Monthly Archives: febrer 2011

Espai LIC

L’espai LIC (de llengua i literatura, d’interculturalitat i de cohesió social) és una aportació i una col•laboració oberta, dinàmica i compartida que vol ajudar a tots els professionals de l’educació.

Hi trobem les següents seccions:

Alumnat nouvingut

Destinada a l’alumnat que arriba per primera vegada a Catalunya, per tal d’oferir un conjunt de recursos que puguin facilitar la seva inserció el sistema educatiu Català bé a dins de l’aula ordinària o bé a l’aula d’acollida.

Per poder garantir aquest procés, cal preveure una sèrie de mesures específiques que facilitin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies en la seva arribada a un context social i cultural completament nou. També s’ha de preveure mesures de tipus curriculars i metodològiques, materials curriculars, etc… que garanteixen l’aprenentatge intensiu de la llengua.

Centre acollidor

En els darrers anys, els profunds canvis socials experimentats han fet palesa la necessitat que els centres educatius s’adeqüin a la creixent complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana. Trobar respostes als nous reptes educatius que plantegen aquests canvis és un objectiu de primer ordre, i ha de suposar una aposta clara per avançar en la consolidació dels centres educatius:

 • cal que potenciïn l’ús del català en un marc plurilingüe, l’educació intercultural i la cohesió social per aprendre a viure junts, i participin de la dinàmica social i cultural de la població o del barri on estan situats per promoure continuïtats i coherències educatives;
 • que siguin centres innovadors i de qualitat, arrelats al país i oberts al món;
 • que atenguin tot l’alumnat, independentment de la seva procedència, religió, llengua, possibilitats econòmiques de les famílies, capacitats, etc.;
 • que siguin inclusius, que promoguin els valors del diàleg, la convivència, l’educació intercultural… on tothom pugui aprendre en funció de les capacitats i on tothom s’hi trobi bé;
 • que facin possible la igualtat d’oportunitats, especialment dels col•lectius més vulnerables.

Aquesta pàgina vol facilitar materials i recursos per a assolir els objectius dels tres eixos esmentats que defineixen el Pla LIC: ús del català, educació intercultural i cohesió social.

Pla educatiu d’entorn

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:

 • Integral: Per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel•lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.
 • Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel•lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.
 • Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.
 • Cohesionadora: per promoure la integració social. L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.
 • Inclusiva: per incloure a tothom. I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.
 • En xarxa: per ser-ne tots coresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.

Projecte de convivència


El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el ben entès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com treballar el desenvolupament personal i col•lectiu de cada alumne.

Totes les seccions aporten grans quantitats de recursos que podem fer servir amb els nostres alumnes i també ens mostres experiències i bones pràctiques dels centres.

Destaquem alguns del recursos que poden ser utilitzats amb la PDI, amb els alumnes d’Educació Infantil i/o Educació Primària:

Caceres del tresor

Una Cacera del tresor és un tipus d’activitat didàctica molt senzilla que consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes.

Les caceres del tresor són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l’accés a la informació a través de la Internet en particular.

Podeu utilitzar caceres que ja han estat creades per d’altres professionals de l’ensenayament o bé crear-ne les vostres pròpies.

Us oferim, a continuació, tot un seguit d’enllaços on trobareu més informació i exemples sobre les caceres:

Col·lex, col·leccions a la xarxa

El Col·lex és una aplicació adreçada principalment a l’alumnat que podem trobar a l’edu365.cat i que ens ajudarà a comprendre millor el funcionament de les bases de dades. Podrem crear les nsotres pròpies col·leccions i les podrem consultar en línia des de qualsevol ordinador. El Col·lex ens servirà per crear col·leccions de fitxes sobre qualsevol tema imaginable i hi podem incorporar informacions de text, gràfiques i sonores.

Amb el Col·lex podem crear, consultar i compartir col·leccions de fitxes. Des de la part inferior de la pantalla, podem cercar les col·leccions que han fet la resta d’usuaris.Què s’hi pot fer?

