Joc Fonològic

Aquesta proposta és una adaptació d’un joc que podeu trobar per les aules però s’ha simplificat i adaptat perquè sigui de més útilitat.

Objectiu:

-Treballar la cosciència fonològica.

Material:

– Un tauler de joc
– Làmines amb diferents proves. Cada làmina treballa una habilitat fonològica concreta.
– Daus i fitxes de diferents colors (una fitxa per cada jugador)

Proposta metodològica:

El joc comença amb el tauler sobre la taula. Les làmines les té la mestra.
El jugador que tira el dau amb el nombre més alt començarà a jugar.
Cada jugador, per torn, ha de tirar el dau i moure la seva fitxa tantes caselles del tauler de joc com s’indiqui.
A cada casella caldrà que l’alumne superi un exercici (o més segons es valori) que plantejarà
la mestra. Quan s’acabi de formular una pregunta l’alumne que realitza la prova cal que la
contesti i, immediatament, la resta valoren amb el polze si creuen que ho ha fet bé o
malament. Es fa una correcció conjunta. Si l’alumne amb torn no realitza correctament
l’exercici retornarà a la casella des de la qual havia tirat el dau.
Si cau en una casella amb una imatge cal seguir les instruccions del document adjunt.