Category Archives: General

Aspectes metodològics

Des de l’ICE de la UAB i el CRP de Sta. Coloma de Gramenet, ens suggereixen aquesta Guia per a docents d’una aula TIC:

 • Tenir un ordinador a l’aula no vol dir estar tot el dia utilitzant l’ordinador o connectats a Internet: és el professorat qui gestiona les estones que l’alumnat fa ús de l’ordinador. De la mateixa manera que cal establir què pot fer l’alumnat si acaba la feina.

 • Quan es comença qualsevol sessió, primer cal planificar-la amb els/les alumnes, acordar què cal fer al llarg de la sessió, com fer-ho i qui ho farà. Per tant, l’ordinador només entra en escena en el moment que ho decideix el professorat.

 • Professorat i alumnat han de compartir un codi que permeti agilitzar el pas del treball amb ordinador al treball col•lectiu, per tal d’atendre i participar de forma adient (per exemple, baixar la tapa de l’ordinador portàtil, apagar el monitor, …).

 • El professorat pot controlar la dinàmica de treball de l’alumnat posant-se al darrera, veient així les pantalles.

 • L’escriptori de l’ordinador personal ha de tenir una determinada presentació igual per a tothom (fons escriptori, icones…), segons s’acordi al centre (de la mateixa manera que es fa o es pot fer amb l’agenda escolar).

 • Tenir preparades actuacions alternatives o plans b permet evitar els problemes que puguin ocasionar una mala connectivitat o falles elèctriques.

 • També cal planificar que no hi hagi una càrrega excessiva de treball mirant la pantalla, estar atents al control postural de l’alumnat i preveure quin és el nombre màxim d’alumnes per fer un treball en petit grup (en funció de la pantalla del portàtil i els espais de l’aula).

 • Planificar treballs que permetin una autogestió del treball de l’alumne quan això sigui possible, i així l’alumne tindrà tasques per fer, fins i tot en aquells casos en que han finalitzat les tasques individuals d’aula. Es poden utilitzar fulls de seguiment de feines tipus pla de treball. Fer tasques d’ajut a companys o companyes,… No renunciar als èxits analògics i centrar-se en els objectius educatius.

 • Cal tenir sempre present que un dels objectius principals als centres educatius és que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques. Per tant, cal evitar un ús abusiu de les TIC ja que més TIC no vol dir més assoliment dels aprenentatges.

 • Cal plantejar-se que les TIC no es redueixen a ordinadors personals, que hi ha altres equips que són TIC i que permeten altres tipus de treball (gravadora, càmera de fotos, càmera de vídeo,…). Enriquir digitalment pràctiques establertes.

 • Es tracta d’enriquir les activitats que ja es fan habitualment, afegint-hi un “plus digital” que permeti una millor contextualització, comunicació entre alumnes, construcció de coneixements compartits… (fòrums, bases de dades compartides…). Aquestes propostes haurien de ser “sostenibles”, és a dir, possibles d’incorporar amb una certa normalitat a la pràctica docent.

 • És bo compartir el que s’ha preparat per a l’alumnat. Activitats senzilles i de fàcil aplicació poden resultar ser “bones pràctiques” per a altres professors/es. A la xarxa hi ha molts materials d’altres professionals que poden ser de gran ajuda. De la mateixa manera cal compartir amb els altres docents els materials creats i intentar publicar i publicitar el treball elaborat conjuntament. Emprar la tecnologia ja socialitzada.

 • Quan es pensa en activitats fent servir els ordinadors cal partir del treball amb aquelles eines que ja tenim apropiades. A poc a poc anirem coneixent-ne de noves i fent les servir pel treball a l’aula.

 • Donat que pot haver-hi alumnat amb més coneixements tecnològics que nosaltres, es bo estar oberts a que puguin aportar el què saben (per exemple: no cal que el professorat sigui expert en presentacions digitals; però sí que cal saber per a què serveixen, quines condicions bàsiques han de tenir per donar suport a una explicació… i que l’alumnat pugui aprendre’n el seu ús i funcionalitat d’una forma pràctica). Apropiar-se del nou context digital.

 • L’ordinador és una eina de treball, malgrat que bona part de l’alumnat l’utilitza més per a l’àmbit del lleure. Cal educar l’alumnat en el rigor del treball a l’aula, de manera que entengui que l’ordinador, al centre educatiu, és una eina per fer recerca, comunicar-se, i elaborar continguts.
 • És important conèixer els principals portals educatius, estar més o menys al dia dels recursos que s’hi poden trobar i saber fer cerques a Internet donat que això pot aportar molta autonomia.

 • Dedicar, sistemàticament, un temps (per petit que sigui) a l’aprenentatge dels nous elements (o equipaments? ) que envolten l’aula digitalitzada és realment necessari.

Consultant les presentacions i l’article que us proposem a continuació, podreu aprofundir en el tema:

El moodle

El moodle és un dels EVEAs més implantat per a la gestió de continguts i activitats digitals, de caràcter gratuït, que permet editar recursos però també activitats (autoavaluables o no) i que accepta paquets SCORM que es poden extreure del llibres de text digitals i de quasi totes les plataformes virtuals d’ensenyament i aprenentatge. És una opció que serveix per al treball individual i cooperatiu, amb continguts digitals de lliure distribució i amb els materials de les editorials digitals.Principals recursos que ens permet crear Moodle

Etiqueta. Permet escriure text, mostrar imatges i carregar materials multimèdia.

Compon una pàgina de text. És una manera fàcil de posar a l’abast de l’alumnat textos curts.

Compon una pàgina web. Permet donar format al text, afegir-hi fotografies, enllaços a Internet, taules o escriure directament amb codi HTML.

Enllaça un fitxer o lloc web. Enllaça documents ubicats físicament a la carpeta Fitxers de Moodle, documents publicats a Internet o bé per a qualsevol adreça de la xarxa.

Visualitza un directori. Permet posar a l’abast de l’alumnat documents.

Algunes activitats que permet fer Moodle

Base de dades. Les dades poden ser incorporades pel professorat i/o l’alumnat. És avaluable.

Consulta. Ens ajuda a saber els coneixements previs que té l’alumnat abans de començar un tema.

Enquesta. És una activitat d’avaluació pensada per avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Fòrum. Són un lloc de debat i d’interacció. S’aconsella valorar la participació en els fòrums.

Glossari. És un llistat de definicions similars als dels diccionaris o enciclopèdies. Es pot utilitzar de manera col·laborativa i pot servir molt bé com a eina d’avaluació.

Lliçó. És una activitat complexa ja que pot tenir capítols i subcapítols que presenten continguts per tal que l’alumnat construeixi el seu coneixement.

Qüestionari. Són una eina d’avaluació.

Tasca. Són exercicis que el professorat posa i que l’alumnat li retorna per tal que els qualifiqui. El professorat pot posar nota i pot fer comentaris; també pot recomanar la revisió de la tasca i l’alumnat la podrà tornar a trametre quan l’hagi millorada.

JClic. L’activitat JClic permet incloure aquests populars paquets d’exercicis des de Moodle. Els resultats quedaran desats de manera automàtica a la taula de qualificacions de l’alumnat.

Quadern Virtual. Incorporen ja un sistema d’avaluació asíncrona que permet la interacció entre l’alumne o l’alumna que completa el quadern i el professor o la professora que el corregeix a través d’uns quadres de diàlegs que es poden posar a sota de cada pregunta.

Moodle posa a la nostra disposició un conjunt d’eines com són les activitats i els recursos. La Guia Moodle per al professorat orienta sobre quina eina està més d’acord a una determinada estratègia pedagògica. La fila de la part superior representa l’estratègia pedagògica que volem aplicar. A la columna esquerra (de color negre) estan col•locades les eines (recursos i activitats). Seleccioneu una estratègia, associeu-la amb una eina i comproveu la seva idoneïtat.

Color verd= l’eina tecnològica seleccionada és perfecta per satisfer el requeriment pedagògic.

Color taronja= l’eina seleccionada pot ser utilitzada amb algun retoc de disseny.

Color vermell= no és la millor eina per a l’estratègia pedagògica seleccionada.

Amb aquest document podreu aprendre moltes més coses sobre aquesta eina educativa:

El bloc

Un bloc és un lloc web en el qual un o diversos autors escriuen els seus articles. Els articles apareixen cronològicament en ordre invers a la seva publicació. És un lloc interactiu, ja que els lectors poden fer comentaris als articles publicats. La seva creació i manteniment és senzilla i per a usuaris de tots els nivells, fins i tot sense coneixements d’edició o maquetació HTML.