 • Crear i gestionar col·leccions de fotografies, llibres, fets històrics… de collita pròpia.
 • Etiquetar-les perquè siguin fàcilment localitzables a Internet i definir-les com a públiques o privades.
 • Fer-hi consultes de forma molt àgil.
 • Compartir-les amb qui us plagui: vosaltres determinareu el vostre públic.
 • Enviar correus electrònics convidant a qui us abelleixi a visitar la vostra col·lecció.
 • I un munt de possibilitats més que podreu descobrir remenant per l’aplicatiu.

Des d’aquest enllaç podràs accedir al manunal de creació de la teva col·lecció amb Col·lex:

ButlleTIC, una eina per rendibilitzar la xarxa

Què és? El ButlleTIC és una publicació digital de la unitat Projectes TIC per a l’Educació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

A qui s’adreça? A tot el professorat sigui quin sigui el seu àmbit d’actuació, la seva àrea de coneixement i el seu grau de familiaritat amb la informàtica.

Què s’hi troba? En general, notícies d’interès pel que fa a l’ús i les aplicacions TIC a l’educació. En particular, referències de diversos tipus (ressenyes, guies, eines…) a materials didàctics que es troben a l’espai de la XTEC o bé a l’edu365, agrupades per àrees curriculars.

Què pretenen? Per una banda, ajudar a combatre el web lag (excés d’informació), sistematitzant els continguts d’interès didàctic presents a la xarxa i presentant-los en petites píndoles informatives que s’aniran empassant i digerint amb periodicitat mensual. Per l’altra, crear xarxa entre professionals de l’educació a propòsit de l’experimentació a les aules dels materials TIC, a fi i efecte de comentar-los, avaluar-los i millorar-ne la utilització. La societat del coneixement es construeix en xarxa, tant pel que fa al mitjà (telecomunicacions) com pel que fa al procediment (compartir sabers per fer créixer el saber).

Qui el fa? L’equip de redacció som a la unitat de Projectes TIC per a l’Educació, però la seva voluntat és fomentar el treball cooperatiu en xarxa, per la qual cosa ens demanem que els remeteu qualsevol informació que cregueu que pot ser útil amb referència a l’ús didàctic de les TIC (experiències concretes, materials on line, aplicacions que hem donat als materials que ens han ofert, crides de col•laboració…).

Mapes conceptuals amb Bubbl.us

Bubbl.us ens facilita la creació de mapes conceptuals d’una forma ràpida i senzilla. És un servei totalment gratuït.

Per tal de poder desar i/o compartir els vostres mapes, us haureu de donar d’alta al servei.

Heu de fer clic en el node d’inici que proporciona el programa i introduir el tema. Amb les tecles CTRL + ENTER + TAB, o amb un simple clic, podreu afegir els nodes secundaris (fills) o bé els paral·lels (germans). Podreu moure els nodes, canviar els colors, mida de la lletra.

Amb la funció arrossegar podreu connectar fàcilment uns nodes amb els altres. El mapes creats els podreu incorporar als vostres treballs (fitxer JPG o PNG), exportar-los com a pàgina web, compartir-los a Internet o imprimir-los.

Us oferim, a continuació un TUTORIAL per saber com es pot crear un mapa conceptual, amb aquesta eina. També el podreu descarregar des de la pestanya Materials.

El teu nom a l’estil web 2.0

El web Zo Write ens ofereix una petita aplicació amb la que podreu descobrir com s’escriu el vostre nom en el món del web 2.0.

Els nens i nenes d’Educació Infantil passaran una bona estona escrivint paraules amb aquesta senzilla eina.

Cliqueu a sobre la imatge, per tal d’accedir-hi:

Aquí us deixo com llueix el meu nom:

XTECblocs

Els blocs són entorns estructurats i actualitzats freqüentment, que presenten informació d’un o diversos temes. L’autoria dels blocs pot ser compartida.

A XTECblocs podreu crear tants blocs com vulgueu, amb la limitació d’un diari. Això implica que no tindreu problemes d’espai perquè podreu anar enllaçant uns blocs, amb uns altres.

Coneguem ara, amb aquest vídeo, la plataforma XTECblocs:

Edu3.cat

A continuació, apuntem tot un seguit d’avantatges que hem trobat a la publicació amb aquesta eina genial que són els blocs de qualsevol temàtica i, en especial, els blocs educatius.

Segur que en la vostra pràctica educativa en podeu trobar d’altres i us animem a deixar un comentari sobre la utilitat dels blocs.

Avantatges del bloc

És gratuït. Els més populars són WordPress, Blogger i, com no, XTECblocs. Pertànyer a una de les plataformes anteriors, dóna sentit de comunitat.
És preferit pels cercadors, com potser el Google que unes altres plataformes de publicació.
És fàcil d’utilitzar: entrar, escriure i publicar.
Qualsevol por mantenir un bloc, sense gaires coneixements informàtics, ni costosos programes.
Compta amb suport tècnic per solucionar ràpidament els problemes, per exemple XTECfòrum i amb una secció d’ajut ràpid.
Permet arribar a un públic molt ampli.
Possibilita l’actualització instantània de la informació.
Facilita un ràpid canvi d’imatge d’interfície.
Admet una organització cronològica i temàtica de la informació. La informació recent es veu de seguida, correspon a l’últim article.
Acompanya la informació amb recursos multimèdia que ajuden al lector a comprendre millor els temes tractats (sons, imatges, vídeos, animacions,…)
Pot existir l’autoria compartida, sense necessitat de deixar la contrasenya.
S’adapta i retroalimenta en funció dels comentaris dels visitants.
Admet la sindicació de continguts via RSS.
Permet fer un seguiment de les visites diàries amb Google Analytics.
Possibilita emmagatzemar la informació en servidors externs, amb el consegüent estalvi d’espai.

Avantatges d’un bloc escolar

És una bona plataforma per donar a conèixer les activitats del Centre i les experiències educatives.
Afavoreix l’aprenentatge i el treball col•laboratiu.
Anima els alumnes a: escriure, llegir, intercanviar idees, treballar en equip, dissenyar, visualitzar de manera instantània el que produeixen,… i, en especial, a l’alumnat estranger.
Ajuda a expressar idees de forma lliure i personal, a generar debats, opinions,…
Estimula la participació i la creativitat de l’alumnat a l’hora de realitzar comentaris, petits textos que formen part dels articles, il•lustracions,… També contribueix a millorar els seus treballs d’aula, donat que tindran una difusió posterior.
Genera sentiment de satisfacció, quan arriben els cometaris i es nota que el bloc està viu.
Millora l’ortografia, gràcies a la pràctica d’enviar comentaris o textos i la utilització del corrector.
Fomenta els lligams entre iguals i entre alumnes de diferent nivell, creant una consciència de grup.
Motiva el professorat i l’alumnat en l’aplicació de les TAC, dins de l’aula i fora de l’horari escolar.
Proporciona un lloc de trobada fora de l’espai escolar: Els alumnes pensen en l’Escola fora de l’horari. L’Escola forma part de la seva vida quan són a casa seva i fins i tot a casa dels familiars.
S’afavoreix la comunicació família/fills. Les famílies coneixem d’a prop el que fan els seus fills i poden conversar sobre el que han fet a l’escola i ajuden als seus fills/es de cursos inferiors a escriure comentaris des de casa.
Implica a les famílies a respondre positivament a les propostes que es fan des de l’escola (enviar fotos i/o fitxers).
Manté en contacte als ex-alumnes amb el seu antic entorn educatiu.

Edu3.cat


A tenir en compte… !

