Tag Archives: primària

CONTRA L’ENSENYAMENT PÚBLIC

per Jota

El començament d’aquest nou curs escolar 2009/2010 està suposant un important retrocés en la dotació de recursos als centres públics, la qual cosa sembra serioses dubtes sobre les intencions de la conselleria d’incrementar el seu finançament els propers anys. El departament d’educació està realitzant una retallada de les plantilles dels centres públics, que deixa aquests en situació crítica per atendre les seves necessitats educatives.

Reducció de plantilles en els centres públics i serveis educatius, generalitzada en les diferents etapes del sistema educatiu.

Congelació i/o minoració dels increments de plantilles en aquells centres que havien experimentat un creixement de grups d’escolarització.

Retirada de les hores que disposaven els centres per substitucions de les reduccions de jornada, implantant les contractacions per 1/3 i 5/6 de jornada.

Reducció del nombre d’aules d’acollida

Negativa a cobrir les substitucions de la reducció horària dels docents majors de 55 anys amb personal interí i substitut

Utilització d’hores extres i increments indeguts de les hores lectives del professorat

    Així mateix hem de denunciar altres tipus de mesures preses pel departament d’educació que van en detriment de la qualitat educativa, com ara l’eliminació dels programes d’innovació (punt edu, artic.), que busquen limitar el creixement de l’ensenyament públic, com ara la supressió de grups al batxillerat o que atempten, a més, contra la igualtat d’oportunitats i la possibilitat de conjuminar estudi i treball, com ara la supressió de batxillerats nocturns.

    Un curs més, també hem de denunciar la pèssima gestió realitzada pel departament, perquè les plantilles no estaven complertes en el moment de començar el curs, cosa que ha provocat problemes importants en la preparació del curs i en general en el funcionament dels centres.

    També cal destacar la política de precarització laboral de sectors del professorat que el departament està portant a terme, així com el procediment de nomenaments telemàtics que està utilitzant a tal efecte.

    Un procediment que cal modificar per la seva opacitat i manca de transparència, per la manca d’unificació de criteris a tots els SSTT, per les contradiccions, errades i reclamacions que ha provocat, perquè s’ha prestat a l’arbitrarietat i al clientelisme i perquè en definitiva ha trencat els criteris pactats per a l’ordenació de la borsa de treball.

    Als centres hem de debatre en el claustre aquests temes i cal informar i denunciar als consells escolars, a les ampes, i en general a tota la comunitat educativa com els està afectant aquesta política.