Monthly Archives: octubre 2008

English Corners

Per Lourdes, Mario, Paula, Tamara & Xavi 

El treball per racons a la sessió d’anglès fa molts anys que s’està duent a terme a l’escola La Jota. Amb el pas del temps, s’ha anat innovant en els materials, en els racons, en la tecnologia, tot i que la idea inicial continua vigent: l’autoaprenentatge de la llengua anglesa.
El fet de treballar per racons permet organitzar l’aula en petits grups d’alumnes. Cada grup treballarà en un racó diferent i cada setmana canviarà de racó. Els grups estan fets pels mestres i són grups heterogenis per tal que es pugui produir una cooperació entre companys. Depenent del racó, l’ajuda entre alumnes pot ser molt important.
Treballar per racons permet al mestre dedicar-se als seus alumnes d’una manera més individualitzada, ja que mentre uns grups estan treballant de manera autònoma el mestre pot estar amb qui més ho necessita en cada moment.
Els racons que tenim a l’aula d’anglès són:
– Songs and rhymes: A partir de l’audició de cançons i rimes es fan activitats (completar, relacionar, etc.). Es fan a partir de CD’s i discmans.
– Listening: Exercicis d’anglès. Es fan a partir de CD’s i discmans.
– Vocabulary: Exercicis on l’objectiu principal és l’aprenentatge de vocabulari.
– Reading and writing: Exercicis on els objectius principals són la producció de llenguatge i la comprensió del mateix.
– Computer: Activitats relacionades amb la feina que es fa a les sessions ordinàries, fet que reforça els aprenentatges. Es fan servir CD-Roms i ordinadors.
– Library: A partir de la biblioteca d’aula, els alumnes han de llegir llibres graduats per nivells i omplir una petita fitxa.
– Smart board: Disposem d’una pissarra digital interactiva (PDI) on els alumnes treballen manipulant directa o indirectament a la superfície de la pissarra.  
Treballem per racons perquè:
– És una manera de respectar la diversitat dels alumnes, ja que totes les activitats estan graduades per nivells. Són els alumnes els que decideixen quina feina fer dins el racó que els hi toca cada setmana.
– Permet que els alumnes escoltin registres diferents al del seu mestre (cançons, rimes, activitats d’escoltar, històries, etc.).-         Permet que els alumnes coneguin la cultura anglosaxona en petit grup o individualment.
– S’incrementa la producció i l’adquisició de l’anglès pel fet de treballar autònomament.
– Hi ha una part lúdica (ordinadors, cançons, PDI, etc.) que motiva els alumnes a aprendre d’una manera diferent.
– Permet que els alumnes s’autocorregeixin les seves feines. Totes les activitats tenen la solució. Poden rectificar sense sentir que ho fan malament davant de tota la classe.
– Permet fer ús d’una sèrie de materials que si tota la classe fes el mateix seria impossible (25 discmans, 25 ordinadors, 25 pissarres…). 

Paper del mestre: 
El mestre juga diferents rols durant el desenvolupament del projecte. Inicialment (les primeres sessions), el docent ha de controlar i dirigir més al grup classe degut que aquest no esta acostumat a la dinàmica de treballar per racons. 

Les tasques a desenvolupar en primer terme són l’agrupament de l’alumnat, la distribució d’aquest en els diferents racons, l’explicació del funcionament de la self access room (full de seguiment de les activitats realitzades, autoavaluacions, fitxes…). 
Un cop el projecte està més consolidat dins de l’aula, la feina a realitzar és més autònoma i és quan, realment, l’alumnat s’ha d’autoregular. Aquesta actitud és essencial ja que per un alumne de primària no és gaire usual tenir a l’abast el solucionari i no fer-li una ullada. 

Però, aquest no és l’únic paper que el docent ha d’adquirir, sinó que també ha de fer de guia, de punt de referència per l’alumnat en cas de dubtes o , de vegades, com a mediador dels possibles conflictes que els alumnes, per si mateixos, no han estat capaços de resoldre. També, hem de tenir present, que existeix una funció avaluadora, però no basada en els resultats. Sinó que el mestre és l’encarregat de controlar el procés, l’interès de l’alumnat dins de l’aula, l’autonomia i les estratègies d’aprenentatge que els estudiants utilitzen. Per tant, per dur a terme aquest tipus d’avaluació l’observació activa és l’eina primordial. 

No tot són avantatges quan treballem per racons. Les mestres d’educació infantil (que fan servir aquesta metodologia molt sovint) i la resta de mestres que treballin així sabran que existeixen els seus inconvenients i les seves limitacions. La part negativa (o menys positiva) deixarem que aparegui en el comentaris que esperem es produeixin.

BubbleShare: Share photos – Find great Clip Art Images.

Bibliografia sobre el tema: 

ARTICLES 18 DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I DE LALITERATURA (1999): Fer aprenents autònoms. Ed.Graó. Barcelona. 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT (1999): Les llengüesestrangeres. Aspectes organitzatius i didàctics.Barcelona. Generalitat de Catalunya. 
SALABERRI, M. SAGRARIO (2000): “Manifestaciones de la diversidad en el aula de lengua extranjera”. Educación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid.