Daily Archives: 10 març 2011

Edu365.cat

Edu365.cat  és el servei d’Internet que el Departament d’Educació, a través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, posa a disposició de tot l’alumnat de Catalunya i les seves famílies.

Va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants un conjunt de serveis interactius i personalitzats, accessibles tant des de casa com des de l’escola, que, alhora, contribueixen a potenciar la implicació dels pares i mares en el procés d’aprenentatge i en els estudis dels seus fills i filles.

Aquest servei ha de permetre aprofitar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació per apropar pares, alumnes i professorat i, així, facilitar i potenciar la interacció entre mestres i famílies i millorar la fluïdesa de la comunicació entre tots els actors que juguen un paper decisiu en l’educació.

Les noves tecnologies proporcionen noves oportunitats que cal explorar i aprofitar, però el seu ús també comporta riscos que cal conèixer i prevenir. És per això que una de les finalitats d’edu365.cat és promoure oportunitats d’ús segur de la xarxa i, alhora, contribuir a comunicar els valors i responsabilitats inherents a l’ús d’Internet.

Edu365.cat és una oferta equitativa i universal per a tot l’alumnat sense cap limitació per raó de sexe, nivell econòmic, lloc de residència, discapacitats o entorn cultural. A més, s’hi pot accedir tots els dies de l’any a qualsevol hora del dia.

Per què l’Òliba ?

Atena, la deessa grega de la saviesa i de la intel·ligència, apareix sovint representada amb una òliba a l’espatlla. Aquest animaló, símbol de la saviesa, destaca per la seva capacitat de veure tot allò que els altres no veuen, la seva intel·ligència es basa en l’observació atenta i en la reflexió intuïtiva d’allò que ha vist. L’òliba, doncs, representa l’esperit del projecte edu365.cat i s’ha convertit en la seva imatge.

 

Les Muds

Es troben a l’Edu365.cat, a l’apartat dels alumnes de Primària i en la majoria d’àrees curriculars.

Les Muds són unes activitats amb continguts de totes les àrees curriculars. Presenten els diferents temes amb suport visual: text acompanyat d’esquemes, imatges i so. L’alumne fa un recorregut per tot el contingut i a continuació pot realitzar uns exercicis d’avaluació. Tot i que estan creades per a reforçar i millorar la comprensió de diferents conceptes per part de l’alumnat en general, també són unes activitats que poden ser molt útils a alumnes:

  • Que volen aprofundir en el coneixement dels diferents temes.

  • Que acaben amb facilitat les activitats generals de tot el grup classe i demanen més activitats.

  • Que mostren interès per ampliar els coneixements bàsics del grup.

L’avantatge de treballar aquestes Muds és que cada alumne les pot realitzar al seu ritme, avançar segons el seu grau de comprensió i realitzar aquelles que desperten més el seu interès.

Us posem, a continuació, la relació de muds en algunes àrees:

Català

Castellà

Anglès

Medi Natural