L’armari del Joan i la Joana

Material necessari:

– Armari

– Peces de roba i preu

– Monedes i bitllets d’euros

Objectius:

– Fer pagaments i tornar el canvi amb euros.

– Fer sumes i restes amb nombres sencers i decimals.

Proposta metodològica:

Hi ha diverses maneres d’utilitzar el material, per això aquí hi ha una seqüenciació d’activitats per nivell de complexitat:

– Cada alumne té un armari i donem la consigna de que poden comprar 1 peça de roba (nombres enters). Els nens hauran de preparar els diners per pagar i el mestre/a comprova si s’ha fet bé el pagament.

– Per parelles, un fa de comprador i l’altre de botiguer. El comprador prepara les dues peces de roba que comprarà i el botiguer fa el càlcul de la factura a pagar, el comprador fa el pagament amb preus exactes.

– Per parelles el comprador compra 2, 3 o 4 peces de roba amb preus amb nombres decimals. Ho dona al botiguer aquest calcula el preu i el comprador fa el pagament exacte.

– L’últim nivell de dificultat és igual que l’anterior però el botiguer ha de calcular i tornar el canvi.

Armari

Peces de roba