La plastilina és un material fabricat amb sals de calci, vaselina i altres compostos químics que a temperatura ambient té un comportament plàstic, és a dir, que si li apliquem un esforç es deforma de manera permanent.

Segur que tots heu jugat amb plastilina, i fins i tot heu realitzat activitats a l’aula amb ella, algun curs a l’escola. Recordeu que calia escalfar-la una mica amb les mans o sobre el radiador per tal de poder moldejar-la amb facilitat?

Les roques, per inversemblant que sembli, també poden deformar-se com la plastilina, és qüestió de temps i, com la plastilina, també depèn de la temperatura que les roques es comportin d’una manera més o menys plàstica.

El temps i la temperatura són factors determinants, tot i que no els únics, perquè les roques experimentin una deformació plàstica o fràgil. El resultat d’una deformació plàstica és un plec, mentre que el resultat d’una deformació fràgil és una falla (veure continguts 5.3. Deformació estructural i metamorfisme).

Si la deformació és lenta, progressiva, i els materials es troben sotmesos a altes temperatures (i sovint a gran fondària a la litosfera), la roca es plegarà formant plecs i, de vegades, altres estructures més complexes, com el boudinage.

Si la deformació és relativament ràpida, sobtada, o els materials es troben a temperatures poc elevades (i per tant a zones superficials de la litosfera), la roca es trencarà com a conseqüència de l’esforç. En el moment de produir-se la fractura, l’energia alliberada es dissiparà en forma de terratrèmol, i el resultat serà una falla.

Per sobre d’un determinat llindar de deformació plàstica, que dependrà del tipus de material, de la temperatura, del temps i d’altres factors, la roca acabarà trencant-se. És quan es generen associacions de plecs i falles, i també altres estructures majors com els encavalcaments i els mantells de corriment.

Finalment, en casos de molt alta temperatura i molt alta pressió, on la roca, sense arribar a fondre, es comporta quasi com un fluid, es poden trobar estructures de cisalla.

Et veus capaç de crear amb plastilina diversos models tridimensionals de les estructures següents?

Plec anticlinal
Plec sinclinal
Plec tumbat
Plecs chevron
Anticlinori
Falla inversa
Falla normal
Falla transformant
Horts i grabens
Encavalcament

Podeu treballar en grup i repartir-vos les tasques. Intenteu que els models tinguin tots la mateixa mida. Per tallar els models i poder veure en tall les estructures és molt útil utilitzar un fil de niló ben tensat.

Haureu de presentar per a cada model tridimensional un petit escrit a mode de targeta amb el nom de l’estructura, el tipus de deformació, els esforços que hi han actuat, així com les condicions de deformació més probables (temperatura i profunditat).