Fase 2: Elaboració del protocol

Articles relacionats amb la FASE 2

OBJECTIUS

 1. Escollir els recursos que siguin necessaris en funció de les necessitats específiques que hi ha en relació a la consciència fonològica detectades en la 1a fase; per incloure-la en concordança amb la metodologia general de treballa i les dinàmiques d’aula establertes a infantil.
 2. Elaborar els recursos materials necessaris per a desenvolupar la intervenció tenint en compte les característiques dels alumnes d’aquests dos grups.
 3. Elaborar un document de recollida de la informació d’acord amb les dades recollides en la 1a fase i les activitats que es duran a terme.
 4. Acordar com seguirà la propera fase de la intervenció amb les mestres tutores.

ACTIVITATS

Amb les dades recollides en la primera fase, es realitzen les següents activitats:

 1. Detectar els punts febles i forts del treball de consciència fonològica a les aules de P5 pel que fa a materials i metodologia docent.
 2. Tria i elaboració dels jocs en consciència fonològica a partir de la informació obtinguda en la 1a fase (ex: evocació espontània de paraules, identificar un fonema). Enfocar-les segons característiques del grup i dels alumnes. Les activitats tindran un enfocament multidisciplinar; ja que es desenvolupa en diferents àmbits: comunicatiu verbal i no verbal, manipulatiu; a través del joc.
 3. Elaboració i ús d’un document per a la recollida d’informació sistemàtica sobre el procés i resultat en les activitats dutes a terme amb els alumnes, que permeti posteriorment veure’n l’evolució.
 4. Reunió amb l’equip docent per acordar com i quan (establir calendari) desenvoluparem la intervenció: activitats, tasques i funcions de cadascú i materials.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES

 • Estratègies de recerca d’activitats-joc i materials sobre consciència fonològica amb alumnes d’infantil.
 • Qüestionari als mestres sobre els aspectes de consciència fonològica que es treballen, detectant si ho fan i com.
 • Reunió amb les mestres tutores i amb la mestra d’educació especial.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

 • Anàlisi documental sobre les informacions recollides a partir del sondeig i classificació, lectura profunda i primer anàlisi i síntesi en relació a: investigació, dades dels alumnes (resultats en proves estandarditzades del centre), treball al centre i a les aules de P5 en lectoescriptura.
 • Grau de consens amb l’equip de professionals.