Entre les utilitats dels blocs podem destacar: la revista escolar, la col•laboració en projectes que es poden realitzar intercentres; tauler notícies, repositori de recursos, eina de publicació i discussió… però també el podem utilitzar com a entorn d’ensenyament-aprenentatge on podem publicar els continguts de les àrees, activitats a realitzar pels alumnes, fer el seguiment dels deures, avaluar treballs,…

Si voleu aprendre a crear un bloc a la XTEC i moltes coses més d’aquesta eina, cliqueu a sobre la imatge:

L’aula digital com a espai físic

La pissarra digital passa a ocupar l’espai actualment reservat per a la pissarra tradicional, la de guix. La informació que es reflecteixi en aquesta pissarra digital ha de poder ser enviada i emmagatzemada als ordinadors portàtils dels alumnes.

El professor també ha de disposar d’un ordinador que permeti controlar la pissarra digital i el projector.

L’aula haurà de comptar amb un canó de projecció, un sistema d’àudio digital i, a ser possible, amb un armari per al dipòsit de material en el qual a més podran carregar-se els portàtils.

Cal fer una tria de perifèrics (impressores, escàners, càmeres de fotos, càmeres de vídeo, reproductors de so,…) fonamentats en un equilibri entre la racionalitat i la necessitat.

Aquí teniu una imatge amb algunes possibilitats d’organització de l’espai de l’aula digital.

L’aula digital com a espai virtual

Els entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge (EVEA) són llocs virtuals de trobada del professorat i de l’alumnat d’un mateix curs.

En aquest entorn hi ha els continguts, les activitats, les notícies, els enllaços i els elements de participació i comunicació entre totes les persones implicades. Un cop identificats, s’hi pot accedir a través de qualsevol ordinador connectat a Internet i, tot i que fou pensat per a la formació a distància, esdevé molt útil en la formació presencial, especialment si es disposa de PDI i d’un ordinador per a cada persona.

El professorat ha de reunir les següents competències:

Competències pedagògiques

 • Aplicar els principis pedagògics en el disseny i desenvolupament de la seva aula digital, prenent en compte els components del model pedagògic empleat.
 • Detectar les possibilitats dels estudiants per treballar a l’aula digital.
 • Seleccionar, dissenyar i emprar objectius, continguts, mètodes, mitjans i formes d’avaluació en el treball amb els estudiants.
 • Treballar de manera coordinada amb les persones que intervenen en el funcionament de les aules digitals.

Competències tecnològiques

 • Seleccionar i emprar els recursos tecnològics necessaris per al disseny i desenvolupament de l’aula digital des d’un punt de vista pedagògic.
 • Seleccionar els recursos, activitats i altres elements propis de la plataforma d’aprenentatge.
 • Dominar el programari de processadors de text, editors d’imatges, sons i vídeos, compressors, recerca i processament de la informació a través d’Internet.

Competències organitzatives

 • Organitzar el programa de la seva matèria prenent en compte les característiques dels estudiants, de la plataforma d’aprenentatge i del model pedagògic adoptat.
 • Realitzar les tasques administratives i de seguiment del treball a l’aula digital necessàries per al seu permanent desenvolupament.

En aquest document trobareu més informació:

Competències del professorat

Malgrat el moodle és un dels EVEA més utilitzats aquí també possibilitat d’utilitzar els blocs, Google Docs o els wikis per a realitzar tasques d’ensenyament-aprenentatge.

Estudiem, a continuació, totes aquestes plataformes amb més profunditat:

El bloc

Google Docs

El moodle

El wiki

ARC

L’ARC (Aplicació de Recobriment Curricular) recull propostes d’activitats, seqüències didàctiques i recursos, que enllacen directament amb el currículum de les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia. Les necessitats que ha generat el programa EduCat1x1 fan que les propostes didàctiques s’hagin concentrat en els primer cicle de l’ESO en aquest moment, si bé la intenció és donar un servei homogeni a totes les etapes i àrees.


L’ARC s’ha creat i es manté des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa, que depenen del Departament d’Ensenyament.

Estarem pendents de la incorporació de nous continguts adients a l’Educació Primària i Educació infantil en aquesta secció. En aquests moments, hi ha poca oferta.

