 a l’11 de maig: FONEMES
 • 14 al 18 de maig: INTRODUCCIÓ DE LES LLETRES I LLETREJAR

AVALUACIÓ DE LA FASE 3

INDICADORS D’AVALUACIÓ I VALORACIÓ

 • Grau d’adequació de les activitats i del protocol si s’escau. Les activitats les hem hagut de modificar en algun cas, simplificant i sobretot reduïnt les dels darrers blocs del mètode. Totes les activitats les han realitzat els alumnes de forma correcta. No hi ha hagut cap dificultat destacable en aquest aspecte. Ha estat important que hi hagi adaptacions d’algunes de les activitats en dos nivells de dificultat. S’ha pogut realitzar el seguiment dels alumnes acordats amb les tutores i parcialment del desenvolupament de les activitats en els grups.
 • Grau de participació i col·laboració dels alumnes en les activitats. Els alumnes han participat motivats per les activitats sempre amb interès i entusiasme. En iniciar els diferents jocs simultanis ha calgut anar ajudant als alumnes a seguir la dinàmica dels jocs per a que s’habituessin als torns i respectessin el ritme de cadascú.
 • Grau de satisfacció dels docents i del propi investigador en l’aplicació de proves i adequació dels recursos (temps, espais, materials utilitzats…).