Category Archives: Fase 1: Recollida d’informació

Articles relacionats amb la fase 1

AVALUACIÓ DE LA FASE 1

INDICADORS D’AVALUACIÓ I VALORACIÓ

 • Grau de satisfacció respecte la informació obtinguda en la recerca i revisió bibliogràfica. La recerca bibliogràfica (com queda reflectit en les pestanyes de motivació i d’informacions d’aquest blog) ha estat molt positiva, en aquesta primera fase. Considero que puc dotar a la intervenció d’una base sòlida de recursos teòrics i pràctics per a desenvolupar el disseny en la propera fase (en l’article bases metodològiques del disseny) i fer un bon anàlisi de les dades recollides en aquesta primera fase.
 • Consens amb l’equip de professionals implicats en la intervenció en la definició de les necessitats educatives pel que fa a l’adquisició i el treball sobre consciència fonològica. 
  • La definició de la necessitat que hi ha al centre ha estat guiada per l’equip directiu. Les tutores de P5 tambe afegeixen la manca de temps com a factor important no poder incidir en aspectes concrets relacionats al procés dels aprenentatges de la lectoescriptura, així com una necessitat d’anàlisi més profund del que els cal als infants de les seves aules per poder evolucionar amb més seguretat en aquest aspecte.
  • Pel que fa a la informació recollida als qüestionaris realitzats a les turoes docents, es detecta que cal més atenció en la definició de consciència fonològica. El treball a l’aula de lectoescriptura es globalitzat, de manera que la consciència del que formen els sons de les paraules en unitats més petites és només en moments concrets (posen l’exemple del nom a P3, però en canvi no valoren la identificació de síl·labes o la identificació de les lletres de l’alfabet). La metodologia del treball per projectes del centre impulsa com a factor clau la motivació dels alumnes en els aprenentatges, aquest aspecte deixa en 3r terme la idea de que l’aprenentatge lector és necessàriament a través d’un “entrenament”, que evidentment cal que sigui motivador, però també conscient que és un aprenentatge “no natural” en l’ésser humà, sinó una necessitat cultural. Però, el fet de que es demani suport per aquesta tasca, dóna a entendre que detecten una mancanca encara que no del tot definida.
  • La definició conjunta del què i com es pot treballar la consciència fonològica l’anirem desenvolupant en les següents fases.
 • Grau de desenvolupament dels alumnes en lectoescriptura i en els indicadors vinculats a la consciència fonològica. A l’escola utilitzen les proves Teberosky a P4 i a P5.
 • Tipologia de materials, rètols i jocs de lectoescriptura a les aules de P5. Les aules estan dotades d’alguns jocs i rètols. Tot i això, cal una estructuració i organització dels recursos que disposen tant pel que fa als jocs, com pel que fa a la visibilitat de rètols que evidenciïn patrons per a un inici a l’automatització en lectoescriptura.

En la següent fase exposo l’anàlisi de les dades bibliogràfiques, de les mestres i dels alumnes recollides en aquesta primera fase.

Informació de les mestres (qüestionari i reunions)

Per a la primera fase sobre la que he recollit informació del cas, he realitzat diverses reunions:

 1. La primera reunió amb la direcció del centre, en la què hem pogut definir els punts febles sobre el què cal treballar al centre en relació a l’adquisició de la lectoescriptura a infantil i cicle inicial (1r i 2n de primària). Les conclusions en aquesta reunió han estat que caldria tenir present a les aules amb més consciència com es desenvolupa l’aprenentatge de la lectoescriptura entre P4 i 2n, des del punt de vista d’un ensenyament estratègic.
 2. En una segona reunió hem definit el problema amb les mestres de les aules de P5, ja que s’ha considerat que és el nivell més adequat per aquest treball. Hem definit el problema amb elles i els hi he donat un qüestionari que he elaborat amb l’objectiu de recollir la seva “mirada” sobre l’ensenyament i l’aprenentatge en l’adquisició de la lectoescriptura, per poder analitzar quin és el “seu paper” com a docents, quina és la metodologia emprada i quina importància donen a cada aspecte d’aquest aprenentatge.

Qüestionaris a les mestres tutores: He realitzar un qüestionari per a poder detectar el grau d’ús d’un treball en consciència fonològica a les aules de P5 a través de les dues tutores i recollir-ho de forma més reflexiva.

Proves de lectoescriptura del centre.

Al centre educatiu s’utilitzen a P4 i P5 les proves d’A. Teberosky de lectoescriptura. Les proves es passen a finals de curs de P4 i a finals de curs de P5 per valorar en nivell d’aprenentatge de la lectoescriptura dels alumnes.

Aquests són els resultats dels alumnes de P5, subjectes de la intervenció, a finals del curs passat quan cursaven P4.

Resultat dels subjectes de la intervenció-proves Teberosky – P4

A partir de primària l’avaluació del curs amb proves estandaritzades es realitza amb les proves ACL de velocitat i comprensió lectora.

Les aules i els materials utilitzats

Observant les aules es pot percebre la informació exposada per les tutores.

Els espais estan organitzats per poder dur a terme els hàbits com la data, les tasques i activitats setmanals; també hi ha mostres dels projectes que s’estan fent i algun altre concepte com la seriació numèrica.

Pel que fa a l’abecedari, no el trobem encara. Si en canvi a les aules de 1r que hi ha al costat, en el que l’abecedari d’aula s’associa cada lletra a una paraula.

Pel que fa al material més manipulatiu dels alumnes i trobem els següents recursos:

També hi ha jocs de taula en relació a la lectoescriptura, però s’utilitzen de forma més aviat lliure pels infants; és a dir, que no hi ha un registre o seguiment de l’ús d’aquests materials.

Alhora, hi ha un petit racó per dos alumnes d’educació especial amb vocabulari bàsic, en un cas per una alumna nouvinguda i en l’altre, per un alumne amb TEA.