Aplicacions per a l’alumnat amb discapacitat auditiva

Universal Subtitles

És un web que ens ofereix una eina lliure i codi obert, que ens permet col•locar subtítols als vídeos de Youtube. Utilitzeu el navegador Mozilla Firefox.

Només, hem d’agafar la URL del vídeo i enganxar-ho en Universal Subtitles, de seguida podrem començar a subtitular-lo d’una forma fàcil i ràpida. De la mateixa manera, podrem traduir-lo.

Un altre avantatge és que, en tractar-se d’una eina col•laborativa, tots els internautes podran traduir el vídeo als seus idiomes i a més a més podran millorar els subtítols i traduccions.

Com a desavantatge, el codi embed que obtenim no ens permet penjar-lo en una pàgina web però no al nostre bloc. En aquest cas, haurem de copiar l’adreça URL del lloc web.

Com a exemple, cliqueu q sobre la imatge per veure un vídeo on s’explica com funciona Universal Subtitles. Pots posar els subtítols en qualsevol idioma prèviament editat.

Mira què dic

Es tracta d’un material multimèdia per treballar amb el llenguatge de signes de sords de Catalunya. Incorpora com a novetat imatges de vídeo dels signes d’un vocabulari bàsic, seleccionat de diferents camps semàntics. Està dissenyat dins l’àmbit de l’educació especial com a suport a la parla en nens amb greus problemes de comunicació. S’utilitza el llenguatge de signes com a Sistema Augmentatiu de Comunicació.

Aquest material va dirigit, inicialment, als alumnes de Necessitats educatives especials, amb o sense problemes auditius. Els autors del projecte pensem que també pot ser útil, en etapes inicials, de l’aprenentatge de llenguatge de signes amb alumnes sords.

Pot ser molt útil per famílies i professionals que conviuen i treballen amb aquests nois i noies.

Clica a sobre les imatges per tal de conèixer l’aplicació:

Educació Física

Us proposem, a continuació, un recull d’enllaços de l’àrea d’Educació Física perquè pugueu utilitzar-los amb els vostres alumnes.

No els hem separat per cicles, perquè molts es poden utilitzar en diferents nivells. També es pot donar el cas que treballin, a més a més, unes altres àrees.

EDUCACIÓ FÍSICA

12345678910
11121314151617181920

Visiteu el web francès dedicat a l’acrosport, on també podreu escriure els vostres propis rètols amb el seu generador de lletres amb les figures de l’esport. Cliqueu a sobre la imatge, per tal de poder accedir-hi:

Us presentem ara, googlefi.net.

Es tracta d’un cercador especialitzat en la cerca de referències sobre educació física: descàrregues, fòrums, unitats didàctiques, oposicions…

I a continuació, un article d’Andrés Rodríguez Rico on es planteja la possibilitat d’utilització de les TIC en l’Educació Física:

I ara, un divertit còmic per tenir una esquena sana:

Spreeder, millora la teva velocitat lectora

El web Spreeder ens ofereix una una senzilla aplicació que permet entrenar l’usuari per aconseguir una lectura més ràpida. Només cal escriure el text (també es pot copiar i enganxar) i clicar el botó PLAY, el text anirà apareixent, paraula per paraula, a una velocitat configurable, perquè el lector pugui seguir el ritme. A la barra inferior els podeu consultar. Es tracta que la lectura sigui comprensiva.

Des del desplegable “Settings” podem modificar les condicions de la lectura, per tal d’adaptar-les a les característiques actuals i per anar augmentant-les per promoure l’aprenentatge i millorar la lectura.

play

Presentacions amb Picturetrail

Picturetrail ens permet crear de forma senzilla presentacions multimèdia online i inserir-les amb el teu bloc o pàgina web. Té una gran quantitat d’efectes completament personalitzables amb formes i estils originals i divertits. La galeria de presentacions de Picturetrail és gran i variada.

L’únic inconvenient és que hi ha limitació en quant el nombre d’imatges a emmagatzemar al seu servidor.

A continuació, us mostrem un exemple de presentació amb Picturetrail:

Podreu trobar el tutorial de les presentacions amb Picturetrail, clicant directament a sobre d’aquesta imatge o bé a la pestanya Materials.

logoreclim