Fase 3: Aplicació del protocol

Articles relacionats amb la FASE 3

OBJECTIUS

 1. Portar a terme els jocs de consciència fonològica amb els alumnes de P5.
 2. Realitzar la recollida de dades amb els instruments i en els moments acordats.
 3. Detectar i aplicar el protocol de PRODISCAT si detectem algun cas de risc durant la intervenció.

ACTIVITATS I CONTINGUTS

 1. Desenvolupament dels jocs de consciència fonològica a les aules de P5. Es realitzaran racons de jocs més autònoms i d’altres que els desenvoluparan amb l’adult, en petits grups. Periòdicament es realitzarà un recull dels resultats.
 2. Recull setmanal de l’evolució d’aquestes activitats tant pel que fa als resultats dels alumnes com d’aquelles dades que puguin ser d’interès.
 3. Derivació dels alumnes sobre els que es detectin possibles signes d’alerta en dislèxia (donar a conèixer el protocol de detecció de dislèxia PRODISCAT).

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES

 • Protocol per a la detecció de dislèxia PRODISCAT per P5, es realitzarà el a les mestres d’aquests infants.
 • Portafolis per a l’anàlisi del disseny de la intervenció.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

 • Grau d’adequació de les activitats i del protocol si s’escau.
 • Grau de participació i col·laboració dels alumnes en les activitats.
 • Grau de satisfacció dels docents i del propi investigador en l’aplicació de proves: adequació dels recursos (temps, espais, materials utilitzats…).