 • La publicació no continuada, provoca l’abandonament dels lectors.
 • Massa lletra dificulta la lectura, intercal•lant imatges, vídeos,… podem fer més atractiu l’article.
 • Si només es col•loquen imatges, es perd el sentit comunicatiu del bloc.
 • Publicar massa, pot fer que els articles no tinguin la qualitat necessària.
 • És important corregir l’ortografia dels comentaris abans de publicar-los, per tal de no fixar les faltes amb la seva lectura.
 • Poden arribar comentaris ofensius, que no s’han de publicar. Sí els que facin una crítica constructiva.
 • Quan passa el temps, poden haver enllaços morts.
 • Els codis a embedir no sempre s’ajusten a la plataforma del nostre bloc. S’han de modificar per tal que no es perdi l’estètica del mateix.
 • Posar música al bloc pot cansar al visitant. S’ha d’intentar no abusar-ne i fer servir reproductors que puguin desconnectar-la.Fa uns anys, al bloc CiberPrensa van publicar un article que, a dia d’avui, no ha perdut actualitat i ens pot ajudar a aprofundir sobre aquest tema.En resum, ens dóna uns breus consells per no perdre lectors.Clica a sobre la imatge, per tal d’accedir-hi:

Els vídeos de Youtube

El web de YouTube ens ofereix un ampli ventall de vídeos, d’una gran utilitat didàctica, que poden ser utilitzats a les nostres aules. Tampoc ens podem oblidar, que nosaltres mateixos, podem crear i allotjar els nostres vídeos al seu servidor.

A continuació, us oferim el vídeo es que va presentar a la Mostra 09 i que va ser elaborat amb la participació dels alumnes de Cicle Inicial de l’Escola Ferran Agulló (Molins de Rei), el curs 08/09.

Podreu trobar el tutorial sobre la col.locació de vídeos de YouTube a un bloc, clicant directament a sobre d’aquesta imatge o bé a la pestanya Materials.

logoreclim

Podrem veure un vídeo de Youtube sense distraccions, seguint els passos:

Us presentem, a continuació una senzilla solució, per tal que pugueu veure qualsevol vídeo de la xarxa sense res al seu voltant.

Posarem, com a exemple, el vídeo de Youtube de la“Rateta que escombrava l’escaleta”.

L’adreça del vídeo (que podem treure del web de Youtube) és la que podem veure a la imatge:

adrerateta

Si col•loquem al davant de la mateixa el següent codi:

http://quietube.com/v.php/

Ens quedarà, tal i com es veu a la imatge:

http://quietube.com/v.php/http://www.youtube.com/watch?v=JpAkr3JpN4M

adrerateta1

Comproveu el resultat, clicant a sobre la imatge:

rateta

Aquest sistema ens pot ajudar, a l’hora d’incorporar vídeos a les nostres activitats Notebook, d’aquesta manera els paquets no pesaran tant i hi podrem afegir més activitats.

Podem extreure l’àudio d’un vídeo de Youtube, seguint els passos:

El web FlV2MP3 ens ofereix una eina que ens permet convertir un fitxer amb format FLV a MP3 online, ja sigui enviant-lo des del nostre ordinador o bé especificant la URL de Youtube. I tot el servei és completament gratuït.

Admet fitxers fins a un màxim de 100 MB.

Un cop al lloc web, selecciona “Convert by upload” (per penjar el fitxer FLV des del teu ordinador) o “Convert by link” (per enganxar l’adreça del vídeo de Youtube), prem “Upload” i espera. en qüestions de minuts, tindrem llest el fitxer de descàrrega en format mp3.

flv2mp3

Eduwiki

L’Eduwiki és una eina que ens permet integrar les TAC en el currículum però alhora ens permet poder compartir les activitats que fem als nostres centres per tal d’aprendre mútuament, o ajudar-nos a resoldre dubtes. A l’Eduwiki disposem d’un espai destinat al professorat amb la intenció de compartir i fer xarxa.

Dins l’espai trobarem el bloc de l’Eduwiki, on podrem anar explicant com treballem amb el nostre alumnat i un llistat de RSS dels nostres blocs (tant els blocs de professorat com els de les nostres classes)

A l’apartat de les escoles podem presentar-nos, d’aquesta manera podem saber quins centres hi participen.